JÚNIUS

SZENT IVÁN HAVA

NYÁRELŐ HAVA

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.

 Elő sárkány, elő labda
  szállj az égnél magasabbra.
  Gyere, állj be a csapatba,
   estig ne is hagyjuk abba.

 /Csukás István Tanévzáró/

A gyermekeknek ezzel a verssel kívánunk jó és hasznosan eltöltött vakációt, és kéjük ne felejtsétek el, hogy Jézus a nyári szünetben is vár benneteket a templomban!

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Június 6.

Krisztus Szent teste és Vére, Úrnapja

Lk 9, 11b-17 Az Isteni tanítás legyen az emberek kenyere! Mindennapi kenyere! Jézus más ételről és italról is gondoskodott az utolsó vacsorán:" Ez az én testem, ez az én vérem". Az Ószövetség számtalan áldozata helyébe a keresztáldozat lépett, az egyetlen, az üdvözítő áldozat. Ezért Krisztus áldozatába beépítheti minden szenvedő a bánatát,és Krisztus színe elé állhat a szentséglátogatáskor és asztalának vendége lehet a szentáldozásban. Minden szentáldozással több és értékesebb emberek leszünk. Mélyül a szeretetünk és egyre erősebbek leszünk az élet terheinek elviselésére.

Június 11.

Jézus Szentséges Szíve

Lk 15, 3-7 Alacoqque Szent Margit egy lelkigyakorlat alkalmával hallotta a belső hangot, Jézus hangját: " Azt mondta nekem: Isteni Szívem oly szenvedélyesen szereti az embereket, hogy lángoló szeretetének lángjait nem tudja tovább magába zárni, hanem a te közvetítésed által ki kell árasztanom és Magamat nekik ki kell nyilatkoztatnom, hogy meggazdagítsam őket". Mintha a mi világunk szenvedne a kőszívektől. Hiányzik a részvét, a jóság, a segítőkészség és helyette az érdekek parancsolnak, pénz az úr. Szükségünk van egy Szívre, Jézus Szívére.

Június 13.

Évközi 11. Vasárnap

Lk 7, 36-8,3 A nagy megtérők egyike Mária Magdolna áll a mai evangélium középpontjában. Magdolna a paráznaság és a megbotránkoztatás bűnében élt, távol Istentől. A döntő eseményt  életében az hozta meg, hogy bocsánatot kért és nyert az Istentől. Keressük mi is a megtéréshez vezető utat. Az első lépés az őszinteség: elismerni, hogy bűnösök vagyunk. Nem elég azonban a bűn tudatos vállalása. Szükséges, hogy az ember őszintén meg is bánja bűneit. Az Istenhez való visszatérésünk, bűnbánatunk ne a büntetéstől való félelemből fakadjon, hanem a Mennyei Atya iránti szeretetből.

Június 20.

Évközi 12. Vasárnap

Lk 9, 18-24 Isten azért küldte Fiát a világba, hogy emberré legyen és elszenvedje helyettünk a mi jogos büntetésünket. Így lett Jézus értünk engesztelő áldozat. Jézus keresztjének találkozása lett az a fix pont, amely az emberi szenvedésnek is értelmet ad. Eggyé válni Krisztusban azt jelenti, hogy szenvedéseinket is az Ő szenvedéséhez csatoljuk. Így lesz annak örök és mérhetetlen nagy értéke. Ez engem is kell, hogy fellelkesítsen arra, hogy Jézussal én is vigyem a keresztet, mégpedig úgy ahogyan Ő hordozta: elvállalva. Isten akaratát látva benne! Másokért is felajánlva azt.

Június 24.

Keresztelő Szent János Születése

Lk 1, 57-66.80 János az Úr Jézus előfutára és sokak számára kellemetlen hangú bűnbánati szónok. Korunk bűnös szokásai közepette az egyháznak is bátorság kell ahhoz, hogy ne alkalmazkodjon a fennálló rendhez és uralkodó nézetekhez, ha ezek nincsenek összhangban az Isten terveivel. Nem szólhat a világ szája íze szerint. Mindig és minden időben bárhol a világon hirdetni kell Isten akaratát, legyen alkalmas, vagy alkalmatlan. Még akkor is, ha ez kellemetlenségekkel és üldöztetésekkel is jár. Az egyháznak Jánoshoz hasonlóan tanúságot kell tennie Istenről és az Ő Fölkentjéről, a Názáreti Jézusról.

Június 27.

Évközi 13. Vasárnap

Lk 9, 51-62 A mai kor emberének sátáni kísértéseitől: az alkoholtól, a kábítószertől, a szexhullámoktól, az erőszaktól és az öngyilkosságtól ma is csak a Szentlélek tüze és a Krisztus keresztjének perzselő fájdalma tisztíthatja meg az emberiséget. Amíg a test fegyverei az ösztönös kívánságok, addig a Szentlélek fegyverei a tűz és az erő. A harc kimenetele rajtunk áll. Ha a test vágyai győznek, akkor már rabbá vált az ember. Hányszor tapasztalhatja az ember a szánalomra méltó rabok szomorú sorsát. Vergődnek, mint a hal a hálóban, és nem látnak kiutat.

Június 29.

Szent Péter És Szent Pál Apostolok

Mt 16,13-19 Közel 2000 év telt el azóta, hogy a csodálatos halfogás után Jézus Szent Pétert tette meg az Egyház fejévé. "Legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat"(Jn 21, 15-16). Közel 2000 év telt el azóta, hogy Saul lova megtorpant Damaszkusz kapujában: megtért, aztán bátran kiállt Jézus ügye mellett. Szent Péter és Szent Pál életéből is kitűnik, hogy Isten minden árnyoldalunk mellett elfogadja életünket és kedves lehet előtte. A két apostolfejedelem ünnepe vigasztalásunkra szolgál: ha erősek vagyunk emberi gyengeségeinkkel szemben és együtt működünk Istennel a teljes beteljesedésre vezeti életünket.

ÜNNEPEINK

JÚNIUS 11. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ÜNNEPE

Az úrnap nyolcadát követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe A Szent Szív a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja oda követelményül.

JÚNIUS 24. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE

Szent Iván napja, azaz Keresztelő Szent Jánosnak, Jézus megkeresztelőjének az emléknapja. (Magyarországon a délszláv hatást mutató Iván változat honosodott meg a magyar Jánossal szemben.) Keresztelő János Lukács Evangéliuma szerint anyai ágon Jézus rokona volt. Hat hónappal Jézus előtt született, apja Zakariás zsidó főpap volt, anyja Erzsébet János remeteként élt a sivatagban, mielőtt prédikálni kezdett. Később prédikált a népnek Krisztus közelgő eljöveteléről és bűnbánatot hirdetett. A Jordán folyó vizében keresztelte meg az embereket. Innen ered a keresztelés szokása a keresztényeknél. Maga Jézus is elment hozzá megkeresztelkedni, amit János, – aki ekkor felismerte Jézusban a Megváltót – először nem akart megtenni, de Jézus rábeszélte: „Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk.” (Mt 3,15)

Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, országszerte a kultikus tűzgyújtások ideje. A pogány hagyományban a tűz egyrészről napszimbólum, tehát a nap megújhodását kívánták elősegíteni a tűzgyújtással, másrészt mindig a megtisztulás szimbóluma is.

JÚNIUS 29. – SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK – „PÉTER-PÁL”

Valóban méltó és igazságos, hogy Péter, az apostolfejedelem és Pál, a népek térítő apostola egyaránt olyan kiemelt helyen szerepeljenek a naptárban, amilyen a nyári napfordulóval kezdődő csillagászati hónap első dekádja. Június 29-e kettejük igazi névünnepe, nem a januári Pál- és a februári Péter-nap. Már csak azért is, mert a legendai hagyomány szerint mindkettőjüket ezen a napon végezték ki i.sz. 67-ben Rómában. Pétert keresztre feszítették – saját kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta illendőnek, hogy úgy haljon meg, mint mestere –, Pált lefejezték; mint római polgárt e tisztes halálmód megillette.

 
 
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

MINISTRÁNS TALÁLKOZÓ

Idén harmadik alkalommal került megrendezésre az Egri Főegyházmegyei ministránstalálkozó május 29-én, melyen egyházközségünket is képviselte négy kis ministráns a plébános úrral együtt.

 Az összejövetel jelmondata Lukács evangéliumából volt: "Követlek téged, bárhová mész!" (Lk 9,57) A rendezvény témája a szentmise és a szolgálat volt.

Az idei találkozó célja az volt, hogy megerősítsék egymást, a gyakorlati ismeretekben való elmélyülés által pedig még hűségesebben, még szebben végezzék a ministránsok az Úr Jézusnak tetsző szolgálatot.
Ternyák Csaba érsek meghívásának több mint ezer ministráns tett eleget. A 10 órakor kezdődött szentmisében az elköteleződésre, és Jézus feltétel nélküli követésére buzdította a ministránsokat.

A szentmise keretében került sor a ministráns fogadalmak megújítására, amelyben a Krisztusnak való elkötelezettség, hűséges, örömteli szolgálat fogalmazódott meg.

A rendezvény a ministránsoknak az ebédet követően, a Szemináriumban, a város templomaiban, iskoláiban tartott csoportfoglalkozásokkal folytatódott, ahol a szentmiséről, a szentmisében használt eszközökről, kellékekről, és a ministráns szolgálat lelkületéről hallottak. A csoportfoglalkozásokat kispapok vezették. A leány ministránsokkal szerzetes nővérek külön foglalkoztak a Sancta Maria Általános Iskolában és Gimnáziumban.
A záróünnepség 15 órakor kezdődött a bazilikában, ahol a gyerekek szabadon tehettek fel kérdéseket Érsek atyának. Érdeklődtek hivatásáról, tanulmányairól, püspökszenteléséről, érseki hétköznapjairól, kedvenc tantárgyairól, sőt még hobbijáról is.

A találkozó végén emléklapot vettek át a csoportok képviselői és elénekeltük a májusi litániát.

Nagyon szép esemény volt templomunkban a múlt vasárnapi úrnapi körmenet. A hagyományainkhoz híven most is gyönyörűen elkészültek a virágsátrak, szabadtéri oltárok a már gyakorlott, szorgos kezeknek köszönhetően. Örömmel számolhatunk be arról is, hogy e szép vallási eseményt megtisztelte Dr. Tóth József a nemrég megválasztott országgyűlési képviselőnk is. A körmenet után szerény vendéglátás mellett kötetlen beszélgetést folytatott az egyháztestületi tagokkal is. Ezután nagy érdeklődéssel tekintette meg az éppen felújítás alatt lévő Császi kápolnát is.

 
Június 13-án, szerdán az eddigiekhez híven Szentségimádási nap lesz templomunkban Magyarország lelki megújulásáért

 
Június 19-én papszentelés lesz az egri Bazilikában.

 
Templomunk búcsúi szentmiséje június 27-én, vasárnap 10 órakor lesz, melynek vendége,- és a szentmisét bemutatja,- Balogh Gyula atya a Szeminárium rektora.

A hittantábor június 22-től 26-ig fog tartani.


Keresztelések: 

 Pócs Ádám, Darázs Eszter, Darázs Lilla, Tóth Vivien Gabriella

Házasságkötések: 

Ebben a hónapban nem volt

Temetések: 

Nagy László Pál, özv. Lukács Györgyné Laboda Teréz, özv. Luzsi Miklós, Farkas Antal Mihály, özv. Makovnyik Jánosné Győr Rózsi, özv. Péterfi Benjaminné Kukoly Piroska, Urbán Lajos, Bálint István