TEMETŐI SZABÁLYZAT

1.    E szabályzat az 1999. évi XLIII. Törvény előírására készült. A temető tulajdonosa a Hevesi Római Katolikus Egyházközség. A hevesi R.K. Egyházközség és a hevesi Református Gyülekezet közösen szabályozza a ravatalozó és a mellette lévő út használatát.

2.    E szabályzat érvényességi ideje 2007. július 1-től kezdődik. Hatálya a temetőben létesítendő (tervezett) kolumbárium (urnák elhelyezésére szolgáló építmény) felállításáig tart, amikor majd módosítani és kiegészíteni kell ezen Szabályzatot.

3.    Az Egyházközség Képviselőtestülete létrehoz egy munkacsoportot, azzal a céllal, hogy a temetőben levő feladatokat elvégezze és ellenőrizze.

4.    A sírhelyek használati joga megváltandó, ellenértékét az Egyházközség Képviselőtestülete határozza meg.

5.    Egy temetési helyre csak egy halott, kettős helyre csak 2 halott temethető, urnából sem lehet több. Ha mégis akarják, akkor  újra kell váltani a sírhelyet a rátemetéskor.

6.    A sírhelyek használata a kiváltás napjától számított 25 évre, a sírboltok (kripták) használata 60 évre terjed. (A sírboltok, kripták helyének megváltását külön szabályozni kell, mivel az építés és bontás is hatósági engedélyhez kötött.) Temetéskor tehát ennek megfelelő érvényességre biztosítani illetve ha lejártak újraváltani szükséges azokat. Az újra meg nem váltott sírhellyel és a rajta lévő felépítménnyel a lejárattól számított egy év türelmi idő után a temető tulajdonosa rendelkezik, ill. tulajdonába mennek át. (A gondozatlan sírokat elhagyatott síroknak minősítjük és öt év után érvényességüket törvényes úton megszüntetjük.) Rátemetés esetén a megváltás napjától a rátemetés napjáig eltelt időre arányosan fizetendő a sírhely-használati díj, és így a 25 év lejárta az utolsó rátemetés napjától számítandó.

A sírokat és a még fel nem használt sírhelyeket és azok környékét valamint a közlekedő utakat egész évben gondozni köteles a megváltója. A sírok növénnyel díszítését, ápolását a hozzátartozók végzik, vagy megbízással másokkal is végeztethetik.

A temetkezési helyek bérlője további használatba, vagy bérletbe nem adhatja, azt semmilyen formában el nem idegenítheti és nem terhelheti meg. Nem minősül a sírhely használatba adásának a bérlő által kijelölt személy sírba temetése.

A használati jogviszony még hátralévő időtartamára a használati jog az örököst, ill. a bérlő által meghatalmazott más személyt illeti meg és őt terhelik az azzal kapcsolatos kötelezettségek. A törvényes örökösi minőséget a sírhelyt megváltójának hitelt érdemlően igazolnia kell.      

A sírhelyet csak temetés illetve temetkezés céljára lehet használni.  

Az illusztris személyek számára az egyházközség dísz sírhelyeket alakít ki.

A sírhelyek megszüntetésekor exhumált maradványok elhelyezésére az egyházközség egy arra alkalmas helyet fog a temetőben kijelölni.       

7.    A temetőben végzett minden munkát – kivéve a sírok gondozását, és növényekkel (virág, díszcserje) való beültetését, be kell jelenteni a temető fenntartójának. A sírok közé bárminemű növényzet ültetése csak a temető tulajdonosának engedélyével lehet.

8.    Síremlék, illetve sírszegély állítása, felújítása, lebontása stb. kizárólag a temető fenntartójának engedélyével és tudtával végezhető.

A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

A sírbolt csak az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően, a temető fenntartójának hozzájárulásával építhető. Síremlék és sírszegély építésével kapcsolatos ipari tevékenységhez a temető kútjai csak a temető fenntartójával kötött megállapodás szerint, és annak külön engedélye alapján használhatók.

A temetések ideje alatt semmiféle munkával nem lehet zavarni a temetés szertartását.

Szabálytalan, közízlést sértő, vagy oda nem illő felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad. Ülőhely, pad csak a temető fenntartójának engedélyével, az általa kijelölt helyen helyezhető el.

A temetőbe építőanyagot, földet stb. bevinni, ott tárolni, vagy onnan bármit elszállítani csak a temető fenntartójának engedélyével szabad.

A temető területén a sírok kiigazítása céljából földet kitermelni nem szabad.

A sírokról lekerülő hulladék anyagot a gondozónak a kijelölt szemétgyűjtő helyre kell elhelyezni – figyelmet szentelve mások sírjaira. Az építési törmeléket saját költségén az építtető a temetőből köteles elszállítani. A temető főútvonalain 3,5 tonna fölötti teher gépjárművel közlekedni tilos, könnyű, gumikerekes járművel is csak száraz időben és szilárd útviszonyok mellett szabad, az esetlegesen mégis okozott károkat a károkozó köteles helyreállítani.

9.    A temetőben elhelyezett virágok, tárgyak. Síremlékek megrongálásáért esetleg eltulajdonításáért, vagy elemi csapásból eredő károkért a temető fenntartója felelősséggel nem tartozik.

10.                      A temetőben 14 év aluli gyermekek csak felügyelettel tartózkodhatnak.

11.                      A temetőbe motorkerékpárral vagy gépjárművel behajtani csak a temetőgondnok engedélyével lehet.

12.                      A temető területére a látogatóknak kutyát és egyéb állatot bevinni tilos!

13.                      A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeletérzést sérti, vagy a látogatókat megbotránkoztatja.

14.                      A temető kinyitásáról, bezárásáról a temetőgondnok köteles gondoskodni.

15.                      Polgári temetés esetén kápolna használatra 5000 forintot, temető fenntartás címén 20000 Ft. költségeket kell a temettetőknek fizetni.

16.                      A temetővel kapcsolatos mindennemű felvilágosításért, vagy bármiféle panasszal első fokon a Gondnokhoz, másod fokon a Plébániához lehet fordulni.

17.                      Minden egyéb ügyben irányadó a 145/1999. /X.1./ Kormányrendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény végrehajtása.

18.                      A temető nyitvatartási rendje:

                 Téli nyitva tartás: 7 – 16 óráig

                 Nyári nyitva tartás: 6 – 20 óráig.

19.                      A síremlékek elhelyezésénél ügyelni kell a sorok vonalára, valamint a magasságára.

20.                      A temetőkapu kulcsot csak a temető tulajdonosa vagy a kezelője adja.

  
Heves, 2007. június 30


Római Katolikus Egyházközség