SZEPTEMBER

SZENT MIHÁLY - ŐSZELŐ - FÖLDANYA HAVA

"Szeptemberben nyit az iskola. Van-e szebb a kezdet szépségénél? Sose fogom elfelejteni az új könyvek, az új tanárok, az új tantárgyak keltette bizonytalan izgalmat. Iskolaév kezdetén csaknem mindig verőfényes volt az idő, afféle „megbízható” szeptemberi ragyogás fogadott. Minden érkező gyerek jelentett valami meglepetést. Volt, aki egyetlen nyáron fejjel magasabbra nőtt, volt, aki szerecsen feketére barnult, s volt, akin éppen az volt a meglepő, hogy semmit se változott. De valami újat mindenki hozott magával: nyári emlékeket, s a viszontlátás örömét."

Pilinszky János:   Veni Sancte...   /részlet/

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Szeptember 6.

Évközi 23. vasárnap

Mk.7,31-37 A gyógyítást a fülnél kell kezdeni, a hallásnál, és a lelki hallásnál is. Nagy veszély ma a süketség, a lelki süketség. Isten nem tolakodó, harsány. Jézus félrehív, nem elég csak a tömegben találkozni vele. A gyógyulás útja, Jézushoz vinni a beteget, feltétele, elszakadni a tömegtől, a hibás erkölcsi felfogásúaktól.

Szeptember 13.

Évközi 24. vasárnap

Mk.8,27-35 Jézus nem emberi módon gondolkodott és tőlünk is ezt várja. Az összes törvényt nem tudjuk mindig megtartani, de keresztünket fel tudjuk venni és követhetjük. nem tudunk mindig és teljesen vigyázni az életünkre, de el tudjuk veszíteni azt másokért. nem tudunk evilági módon elsők lenni, de tudunk szolgálni másoknak és ezek által üdvözülni.

Szeptember 20.

Évközi 25. vasárnap

Mk.9,30-37 Jézus nem rejti véka alá szenvedését, halálát, ami nagy titok életünkben. Bár ő az Emberfia, így Isten különös védelme alatt áll, Isten kezében marad, mégis erőszakos emberek kezébe kerül. Miközben Jézus készül elfogadni az utolsó helyet, tanítványai versengenek egymással az első helyért.

Szeptember 27.

Évközi 26. vasárnap

Mk.9,38-43.45.47-4 Hogyan viselkedjünk a kívülállókkal szemben? Mi ne legyünk kívülállók, de fogadjuk el, hogy „a Lélek ott fúj, ahol akar” (Jn.3,7) A jóakaratú kívülállót mindig megértéssel fogadjuk. Ne tiltsuk meg nekik Jézust követni. Elsősorban önmagunk felé legyünk bölcs szigorral és kitartó önfegyelmezéssel.

ÜNNEPEINK

Szeptember 8.

Kisboldogasszony

Kisasszony napja, Szűz Mária születésének napja. Születésnapokon hálával emlékezünk az élet ajándékára, mindarra, amit Istentől kapott az, akit ünneplünk. Mária a hivatástudattal megélt élet példája. A mi életünk is Máriához, Calcuttai Teréz anyához, Sára testvérhez hasonlóan, hivatástudattal megélt élet kell, hogy legyen. Azonban arról sose feledkezhetünk meg, hogy Krisztus a mi világosságunk. Tőle kapunk fényt, erőt, kegyelmet, hogy bármilyen életformában is élnénk, akár családos, egyedül álló, szerzetes, pap, szóval és tettel tovább adhassuk az üzenetet: velünk az Isten.  Ilyen formában hivatásból elvállalt, gyümölcsöző életünk lesz, amely tovább adja a Krisztustól kapott világosságot.

Szeptember 14.

A Szent  Kereszt felmagasztalása

Szent kereszt felmagasztalása ünnepén két történelmi eseményre is emlékezünk. Egyrészt Krisztus keresztjének megtalálására, másrészt visszaszerzésére. A szent keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A róla szóló legenda szerint a Golgota hegyén talált maradványokat egy beteghez érintették, és amikor Krisztus keresztjének darabját nyújtották neki, meggyógyult.

A keresztet az egyház történelmében mindig együtt említették a szenvedés vállalásával. Avilai Szent Teréz erről azt mondja: "A kereszt a mi nagy nevelőnk, és ha hiányzik a kereszt az életemből, akkor félek, hogy elfeledkezett rólam az Isten". Bár sokan díszítik magukat kereszttel, például úgy, hogy láncon hordják a nyakukban, ez sok esetben valóban csak dísz, és szó sincs tudatosságról. Mi viszont nem feledhetjük, hogy a szent kereszt Isten szeretetére és Krisztus értünk vállalt szenvedésére utal.

Szeptember 15.

Fájdalmas anya ünnepe

Hétfájdalmú Szűzanya napja. Mária anyai fájdalmára- melyet megfeszített fia halálát látván érzett - emlékezés napja. Nagyon régi kultusz, egyike első nyelvemlékeinknek, az Ómagyar Mária siralom is erre utal. A Pieta, mint az egyetemes emberi szenvedés szimbóluma vonult be a művelődéstörténetbe. Számos ábrázolása létezik a halott fiát ölében tartó Szűzanyának.

Szeptember 21.

Szent Máté

Máté apostol, vagy másik nevén Lévi ben Halfai egyike lehetett Jézus első követőinek, és apostolainak, ám ez erősen vitatott. Neve a héber Matthai (a Mattitjahu rövidebb alakja) szóból származik, jelentése: Jahve ajándéka. Civil foglalkozása vámszedő volt, amely foglalkozást (és annak űzőit) az Izraeliták megvetették, mivel rengeteget dolgoztak a saját zsebükre is.

Máté Kafarnaumban (szülőhelyén) dolgozott, ahol – találkozván Jézussal – felhagyott addigi munkájával és követte Jézust. Jézus halála után ő is elhagyta Palesztinát, és Etiópiában hirdette az örömhírt. Később hitének megtagadását követelték tőle, de ő ezt nem tette meg, és ezért halálra kínozták. Máté neve alatt maradt fenn egy evangélium, mely Jézus életét foglalja össze születésétől egészen feltámadásáig (megírt időtartam i.e. 2- i.sz. 33.). Bár korábban úgy tartották, hogy az evangélium eredetileg arámi nyelven íródott. Máté, akit Lévinek is hívtak, s aki adószedőből lett apostol, először héber nyelven és héber betűkkel írta meg a Krisztusról szóló evangéliumot Júdeában."

Szeptember 29.

Szent Mihály

Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint Mihály a túlvilágra költöző lelkek kísérője, ő ítéli meg az emberek cselekedeteit az Utolsó Ítéletkor. Általában kezében karddal és mérleggel ábrázolják.  Ez a nap volt az ún. kisfarsang időszakának kezdőnapja, azaz a lakodalmak ideje, mely egészen Katalin napig tartott (november 25.). Gyakorlatilag az időjárás hidegre, téliesre fordulását hozta Mihály napja.

Imádkozzunk mindennap a papi hivatásért!

A következő imával közösségileg és egyénileg is fohászkodhatunk a papokért. Az imádságot Erdő Péter bíboros írta, és szeretettel ajánlja közösségi imádkozásra a papság évében szentmisék után, illetve egyéni imára is minden katolikus hívő számára.

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak!  Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában! Ámen.

 
PLÉBÁNIAI HÍREK

Az augusztus 20-i Szent István napi ünnepi szentmise igazi lélekemelő volt, méltóképpen emlékeztünk szent királyunkra. A mise keretében megszenteltük az új kenyeret. A hevesi mellett ott  volt az a  két kenyér is, melyet a Felvidékről és Erdélyből  hoztak a testvértelepülések képviselői. A mise végén népviseletbe öltözött lányok kínálták szeretettel.

Szeptember 10-én elkezdődnek ismét a biblia órák. Minden csütörtökön este hat órakor szeretettel várunk mindenkit.

 Szeptember 12-én lesz az Ifjúsági lelki nap, melyet a Don Bosco ifjúsági csoport szervez, immár a jubileumi tizedik alkalommal. A nap vendége Kerényi Lajos piarista atya lesz, akit nagyon sokan, Egerszalókról  ismerünk.

Szeretettel hívnak és várnak mindenkit, fiatalokat és idősebbeket egyaránt!

A lelki napra vidékről  már  többen bejelentkeztek, akiknek a vendéglátását meg kell oldaniuk a fiataloknak.  Ezért szeretettel kérnek mindenkit, hogy aki bármivel- /anyagiakkal vagy sütemény, üdítő, gyümölcs stb./ -járuljon hozzá e nap sikeréhez. Isten fizesse meg!

 Szeptembet 13-ánAlatkán délután 2 órakor lesz a búcsúi, ünnepi szentmise. Jó lenne, ha minél többen Hevesről is eljönnének oda erre az ünnepre. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 Szeptember hónapban elkezdődnek az iskolákban a hittan órák. Kérjük, hogy szeretettel buzdítsák gyermekeiket, unokáikat a hittanon való részvételre!

 Szeptember 20-án, vasárnap, az esti szentmisén lesz az iskolás gyerekeknek a tanévnyitó, Veni Sancte szentmise. Mindenkit, különösen a hittanos gyerekeket szeretettel hívjuk és várjuk.

Keresztelések: 

Szászi Kristóf, Danyi Ketrin

Házasságkötések: 

Opovszky András és Bártfai Csilla, Bálint István és Bálint Bernadett

Temetések: 

özv. Balogh Józsefné Balogh Piroska, Dr. Szalai György, Balázs Sándor, Balázs István, özv. Daróczi Sándorné Nagy Mária, özv. Nagy Józsefné Nagy Erzsébet, Rácz Jenő