MÁJUS

PÜNKÖSD HAVA

TAVASZUTÓ – ÍGÉRET HAVA

 

" Istenünk, légy áldott,
Dicsér szívünk és szánk,
Azért, mert van nekünk
Hívő édesanyánk:

Áldásod add rájuk
Álld meg az életük,
Legyen mindig vidám,
Hangos az énekük.
               Hisz ők teszik széppé
               Életünk hajnalát.
              Virággal köszöntünk
              Minden édesanyát."

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Május 2.

Húsvét 5. Vasárnapja

Jn. 13, 31-33a. 34-35. Az apostoli élet jutalmában az részesül, aki földi életében sokak könnyét letöröli, fájdalmukat enyhíti, keresztjüket segíti cipelni. Aki így él tanúságot tesz a Szentlélek jelenlétéről, működéséről. Az ilyen életnek a kulcsszava pedig a szeretet. Az a szeretet, amellyel Jézus szeretett bennünket, és amellyel nekünk is szeretnünk kell egymást. Erre a nagy erényre Jézustól kaptunk parancsot. Ennek a szeretetnek akkor és olyan fokban leszünk birtokosai és kisugárzói, amennyire a Szentlélek vezetése alatt állunk. Mert lehet szeretni és adni gyáván és gyengén, és lehet boldogítóan és felemelően ugyanezt tenni.

Május 9.

Húsvét 6. Vasárnapja

Jn. 14, 23-29. Az otthont nyújtó közösségeket minden korban keresték az emberek. Ezt akkor találták meg sokan az Egyházban, amikor voltak olyanok, akik a kívülállók figyelmét az Egyház Istentől kapott értékeire tudták irányítani. Ők Isten városának építői, amely az apostolok hitén alapszik. Korunkban is olyan keresztényekre van szüksége az Egyháznak, akik a Szentlélektől megvilágosítva szélesre tárják az Egyház kapuit a szélrózsa minden irányába úgy, hogy életük Krisztust tükrözi az érdeklődők számára. Ehhez az szükséges, hogy az ember a Szentlélek vezetése alatt felépítse magában Isten hajlékát.

Május 16.

Húsvét 7. Vasárnapja.

Urunk Mennybemenetele

Lk. 24, 46-53 Mielőtt Jézus felment a Menybe így szólt. "Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig" (Mt 28,20). Szüksége is van erre a krisztusi jelenlétre az embernek, mert küldetése így is megfogalmazható: mindennap belépni a bűnös világba a bűn legyőzése érdekében. Aki komolyan veszi ezt a feladatát, annak élete egy-egy pontján megjelenik a kereszt. Az a kereszt, amit talán ki lehetne kerülni, de meg is lehet ölelni, vállra venni és hordozni. De ez nem a végállomás. Jézus élete mutatja a folytatás útját: a dicsőséges feltámadást és a menybe történő felemelkedést.

Május 23.

Pünkösdvasárnap

Jn. 20, 19-23 Az ember a keresztségben a megszentelő kegyelem állapotában részesül. Ezt az Istentől kapott kegyelmet állandóan ápolni kell magunkban. Ezért mondja Jézus: "ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad". A mai napon Jézus ezen ígérete beteljesedik. A Szentlélek aki a keresztségben már eljött az emberhez a bérmálásban kibontakoztatja a bennünk rejtőző kincseit, képességeit. Növeli bennünk a világosságot, és ezáltal távolabbra űzi a sötétséget.

Május 30.

Szentháromság Vasárnapja

Jn. 16, 12-15. Az Egyház Krisztus titokzatos teste. Csak ennek a testnek az élő tagjaként léphet be az ember Isten örök és boldog hajlékába. Ennek a testnek megépítője a Szentlélek. Ez a test nemcsak lakóhelyünk, hanem táplálékunk is, mert Jézus a szeretet vacsoráján ezt adta parancsba: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem"! A hívő ember szereti az életet és küzd érte, de végső fokon nem fél a haláltól sem,mert meggyőződése, hogy: eljut abba a hazába, ahol az Atya, a Fiú és a Szentlélek éli a szeretetteljes életét örökkön örökké.

ÜNNEPEINK

MÁJUS 13.

Áldozócsütörtök

Urunk mennybemenetele

Áldozócsütörtök elnevezés onnan származik, hogy az Egyház által előírt évenkénti kötelező szentáldozást eddig kellett teljesíteni. A mai nap Jézus mennybemenetelének ünnepe. 1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt: ebből ered az egyedülálló, magyar név: áldozócsütörtök. A liturgikus elnevezés, tökéletesen leírja az ünnep lényegét: Krisztus húsvétkor feltámadt, János evangéliuma szerint megjelent Mária Magdolnának és a tanítványoknak, majd a negyvenedik napon, áldozócsütörtökön, felemelkedett a mennybe.

PÜNKÖSD

A keresztény pünkösd kialakulásának történetét a bibliában az apostolok cselekedeteiből ismerhetjük meg.
Jézus Krisztus halálát és feltámadását. A húsvétot követő ötvenedik napon lángnyelvek szálltak le az apostolokra, s ez által megkapták a szentlelket, amint azt korábban Jézus megígérte nekik. Az apostolok tanítását a körülöttük különböző tájakról, más országokból, idegen népektől összegyűlt emberek mindegyike a saját nyelvén hallotta.

 
MÁJUS 30.

Szentháromság vasárnapja

A keresztény pünkösd kialakulásának történetét a bibliában az apostolok cselekedeteiből ismerhetjük meg.
Jézus Krisztus halálát és feltámadását. A húsvétot követő ötvenedik napon lángnyelvek szálltak le az apostolokra, s ez által megkapták a szentlelket, amint azt korábban Jézus megígérte nekik. Az apostolok tanítását a körülöttük különböző tájakról, más országokból, idegen népektől összegyűlt emberek mindegyike a saját nyelvén hallotta.

 
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Megújult a Heves és Jászszenatandrás között elterülő ún.Tadra pléh-Krisztusa. A szakrális emlék megmentésének ötlete Gy.Gömöri Ilona néprajzos-  muzeológusunk gondolatai között született meg. A megvalósítás széles körű összefogás eredménye. A fa kereszt elkészítését, az alatkai kereszthez hasonlóan, Kalbantner Géza vállalkozó vállalta, melyhez a fa anyagot Balázs József /Petőfi úti lakos/ adta. A Jézuska lemezből történő "kivágása" Barna József, a festése Szabari  Zoltán művésztanár kézügyességének köszönhető, mely az eredeti pontos másaként készült el. A munkálatokban nagy részt vállaltak még, id. Balázs Ferenc és Rab Béla egyházközségi képviselő tagok is. A munka és az ünnepség szervezését Lányi József gondnok vállalta magára. A keresztszentelés Szent György napján, Búzaszentelés ünnepén történt, melyre a hevesi hívek szép számmal jöttek el, de Szentadrásról is voltak jelen. Nagy István plébános úr megáldotta az új búzát is, áldást kérve a bő termésre.

Mindenki bármiféle hozzájárulását, imádságát köszönjük, hogy e szép emlék a segítségükkel, egy "jel" -ként fennmaradhat az utókor számára.

 A Tadrai keresztről (Gy.Gömöri Ilona)

 
A keresztet a hagyomány szerint Félix Gábor jászszentandrási lakos állíttatta az 1900-as évek legelején. Lánya Félix Margit volt, így többen „Margit keresztje”-ként ismerik. Fontos határjelző szerepe volt, mivel Heves, Jászszentandrás és Boconád határán, egyben Szolnok és Heves megye határán helyezkedik el. Tájékozódási pontként is szolgált, a „pléh-Jézuska” irányt mutatott a dűlőutakon járó emberek számára.

A mintegy száz éves kereszt napjainkra igen rossz állapotba került. Az akácfa elkorhadt, a corpus vaslemeze megrozsdásodott,  a karok hiányoztak. Az eredeti kereszt a Hevesi Helytörténeti Múzeumba került. Hevesen és külterületén az utóbbi kétszáz évben 24 út menti keresztet állítottak. Ebből 13 napjainkban is áll, nagyrészt külterületi helyeken.

 
2010. május 1-jén Ternyák Csaba érsek meghívására az Egri Főegyházmegye egyházközségi képviselő-testületeinek tagjai május 1-jén tartották találkozójukat Egerben. Egyházközségünkből  többen is részt vettek e szép ünnepségen.

 
Felhívás:
Mondjatok áldást! Szolidaritási kezdeményezés XVI. Benedek pápáért.

A máriapócsi és a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely közös összefogásra hív minden jóakaratú embert és vallásos közösséget a Szentatyáért, Benedek pápáért. Arra kérjük a kezdeményezésünkhöz csatlakozókat, hogy a 2010. május elsejével kezdődő negyven nap mindegyikén gyakorolják a keresztény áldozatvállalás valamelyikét: a böjtöt, az imádságot vagy az alamizsnát. Az ezzel járó önmegtagadásokat pedig ajánljuk fel együtt Szentatyánkért és támadóiért, teljesítve az apostol buzdítását: Ne viszonozzátok a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást (1Pét 3,9). VI. Pál pápa negyven éve nyilvánította basilica minorrá a mátraverebély–szentkúti kegytemplomot. A kommunizmus idején a magyar búcsújárás számára a Szentszék megerősítő gesztusa volt ez a rendelkezés. Most, amikor Szentatyánkat sokan el akarják szigetelni, e negyvenéves évforduló kapcsán negyvennapos áldozatvállalásunkkal mi azért könyör-günk, hogy XVI. Benedek pápa szolgálata által Isten vándorló népe megtapasztalja az Úr erős kezét (vö. MTörv 26,9).

 
Hirdetjük: hogy, május 8-án, szombaton, du.3 órakor a jászapáti hittanosok A Küszöb c. darabot adják elő a Hevesen a plébánián. Kérjük, hogy akik tehetik, minél nagyobb számban jöjjenek el, tiszteljük meg részvételünkkel a fiatalokat!

 
Május 29-én ministráns találkozó lesz Egerben a Bazilikában, melyen hevesi ministránsok is részt vesznek.

 
Május 30-án a 1/2 10-es szentmisében lesz az elsőáldozás. Imádkozzunk a gyermekekért és szüleikért, hogy az elsőáldozáskor tett fogadalmukat mindenkor híven megtartsák!

 

Örömmel adjuk hírül mindazoknak, akik ismerik és szeretik Barsi Balázs ferences atya beszédeit, írásait, hogy megnyílt a www.barsibalazs.hu internetes oldal, ahol az érdeklődők 
•    megismerhetik Balázs atya életének, munkásságának fontosabb állomásait és területeit, 
•    megtalálhatják igehirdetésének különféle írott, hangzó és képi dokumentumait, 
•    tájékozódhatnak aktuális szentmiséinek, előadásainak és lelkigyakorlatainak helyszínéről és időpontjáról, 
•    a Napi útravaló menüpontban elolvashatják az aznapi szentmise olvasmányaihoz kapcsolódó elmélkedését, 
•    a honlapon működő online könyvesboltban jelentős kedvezménnyel megrendelhetik könyveit és a beszédeit tartalmazó cd-ket. 

 Keresztelések: 

Somodi Gréta, Laboda Levente, Molnár Ferenc, Stóc Rikárdó, Rácz Timea

Házasságkötések: 

Ebben a hónapban nem volt

Temetések: 

Dósa Lászlóné Vona Ida, özv. Gera Józsefné Bernáth Rozália, Molnár Sándor, özv. Burai Izidorné Kovács Jolán, özv. Pintér Mihályné Gerle Adrien Lívia, Suha Ida Anna, Kovács Ferenc, Darázs Zsigmond