JÚLIUS

SZENT JAKAB HAVA – NYÁRHÓ ÁLDÁS HAVA

 

"Történelem viharai csapkodták,               
verték ezt a földet,
megtanítottak élni, halni,
mégis magyarnak megmaradni.
                           
Élünk ma is, ahogy lehet,
s Isten-hitünk szent erejével
magyar szívünk szeretetével
őrizzük ezt a gyökeret.

Míg Isten a mi menedékünk
és hűség minden fegyverzetünk,
addig félnünk nem szabad:
mert a gyökér, az megmaradt!
Ki hűséget vet - életet arat,
és a gyökér, az megmarad!"

Wass Albert: A gyökér megmaradt /részlet/

 

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Évközi 14. vasárnap

Mk. 6,1-6 A keresztény hit nem vakhit, hiszen tudásra épít. de túlszárnyalja az emberi megismerés határait. Magasabb rendű ismeretet ad. Nagy baj, ha tudásunk előítéletekre épít. A hitetlenség oka az előítélet és hogy nem akarunk változtatni életünkön. Hiszünk, vagy megbotrán-kozunk  Jézusban?

Évközi 15. vasárnap

Mk. 6,7-13 Jézus és tanítványai között más a viszony, mint az evilági mester-tanítvány viszony. Evilágban a tanítvány túlnőhet mesterén, Jézusnál mindig tanítvány marad, mégha tanít is. Tévúton jár, aki nem akar örökre Jézus tanítványa maradni. Az evilág anyagi javakban, Jézus szellemiekben részesíti tanítványait. Hatalmat adott nekik az ördögűzésre és a betegek gyógyítására.

Évközi 16. vasárnap

Mk. 6,30-34 A jó tanítvány beszámol a mesterének. Ha nincs számonkérés, felelőtlenné válhat a munkavégzés. nekünk is minden este be kell számolnunk Istennek, barátságból és nem félelemből, vagy kényszerből. Ehhez csendet, nyugalmat kell teremtenünk, keresnünk. A nyugalom erőt ad a testnek, a csend feltölti a lelket.

Évközi 17. vasárnap

Jn. 6,1-15 Az evangélium Jézus gondviselő szeretetéről, figyelmességéről szól. Jézus elvezeti tanítványait elégtelenségük tudatáig, utána megoldja a helyzetet. ne mi akarjunk, csak a magunk erejében bízva megoldást találni, hanem engedjük Istent csodát tenni. Ő kérni fogja közreműködésünket. Az általunk adható keveset kívánja tőlünk. Oda tudjuk-e ezt adni Neki?

ÜNNEPEINK

Június 24.

Keresztelő Szent János születése Templomunk búcsúja

"Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evangéliuma kezdődik. Izajás próféta megírta: Nézd, elküldöm követemet, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.''

Mit jelent a búcsú?

„A búcsú Isten színe előtt, a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése részben vagy teljesen, melyet a katolikus hívő, aki megfelelően felkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítségével,amely mint a megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abban részesítheti tagjait”-írja a Katolikus Egyház Katekizmusa.

Talán felmerül a kérdés, hogy mit is jelent a már megbocsátott bűnökért járó büntetések elengedése. Ez annyit tesz, hogy a bűnök büntetést vonnak maguk után. A bűnöket Isten irgalmasan megbocsátja, ha azokat őszintén megbánjuk és meggyónjuk. Visszakapjuk a kegyelmi életet és újra kedvesek leszünk Isten szemében. De Isten nem csupán irgalmas, hanem igazságos is, ezért az elkövetett bűnért büntetés jár. S ezt a büntetést valaki vagy lerója, vagy ingyenes ajándékként elengedik neki, s ez az ajándék a búcsú. Így érthetjük meg, miért is kapta ez az ajándék a búcsú nevet, ugyanis ilyenkor kiengesztelődünk  az Istennel és búcsút vehetünk a ránk váró ideig tartó büntetéstől.

A búcsú lehet részleges, vagy teljes, attól függően, hogy minden büntetésünktől megszabadít-e bennünket, vagy csak egy részüktől. Búcsút bármelyik katolikus hívő nyerhet, aki lélekben felkészült a búcsú fogadására, és teljesítette a feltételeket, amelyekhez az Egyház a búcsút kötötte.

JÚLIUS 2.

Sarlós boldogasszony

Boldogasszony ünnepek az egész évben felbukkannak, közös vonásuk, hogy mindegyik Szűz Mária ünnepléséről szól. A Sarlós Boldogasszony Mária látogatását eleveníti fel a várandós Erzsébetnél, Keresztelő Szent János anyjánál.

A négy evangélista közül Lukács írja le a ma Sarlós Boldogasszony ünnepeként ismert eseményt. Erzsébetnek, Mária idős rokonának és férjének, Zakariásnak nem volt gyermekük. Amikor a papként szolgáló Zakariás illatáldozatot mutatott be, megjelent előtte Gábor angyal és megjósolta, hogy fiúgyermekük fog születni. Fél év múlva Gábor angyal Szűz Mária előtt is megjelent, hírül adta, hogy Isten fiával várandós, s hogy idős rokona is fiúgyermeknek fog életet adni. Mária elindult, hogy meglátogassa Erzsébetet, három hónapig maradt náluk.  Sarlós Boldogasszony az aratás édesanyja és királynéja gondoskodik a szegényekről és az ég madarairól is.

JÚLIUS  3.

Szent Tamás apostol

Mint az első idők sok szentjéről, Tamásról is csak néhány vonást őrzött meg számunkra a hagyomány. Alakja úgy áll előttünk, mintha valami régi festmény volna: ha a festő nem írta volna fölé a nevét, vagy nem festett volna rá egy szalagot, amiről leolvasható a kiléte, nem tudnánk megállapítani, kit ábrázol, annyira általánosak a vonások. Bizonyos mértékig így van ez minden szent esetében, aminek az az oka, hogy nem annyira a személyük a fontos, mint inkább az, amit az életük mutat nekünk, s amit az Egyház a szentté avatásukkal és az ünnepükkel elénk akar állítani.

Az első három evangélistánál tehát, akik egyébként nem is akartak a tanítványokról beszámolni, nincs állandó helye az apostolok listájában.

Jóval nagyobb szerepe van Tamás alakjának János evangéliumában. Szent János megörökítette azokat a vonásokat, amelyek ezt az apostolt minden nemzedék számára, akiknek nem volt módja a Krisztussal való személyes találkozásra, annyira rokonszenvessé, szimpatikussá teszik: Tamás a nem egykönnyen hívő, a töprengő, a kétkedő ember.

JÚLIUS 11.

Szent Benedek apát,  Európa védőszentje

Imádkozzál és dolgozzál. Szent Benedek jelmondata ma is aktuális. A munka és az imádság összefügg, és egymást erősíti. Istentől kapjuk az erőt, hogy megtaláljuk és elvégezzük azt a munkát, amelyet az Ő akaratából kapunk. És minden munkavégzés, alkotás hálára indít Isten felé. A bencés rend Európa kultúrájának mozgatója volt évszázadokon keresztül. Benedek hatása máig ható. Éppen ezért bízzuk pártfogására a mai Európát is, ahol megkérdőjeleződtek az évezredes értékek, de látjuk, hogy ma is csak ezek alapján az értékek alapján lehet igazán emberi életet élni.

JÚLIUS  25.

Szent Jakab apostol

Jakab az első vértanú az apostolok közül. Ezért kiváltságos helyzetekben - a színeváltozáskor, Jairus leányának feltámasztásakor és a Getszemáni kertben - csak hármukat vette maga mellé Jézus. Szent Lukácstól tudjuk a következő esetet, amely mutatja, hogy Jakab tisztában volt azzal, hogy Jézus mennyire más mester, mint a farizeus írástudók. Jakabban jó talajba hullottak az Úr e szavai. Mestere halála után ő lett a jeruzsálemi egyház feje, s mint ilyen valóban ivott az Úr kelyhéből: amikor Heródes Agrippa király 41--42-ben az egyházra támadt, elsőként Jakabot ölette meg karddal. Ő lett az első vértanú az apostolok között.

Jakab apostolt vértanúhalála után a király rendelete miatt eltemetni nem lehetett, ezért tanítványai a holttestet ellopták, márvány szarkofágba tették, és egy hajóra rejtették. A hajót azonban elfelejtették a parthoz kikötni, ezért azt a víz elvitte egész Spanyolországig, és az akkori Iria Flaviában ért partot. Itt eltemették.

 
PLÉBÁNIAI HÍREK

Kedves gyerekek! Elérkezett a nyári szünet! Azt kívánjuk, hogy töltsétek hasznosan, pihenjétek ki az iskola fáradalmait! Játszatok sokat, de játék közben sem feledjétek Jézust, ő minden nap vár benneteket a templomban!


Június 7-én volt egyházközségünkben az elsőáldozás. 13 gyermekünk részesült először a bűnbánat és az Oltáriszentség szentségeiben. Így istengyermeki életüknek újabb táplálékaihoz juthatnak ezután. Kísérjük továbbra is imáinkkal őket, hogy tovább növekedjenek korban és bölcsességben Isten és az emberek előtt.

Június 14-én évadzáró hangversenyt tartott a Keresztelő Szent János Kórus és az Angelicus Scola gyermekkórus. Mindenkinek szeretnénk megköszönni, akik elfogadták meghívásunkat és adományaikkal támogattak bennünket. A hangverseny bevétele: 35.570.- Ft, mely fele-fele arányban oszlik meg a két kórus között. A felnőtt kórus az orgona felújításra ajánlotta fel, a gyermekkórus pedig a nemzetközi kórustalálkozón  való részvételhez kapott segítséget ezzel az összeggel. Nagyon köszönjük!

Az Úrnap-i körmenet szépen, ünnepélyes meg lett tartva. Mindenkinek köszönetet mondunk, akit segítettek a sátrak állításában és részt vettek a szentmisén és a körmeneten. Isten halmozza el őket kegyelmével.

 Idén is lesz hittantábor július 13-18-ig, melyre ez évben Szigetmonostoron kerül sor. Bízunk benne, hogy testi-lelki felüdülés és töltekezés lesz ez a tábor  minden résztvevő számára.

 A hagyományokhoz híven Július 25-én, szombaton 4 órakor az Anna telepi keresztnél Szent Anna napi igeliturgiát tarunk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 Elhunytak: 

özv. Lajer Lajos, Csáki József, özv. Nagy Pálné Mezei Erzsébet, Marsi Sándor, özv. Sikur Benedekné Tóth Erzsébet, özv. Gömöri Jánosné Merczel Margit, özv. Tóth Lászlóné Jenei Teréz, özv. Tóth Illésné Vasas Irén, Juhász Andrásné Pallai Jolán, özv. Szepesi Jánosné Batki Mária, özv. Forgács Ferencné Hirsch Franciska, Gulyás Istvánné Besenyei Irén, Forgács István, Nagy András, Molnár Vilmos, Szabó Ágoston