MÁRCIUS

BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELŐ KIKELET HAVA

Az arc porban hever s a könny ömöl,
A hű vezeklő bűnét látja csak...
S hogy Istenhez fordul bocsánatért:
Szétválni kezd lelkében szín, salak.
S ha a szív meglágyult, mint a viasz,
Új ember lenni a bűnös ha kész.
Felé hajlik az égi irgalom:
Bízzál fiam, bűnöd bocsátva lész!

 

/Tompa Mihály: Bűnbocsánat/

 GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Március 6.

Évközi 9. vasárnap

Mt 7,21-27.  A mennyek országába csak az jut be, „aki mennyei Atyám akaratát cselekszi”. A házát szikla alapra építő bölcs emberhez az hasonlít, „aki meghallgatja a szavaimat és szerintük cselekszik”. Isten igéje eleven parancs, de magában hordozza a teljesítés lehetőségét és szükségességét is. Jézussal elérkezett a döntés órája, a cselekvés ideje, ami a visszautasítóknak romlására lesz. Jézus személye példa az Isten akarata szerinti cselekvésre: „A Fiú magától nem tehet semmit, csak azt teheti, amit az Atyától lát. Amit ő tesz, azt teszi a Fiú is… nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött.” (Jn 5,19.30) „hogy minden szándékunkat feléd irányozzuk,…hogy minden képességünket, lelkünk és testünk minden rezdülését a te szereteted szolgálatára fordítsuk és semmi másra” (Assisi Szent Ferenc)

Március 13.

Nagyböjt 1. vasárnapja

Mt 4,1-11. Elkezdődött a Nagyböjt, a húsvéti előkészület ideje. Az egyház meghív, hogy Jézus megváltó életében és kegyelmében megújuljunk. Abűnről hallgatni akaró világunk elé a kísértés és elbukás tényét tárja a Szentírás ősszülőink és Jézus életéből. „Jézus, aki bűn nem ismert” ... böjtölt és kísértést szenvedett, hogy megmutassa a bűn fölötti győzelem és az élet lehetőségét, a kísértés visszautasítása és a legyőzése által. A már megkereszteltek új és meghatározó lépéseket tegyenek Krisztus követésében, és teljesebben ajándékozzák magukat neki. „Megismerhetjük Isten irgalmát, amely eltörli a bűnt és lehetővé teszi, hogy „ugyanazzal a lelkülettel” éljük életünket, „amely Krisztus Jézusban volt” (vö. Fil 2,5), ingyen kapja az ember.” (XVI. Benedek pápa üzenete)

Március 20.

Nagyböjt 2. vasárnapja

Mt 17,1-9.  Jézus maga mellé vette apostolait - minket is meghív - … fölment egy magas hegyre” a nagyböjt találkozásai megismertetik isteni arcunkat és a szent küldetést melyben nekünk is áldássá kell lennünk embertársaink számára, a családban, a munkahelyen és a társadalomban. Így ismerteti meg és osztja ki a megváltás ajándékát. Erről tanúskodik Szent Pál: „Jézus legyőzte a halált és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.” (2.Tim 1,10) „Ehhez szükséges elmélyüljünk Isten jelenlétében: Ő minden nap szeretne Igéjével lelkünk mélyére hatolni, ahol az megkülönbözteti a jót és a rosszat (vö. Zsid 4,12), és megerősíti az Úr követésére irányuló akaratot”.  (XVI. Benedek pápa üzenete)

Március 27.

Nagyböjt 3. vasárnapja

Jn 4,5-42.  Adj innom az élő vízből, hogy ne szomjazzam! – kérjük a mai vasárnapon Jézust a szamariai asszonnyal. A pusztában lázadozó, vizet követelő nép Isten életmentő jóságát tapasztalhatta meg, Jézus „a világ Üdvözítője” az „örök életre szökellő vízforrást” adja, amely megtisztít a bűntől s örök üdvösségre segít. Csak ez, a Fiútól kapott víz öntözi meg nyugtalan és elégedetlen lelkünk pusztaságát, „amíg meg nem pihen Istenben”, ahogy ezt szent Ágoston híres szavai kifejezik. Antiochiai Szent Ignác a vértanúságra indulva mondta: „Már nincs bennem tűz, amely földi anyagot keresne. Élő víz zúg bennem, amely azt mondja bensőmben: Jöjj az Atyához!” (Róm 7,2)  Jézus szól hozzánk a Szentírásban és önmagát áldozza az Atyának érettünk.

 

ÜNNEPEINK

Nagyböjt

A húsvét előtti negyven napos előkészületi időszak /hamvazószerdától húsvét vasárnapig tart/. Nagyböjti utunkon Egyházunk mai elvárása, a két szigorú böjti nap és a péntekenkénti hústilalom minimum elvárás. Éppen azért van ez így, hogy leleményesen megkereshessük azt, amit helyzetünk, állapotunk megenged a nagyböjti önmegtagadásokra.

 

A nagyböjt keresztje

A kereszt a szenvedésnek és a győzelemnek is jele. Fontos helye van életünkben. Felfelé mutat, felemeli tekintetünket Isten felé, ugyanakkor össze is kapcsol egymással. Az idei nagyböjtben imádkozzunk naponta a kereszt előtt. Egyedül vagy családban, esetleg másokat is meghívva erre. Legyen idei nagyböjtünk középpontjában a kereszt, naponta üljünk le elé.

 

 Többet imádkozzanak…

Egyéni és közös imádságunkat vegyük komolyan! Közösségi alkalmaink a Szentmisék, a pénteki keresztutak, az első csütörtöki szentségimádás. Közös imádságunk lehet az is, hogy a napot lezáró imában külön is imádkozunk egyházközségünkért, hogy mindannyiunknak legyen ereje vállalását elvégezni.

 

Étel s italban hősi fék …

Mit tehetünk? Vállaljuk például a napi háromszori étkezést! Ezt akkor is megtehetjük, ha munkahelyen étkezünk, és abban hús is van. Általánosságban csökkentsük a fogyasztásunkat, csak a szükségeset fogyasszuk mindenből!

Bűnbánatban tisztítsuk szívünket!

A nagyböjt alkalom arra, hogy rendezzük kapcsolatainkat. A bűnbocsánat szentségének megtisztító ereje segít az embertársakkal is rendezni közös dolgainkat. Hiszem, hogy a komolyan vállalt imádság, böjt, önmegtagadás által Jézus arca átragyog tekintetünkön. Hiszem, hogy a csendes ima és böjt sugárzóvá válhat. Ha pedig sugárzóvá válik, ez alkalmat teremt a beszélgetésekre, a tanúságtételre is.

 

Részlet

a Szentatya nagyböjti üzenetéből:

"Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel”

Kedves Testvérek!

A nagyböjt, amely a húsvét szent ünnepéhez vezet minket, nagyon értékes és fontos liturgikus időszak az egyház számára, s ennek tükrében örömmel fordulok hozzátok néhány gondolattal, hogy ezt az időszakot kellő elkötelezettséggel éljük meg. Az Egyház közössége, miközben a Jegyesével való végleges találkozásra tekint, amely az örök húsvétban valósul meg, állhatatos imádsággal és buzgóbban gyakorolva az irgalmasság tetteit, fokozottan törekszik a lélek megtisztulására, hogy a Megváltás misztériuma által még bővebben merítsen a Krisztus Urunkban való új életből.

Ahhoz, hogy komolyan elinduljunk a húsvét felé vezető úton, és készüljünk az Úr feltámadásának ünneplésére – a liturgikus év legnagyobb és legörömtelibb ünnepére –, mi lehetne megfelelőbb annál, minthogy hagyjuk, hogy Isten igéje vezessen minket. Ezért az egyház a nagyböjti vasárnapokon felolvasott evangéliumi szakaszok által különösen mély találkozáshoz vezet minket az Úrral.

Nagyböjt első vasárnapja nyilvánvalóvá teszi számunkra, mit jelent emberként élni ezen a földön. A kísértések elleni győzedelmes harc, mellyel kezdetét veszi Krisztus küldetése, meghívás arra, hogy tudatára ébredjünk saját törékenységünknek, és így befogadjuk a kegyelmet, amely megszabadít a bűntől és új erőt ad Krisztusban, aki az út, az igazság és az élet. Határozott felhívás ez, hogy emlékezzünk arra, hogy a keresztény hit – Jézus példájára és vele egységben – egyúttal harc „ennek a sötét világnak kormányzói” ellen, ahol a sátán működik és nem fárad bele ma sem, hogy megkísértse az embert, aki az Úrhoz akar közeledni: Krisztus győzelemmel kerül ki a kísértésből, hogy a mi szívünket is megnyissa a reményre és vezessen bennünket, hogy legyőzzük a rossz csábítását.
Összefoglalva: nagyböjti utunk, amelynek során a kereszt misztériumát szemléljük, azt jelenti, hogy Krisztushoz „hasonulunk a halálban” azért, hogy mély megtérés menjen végbe életünkben. Vagyis hagyjuk, hogy a Szentlélek működése átalakítson bennünket, ahogy Szent Pállal történt a damaszkuszi úton; határozottan Isten akarata szerint irányítsuk életünket; szabaduljunk meg önzésünktől úgy, hogy legyőzzük a másokon való uralkodás ösztönét és megnyíljunk Krisztus szeretetére. A nagyböjti időszak megfelelő alkalom arra, hogy felismerjük gyengeségünket, őszintén megvizsgálva életünket befogadjuk a bűnbánat szentségének megújító kegyelmét és határozottan Krisztus felé haladjunk.

Ezen az utunkon rábízzuk magunkat a Szűzanyára, aki világra hozta Isten Igéjét hitben és testben, hogy úgy, mint ő, elmerüljünk Fiának, Jézusnak halálában és feltámadásában, és örök életünk legyen.

XVI. Benedek pápa

Március 25.

Gyümölcsoltó Boldogasszony:

Gyümölcsoltó Boldogasszony a legszélesebb értelemben vett termékenység ünnepe. A kereszténység tanítása szerint Isten a teremtéskor bőséggel vette körül az embert, és olyan világot teremtett számára, amelyről „látta, hogy jó”. E világot Isten az emberre bízta, hogy „művelje és őrizze”.


 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

FILMKLUB

Mint már korábban is jeleztük, filmklub indult a plébánián a „Családok éve” alkalmából. 

Ideje minden hónap első hétfője 17 órától.

Mindenkit szeretettel várunk!

  

Keresztelések: 

Ebben a hónapban nem volt.

Házasságkötések: 

Ebben a hónapban nem volt.

Temetések: 

Dorkó Józsefné  Morvai Margit, Dobi Emánuelné  Harangi Irén, Balogh Magdolna, Gál János, Szabados Lajosné  Magyar Ágota, Oravecz Józsefné  Szabó Márta, Darázs Illésné  Námer Éva Piroska, Poczók István Lajos, Szőke István, Nagy Károlyné  Balázs Mária, Donka Ottó, Király Lászlóné  Kis Magdolna