JANUÁR

BOLDOGASSZONY HAVA – TÉLHÓ – FERGETEG HAVA

Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem a te keresztségedre - mondta –, s te jössz hozzám?” Jézus ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke, mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

                                               /Biblia – Mt 3, 13–17 – Jézus megkeresztelkedése/

 GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Január 1.

Szűz Mária, Isten anyja

Lk 2,16-21. Mária és a jászolban fekvő Kisded, akit körülmetéltek és a Jézus nevet adták neki Újévünk kísérője. Életpéldájuk szerint keressük és teljesítsük Isten akaratát szeretetből és nem szolga-lelkűen. „Isten elküldte Fiát, …hogy felszabadítson …a szolgaságból” (Gal 4,4). A János evangélium „Jézus anyjának” mondja Máriát a Kánai menyegző s a keresztre feszítéskor is. „Fiad születik, akit Jézusnak nevezel,… s aki a Magasságbeli (Isten) Fia”, akit a Szentlélek megvilágosítására Erzsébet „Uramnak anyja”-ként köszönt. Az Egyház ezért vallja, hogy Mária valóban Isten anyja (Theotokosz) DS 251  ugyanakkor Ő valóban anyja Krisztus tagjainak (nekünk) is.

Január 2.

Vízkereszt

Mt 2,1-12. „Bölcsek jöttek napkeletről… és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával.” A bölcsek sok áldozatot vállaltak, s boldogok voltak, hogy megajándékozhatták az újszülött Királyt. Isten szeretetében mi is gazdagabbak leszünk, ha vállaljuk az utat, a keresést és kérdezősködést s végül a leborulást a ma is köztünk jelenlévő Jézus, az Isten Fia előtt. „Nem tehetné meg az ember az első lépést az Isten felé, ha Isten nem érintette volna meg lelkünket kegyelmével…”(K. Rahner)

„Ó, ha most mindent itt hagynék, Mennék a csillag után, mint rég a háromkirályok betlehemi éjszakán.” (Babits M)

Január 9.

Urunk megkeresztelkedése

Mt 3,13-17. Jézus megkeresztelkedett, s mihelyt feljött a vízből, íme megnyílt az ég, s látta Isten lelkét galamb módjára leszállni és hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam…”(Vö Mt 3,16-17.) Jézus embersége kérte a megtisztulás jelét, közösséget vállalt bűnös testvéreivel Ő, aki bűnt nem ismert. Az Atya és a Lélek istenségéről és küldetéséről tanúskodtak, hogy a Keresztelő felismerje és bemutathassa Őt, mint Megváltót, akiben Isten előtt kedves új életet ajándékoz nekünk. „Az egyszülött Fiú magában hordoz minden teremtményt, hogy azt megújítsa és újból teljesen hiánytalanná tegye.” (Alexandriai Szent Cirill püspök)

Január 16.

Évközi 2. vasárnap

Jn 1,29-34. Keresztelő János vallomása: „Én láttam és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”

Boldog pillanata volt Keresztelő Jánosnak, amikor bemutathatta a világ bűneit elvevő Üdvözítőt, aki nagyobb nála, mert Isten Fia! A nemzetek (pogányok) világossága, aki eljuttatja Isten üdvösségét minden emberhez, amint a prófétai ígéret hozott. „Szent Pál apostol is megerősíti az ő tanúságát, midőn így ír: Megjelent megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, és tanít minket. (vö. Tit 2,11) Nem néhány embernek (választott nép), hanem minden ember számár” (Szt Proklusz)

Január 23.

Évközi 3. vasárnap

Mt 4,12-23. Jézus megkezdte nyilvános működését a „pogányok Galileá”-jában örömhírt hirdetve, mert azért jött, hogy az emberek megismerjék Isten titkait, amely a mennyek ország elérkezését bizonyítja. A „sötétben járó nép nagy fényességet lát”, mert az üdvösség kezdettől elrejtett titka most nyilvánvalóvá lett. A bűnbánat tartás és megtérés Isten országát építi a hitből fakadó imádság, az egyetértésre törekvő szeretet és Krisztus hűséges követése által.

Január 30.

Évközi 4. vasárnap

Mt 5,1-12a. „Boldogok, akik …” szegények, alázatosak, akik az Úrban reménykednek. Jézus értékítélete más, mint az embereké. A boldogság mondások távlatot adnak az élet kilátástalanjainak. Nem önmagában a szegénység az érdem, s  nem a gazdagság a bűn, ha Isten iránti bizalmunkat csökkenti, vagy elveszi mind boldogtalanít, ha közelebb segít hozzá, akkor boldogít! ”A jó keresztény egész élete szent vágyakozás. Ami után vágyakozol, azt még nem látod, de az utána való vágyakozásod képessé tesz arra, hogy ha eljön betelhess azzal, amit látni fogsz.” (Szt Ágoston) Istennél nincs elveszett ember, a meghívás, a figyelmeztetés is lehetőségeinkre emlékeztet.   

 

ÜNNEPEINK

 Január 6. Vízkereszt ünnepe.

A házszentelések ideje. A házszentelés során az egyház emberközelbe viszi az Istent, és arra hívja meg az embereket, hogy a napkeleti bölcsek példáját követve ők is keressék Isten jelenlétét a saját életükben. 

Aki szeretné házát, lakását megszenteltetni, kérjük, jelezze a plébánián.


 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Isten kegyelméből ismét öregebbek lettünk egy évvel. Az újév kezdetén szokás az elmúlt időszakra visszatekintve számvetést végezni. Így teszünk most mi is,- a teljesség igénye nélkül- sorra vesszük mi is történt az elmúlt évben egyházközségünk életében a lelkiségi csoportok tevékenységét és az eseményeket tekintve.

 

Házas hétvégés csoport: 

Az elmúlt évben a jubileumi 10. alkalommal rendezték meg a nagysikerű kereszténybált. Városunkban nagy népszerűségnek örvend ez a kellemes mulatság farsang idején. Idén a bál január 29-én kerül megrendezésre, mindenkit szeretettel hívnak és várnak!  A bál bevételéből minden évben támogatják a nyári hittanos tábor megrendezését. Nagyon szép vállalást tettek az év végén a meghirdetett Család évéhez kapcsolódóan. Szent család vasárnapjától kezdve ima kilencedet kezdtek a magyar családokért. Egy kép jár körben a családokhoz kilencedenként, ami előtt imádkoznak. Várják a bekapcsolódni vágyók jelentkezését! Megemlíthetjük még, hogy e lelkiségi csoportból összeverődött egy kis csapat, akik a pünkösdi Csíksomlyói búcsúra is elzarándokoltak. Közülük többen kivették részüket a Császi kápolna felújítása körüli munkákból is. Egész évben végzett bárminemű munkájukat köszönjük!

 

Cursillós lelkiségi csoport:

Az elmúlt év nyarán volt egyházközségünkben a harmadik területi Ultreya, amelyre közelebbi és távolabbi helyekről is eljöttek hozzánk testvéreink, hogy egy színes, pompás napot töltsünk el együtt. A cursillós csoport aktívan részt vett az egyházi ünnepek, egyházközségi események körüli teendők szervezésében, lebonyolításában. Csak röviden pár eseményt megemlítve: Kovács atya halálának évfordulóján való megemlékezés, Tadrai kereszt megújítása, újra szentelése, Szent István napi ünnepi szentmise, a Császi kápolna megújítása, búcsúja, vagy a 2002-ben újraindított Szent családjárás kilenced záró közös imádság a plébánián történő megrendezésre, Szent István napi ünnepi szentmise, a Császi kápolna megújítása, búcsúja. Jó szívvel végzett tevékenységüket köszönjük!

 

Keresztelő Szent János Kórus:

Pusker János kántor úr vezetésével egész évben az egyházi ünnepeket, a szentmiséket ünnepélyesebbé, emelkedettebbé tették gyönyörű énekükkel. Énekeltek a Kereszténybálon, a Kovács atyáról való megemlékező szentmisén, a Tadra-i és a "Bernáthegyi kereszt" újraszentelésén, a Pusztacsászi kápolna újraszentelésén, az adventi gyertyagyújtáson. Mindemellett hangversenyt adtak a gyermekkórussal, Kórustalálkozót rendeztek a Művelődési Házzal közösen, de részt vettek más városi ünnepségen is. A  Scola Angelica gyerekkórus pedig Erdélybe is eljutott, testvértelepülésünk Gyergyócsomafalva Péter-Pál napi ünnepségére, ahol nagy sikerrel szerepeltek. Ezúton is szeretnénk megköszönni a mindannyiunk örömére és Isten dicsőségére végzett egész éves munkájukat a felnőtt és gyermekkórusnak egyaránt!

 

Máriás-lányok társulata:

Egy, a már majdnem elfeledett nagyon szép régi népszokást élesztett újjá Fekete István az elmúlt években. A hordozható Mária szobor és hordozóit, a Máriás-lányok hagyományát újra visszaállította a körmenetek, búcsús körmenetek pompájának emelésére. Így azután minden évben, az elmúlt évben is részt vettek a gyöngyösi Hordozható Mária szobrok találkozóján a Fájdalmas Szűzanya búcsúján, de idehaza is szolgáltak a búcsúi körmeneteken.

A Máriás-lányok régen nagy tiszteletnek örvendtek az egyházközségekben. Példamutató magatartásukkal, erkölcsi tartássukkal a közösség minden tagja nagy tiszteletben tartotta őket. Sokan már kislány koruktól fogva készültek erre a szolgálatra, amely férjhezmenetelükig tartott. Az egyházközség előtt tettek fogadalmat, hogy tisztességgel látják el feladatukat. Imádkozzunk mindannyian azért, hogy ismét sokáig éljen közöttünk ez a szép népszokás, a kislányok pedig büszkén viseljék a Máriás-lány címet és kitartóan szolgáljanak!

 

Rózsafüzér társulatok:

Köszönjük egész évi imájukat, amit értünk, egyházközségünkért, papokért és hazánkért elmondtak.

Isten gazdagon árassza rájuk kegyelmét!

 

Az elmúlt évi eseményeket sorra véve nem szabad elfeledkeznünk Lányi Józsefről, egyházközségünk gondnokáról sem. Nagy igyekezettel figyeli, milyen problémák, megoldandó feladatok adódnak szűkebb egyházunk területén és igyekszik azokat rendbe tenni. Nagyrészt neki köszönhető a Császi kápolna felújítása, melynek érdekében nem sajnálta az időt és a fáradtságot. De így volt ez a Tadrai kereszt megújításával, a Bernáthegyi kereszt újra szentelésével, vagy a temető karbantartás felügyeletével, vagy a Szent család járás kilenced záró imájának megszervezésével, vagy a várossal közösen rendezett ünnepségek egyeztetésével. Lehetne még sorolni, hiszen minden feladatból igyekszik kivenni részét.

Köszönjük fáradtságos munkáját és kívánunk sok erőt a továbbiakhoz!

 

Meg kell említenünk, hogy augusztus 1-jétől új plébános került hozzánk Nagy István atya személyében Tibolddarócról. Szeretettel fogadtuk, megszerettük, kívánjuk, hogy sokáig érezze magát jól közöttünk, ehhez pedig nagyon jó egészséget kívánunk neki, és Isten áldását kérjük munkájára!

 

Megköszönjük a fentebb nem említetteken kívül is mindenkinek, aki imádságával, munkájával, anyagiakkal vagy bármivel támogatta egyházközségünket! Isten fizesse meg!

 

A család éve 2011.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében december 26-án megkezdődik a Család éve hazánkban, amely 2011. december 30-án, Szent Család vasárnapján ér majd véget. Imádkozzunk az idén különös odaadással családjainkért. Plébániai közösségeink ismerjék meg, tartsák számon a körükben élő katolikus családokat. Maguk a családok is örömmel találják meg egymással a kapcsolatot. Osszák meg egymással ünnepeiket és gondjaikat, segítsék egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szükséges, anyagiakkal is. Büszkeség lehet számunkra olyan családok közösségéhez tartozni, akik gyerekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával nap mint nap segítik egymást, akik hordozzák a nemzedékek közötti összetartást, akiknek gondjuk van a magányosokra, az idősekre és a betegekre is – zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia levele.

 
Palánki Ferenc az Egri Főegyházmegye új segédpüspöke

December 27-én a Szentatya Palánki Ferencet az Egri Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki és a fidolomai címzetes püspöki címet adományozta neki. Palánki Ferenc 1964. március 11-én született Balassagyarmaton. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán tanult tovább. 1989 és 1994 között elvégezte az Esztergomi Hittudományi Főiskolát, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében szerzett licenciátust. 1994. június 18-án szentelték pappá.

Keresztelések: 

Burai Jázmin, Burai Margit, Molnár István Szilveszter, Balog Mária, Balog Napsugár, Dányi Bence, Horváth Szilveszter Zsolt, Molnár Petra, Molnár Viktória

Házasságkötések: 

Ebben a hónapban nem volt.

Temetések: 

Magyar László, Magyar Istvánné Kiskartali Mária, Adácsi Lajos, Együd Sándor, Molnár József, Kiss Lajos, Besenyei Lajosné  Bobák Éva, Bödő Sándorné  Balázs Anna