OKTÓBER

MINDSZENT HAVA – ŐSZHÓ – MAGVETŐ HAVA

 
Piroslanak az októberi rózsák, 
Széltől, madártól zsongnak a fakó fák,
A szökőkút csorog, akár a jóság.
Bennem is, bennem is, félénk dallamok
Borzolgatják a lomha őszi prózát.

Elálldogálok egy árvácska-ágynál.
Mondd, árva szívem, merre, mire vágynál?
Mi az a dallam, ami benned vájkál?
Messze van, messze van, minden messze van,
Az is ami volt, az is amit várnál.

                                                         

 /Sík Sándor:Októberi rózsák/  

 GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Október 3.

Évközi 27. Vasárnap

Lk. 17, 5-10 Istenem, mi milyen büntetést vonunk magunkra, ha nem tanúskodunk őszintén Rólad? Ha szavaink és tetteink hamis Istenképet, hamis Krisztus képet tükröznek? Hányszor kellene bocsánatot kérnünk kortársainktól, munkatársainktól, a szülőnek gyermekétől, a gyermeknek szülőjétől, hogy ha nem tudtuk életünkkel úgy megmutatni Istent és Jézus Krisztust, hogy az hatékony tanúságtétel legyen. Ha csak törvényeket mutattunk a szeretet helyett, ha keményen büntető bírót mutattunk be az irgalmas Atya helyett. Bárcsak ne kellene lelkiismeret furdalást éreznünk emiatt életünk alkonyán. 

Október 8.

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája

Lk. 1, 26-28 Magyarok Nagyasszonyáról kérdéssel emlékezhetne meg országunk, első szent királyunk népe. " Anyánk ki vagy Te nekünk"? Szent István neked ajánlotta az országot. "Régi nagy Pátrónánk", aki édesanyai szívvel viseled e nép sorsát. Szeretett bennünket az Úr és szeretett bennünket Mária, az égi édesanyánk. Pedig hát sokszor megfeledkezett ez a nép arról, hogy Ő mennyire szeret minket, segít és vezet minket, az Ő szent Fia útján járni. Elfeledkeztünk, amikor irtottuk a születendő életeket, amikor gyűlölettel irtottuk egymást, amikor fiataljaink elfeledkeztek a legszebb kincsükről, a tisztaságukról. Nagyasszonyunk, segíts visszatérnünk Fiadhoz!  

 
Október 10.

Évközi 28. Vasárnap

Lk. 17, 11-19 Amíg a világ világ lesz, amíg az ember ember lesz, emlegetni fogják azt a leprást, aki a tíz meggyógyult közül egyedül adott hálát annak, aki meggyógyította, Jézusnak.  A hálás leprás fénylő példa előttünk, hogy " adjunk hálát Urunknak Istenünknek "! De sajnos sokszor éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. Akinek hálásnak kellene lennie, az inkább megharagszik jótevőjére, inkább valami ürügyet keres, hogy haragban lehessen, csak hálát ne kelljen mondania. Könyvet lehetne írni a hálátlanul elhagyott, megvetett szülőkről, könnyeikről. Az elbizakodott ember elfelejti, hogy mindent Istennek köszönhet. Az alázatos ember leborul: áldott legyen az Úr mindennap.

 
Október 17.

Évközi 29. Vasárnap

Lk. 18, 1-8 Gyakran halljuk azt a megállapítást, hogy a világ kifordult a tengelyéből. Annyi csalódás éri sokszor az embereket, annyi váratlan fordulat, annyi változás az ismerősök és barátok körében, hogy nem csoda, ha megállapítják: a világ kifordult a tengelyéből. A baj okát is meg tudjuk mondani. Az ima, a világ tengelye. Amikor az emberek nem érnek rá imádkozni, amikor mindenre van idejük, csak arra nincs, hogy leboruljanak pár pillanatra a Teremtő előtt, ha nem emelik fel szívüket az Istenhez, ne csodálkozzunk, hogy kifordult a világ a tengelyéből. Tanuljunk meg újra imádkozni!

 Október 24.

Évközi 30. Vasárnap

Lk. 18, 9-14 A farizeusi lelkülettől ments meg Uram minket! A kétszínűségtől, az elbizakodottságtól, a gőgtől ments meg Uram minket! Attól a lelkülettől, amellyel a farizeus a templomba ment. Isten elé állt, de nem annyira imádkozni, mint inkább dicsekedni. Sokszor látjuk az önmagukat felmagasztaló embereket felszállni dicsőségük magasába, aztán lezuhanni a mélybe. Olyanok, mint a színes luftballon, felszáll és kipukkad. Sziénai Szent Katalin mondja az elbizakodott emberekről: " azt hiszik, hogy látnak, pedig vakok. Így imádkozzunk: Szentlélek Úristen, teremts bennünk tiszta szívet!

 Október 31.

Évközi 31. Vasárnap

Lk. 19, 1-10 A bűnös embernek nem szabad elcsüggednie,hanem sokszoros buzgalommal kell bocsánatot kérnie. Csak a gyenge ember nem tud megbocsátani. A gyengeség jele, ha valaki haragtartó és bosszúálló. Mivel az Isten mindent megtehet, ezért tud megkönyörülni a bűnösön, és ezért elnéző az emberek bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak. A megbocsátás a szeretet jele. Minden gyóntatószéken ott ragyog a tiszta Bárány vérének pecsétje. Ha botránkoznak az emberek azon, hogy a nagy bűnösök is felkeresik a gyóntató helységet, az Úr azt válaszolja: az én véremet ontották a bűnösökért; én szenvedtem értük!

ÜNNEPEINK

OKTÓBER 1.

LISIEUX-I SZENT TERÉZ

Tiszteletreméltó Szüleinek kilencedik gyermeke volt. Anyját négy és fél éves korában elveszítette. Az életben maradt öt leány mind apáca lett. Az árva leány a Szűzanyában talált igazi édesanyára. Kezdettől fogva Istennek akarta életét szentelni. Megküzdött az engedélyért, hogy 15 évesen már beléphessen a kármelbe. Kilenc évet élt a kolostorban. Imádságban és szentírásolvasásban fedezi fel a lelki gyermekség útját, a mindenkinek való életszentséget, amely kerüli a rendkívüliséget. A lelki gyermekség lényege Szent Teréz szerint: a szív beállítottsága, amely alázatossá és kicsivé tesz minket Isten karjaiban, tudatára ébreszt gyengeségünknek, és bizakodóvá tesz egészen a merészségig az ő atyai jóságában. Tüdőbetegségben halt meg 24 évesen. Lisieux-i Terézt a Nagynak nevezett Avilai Teréztől megkülönböztetésül nálunk mindenki Kis Teréznek hívja. De erről a kicsiségről mondta az Úr Jézus, hogy a mennyek országában a nagyság mércéje.

 OKTÓBER 8.

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA

XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával az akkori esztergomi prímásérsek, az akkori bíboros kérésére, mint külön ünnepet engedélyezte Magyarország részére Nagyasszonyunk ünnepét. Eleinte október 2. vasárnapján ünnepelték. X. Szent Pius pápa tette át október 8-ra. Mi magyarok elsőként, de nem egyedül tiszteljük Nagyasszonyunknak, azaz nemzeti Patrónánknak a Boldogságos Szűz Máriát. Legismertebb Mária-énekünk e szavakkal kezdődik: Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!

 
OKTÓBER 15.

AVILAI SZENT TERÉZ

Teréz, azaz Nagy Szent Teréz, profán utalásokban Avilai Teréz (1515 – 1582) az Egyház egyik legnagyobb női szentje, a világirodalom legnagyszerűbb nőíróinak egyike, VI. Pál egyházdoktorrá nyilvánította (1970). A hagyomány szerint egy szeráf az isteni szeretet tüzes lándzsájával döfte át a szívét. Ezt a jelenetet örökíti meg Bernini híres szobra a római S. Maria Vittoria-templomban.

Többek között megreformálta a sarutlan karmelita rendet, amely Bécsben, majd a hajdani habsburgi birodalom más városaiban is gyökeret vert.

 
Avilai Szent Teréz Imája

'Hozzon a mai nap belső békét a számodra.Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat **teljesen a tiéd,** és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké!'

 
OKTÓBER 18.

SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA

A keresztény hagyomány szerint a harmadik evangélium és az Apostolok cselekedetei című kanonikus bibliai könyv írója. A szíriai Antiochiában született. Életéről keveset tudunk: csak a Kolosszeiakhoz írt levél alapján feltételezik, hogy eredeti foglalkozása szerint orvos volt. Pálapostol térítette meg, és Lukács őt követte apostoli útjában. Péter és Pál apostolok halála után bejárta Itáliát, Galliát, Dalmáciát, Macedoniát. Mások szerint tanított Egyiptomban, Líbiában, Tebaiszban. Szigorú böjttel és más vezekléssel sanyargatta magát. 84 éves korában Patrasban, Achája városában vértanúhalált szenvedett. Pál emlegeti így: „Lukács, a  szeretett orvos” (Kol 4,14). Így lett az orvosok, kórházak, fürdők jeles szentje.


OKTÓBER 23.

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS

Kapisztrán Szent János itáliai teológus, hitszónok, inkvizítor, a nándorfehérvári diadal hőse, Magyarország védőszentje.

 OKTÓBER 28.

SZENT SIMON ÉS JÚDÁS APOSTOLOK

Simon: engedelmes’ vagy ‚szomorúságot hordozó’ és Júdás Tádé, más néven Júda.

Júdás azt jelenti: ‚hitvalló’ vagy ‚dicsőséges’, avagy Júdás annyi, mint ‚ujjongó’. Jézus 12 apostola közül róluk tudjuk a legkevesebbet. Simon – Lukács nyomán – a „zelóta” megkülönböztető nevet kapta. Ebből annyit mindenesetre megtudhatunk, hogy mielőtt Jézushoz csatlakozott volna, a fanatikusan Róma-ellenes nemzeti zelóta párthoz tartozott, amelynek tagjai a gyilkos és öngyilkos merényletektől sem riadtak vissza (görög zélótész = „vakbuzgó”). Legendája szerint Jézus mennybemenetele után Tádéval együtt Szíriában és Mezopotámiában terjesztette az evangéliumot, Perzsiában haltak vértanúhalált. Simont kettéfűrészelték (más változat szerint keresztre feszítették).

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Október hónapban hétfőtől-péntekig, minden este 17. 30-tól, szombaton és vasárnap mise előtt 18 órától, Újtelepen 16 órakor, a Rózsafüzért imádkozzuk.

 
Minden héten, csütörtökön, este 6 órakor Biblia órát tartunk a plébánián. A Szentírás ismerete elengedhetetlenül fontos a vallásos ember számára, ezért mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 
Október 13-án egész napos Szentségimádás lesz a templomban Magyarországért.

 
Szeretettel hirdetjük, hogy október 16-án de 10 órai szentmisével kezdődik az Ifjúsági Lelkinap. A téma: A remény - „Ahol élet van, ott remény is van”.

Az előadásokat Hugyecz János atya a Szeminárium prefektusa tartja.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! Kérjük, hogy aki bármivel /sütemény, üdítő, gyümölcs stb./ segíteni tudja a fiatalokat, szíveskedjen eljuttatni a plébániára. Köszönjük!

 
Október 23-án, Nemzeti Ünnepünkön megemlékezés lesz az 1956-os emlékműnél, este 6-kor pedig szentmise.

 
Szeptember 12-én bensőséges kis ünnepség volt Alatkán a vasárnapi szentmise után. Szabados Jánosné kezdeményezésére, dr. Árvai György és Honti Zoltán összefogásával húsz év után újra teljes épségben áll az 1841-ben állított kereszt a Bernáthegyen.

Kellemes, napsütéses délutánon került sor a kereszt újra szentelésére, melyre igen szép számmal jöttek el az alatkaiak, de Hevesről is sokan voltak jelen. Gy.Gömöri Ilona muzeoló-gus nő tartott kis előadást a kereszt és a Bernáthegy történetéről, Nagy István plébános atya pedig megszentelte és megáldotta e szép szakrális emléket és az ott lakókat. Ezután pedig szerény kis agapén vettek részt a megjelentek.

 
Szeptember 19-én búcsúi szentmise volt, a nemrég, az egyház és az önkormányzat összefogásával felújított Császi-kápolnában. A kis kápolna zsúfolásig megtelt, még a Császról elszármazottak közül is sokan eljöttek.

Itt említjük meg, hogy november 2-án délután 3 órakor a Császi-temetőben is lesz megemlékezés.

 

Szeptember 26-án Hordozható Mária-szobrok találkozója volt Gyöngyösön

A Fájdalmas Szűzanya búcsújához kapcsolódóan szeptember 26-án tartották Gyöngyösön a hordozható Mária-szobrok Kárpát-medencei találkozóját. A kegyhely ferences szerzetesei fontosnak tartják, hogy a fiatalságot megerősítsék abban, hogy érdemes a hétköznapokban is keresztény emberként élni. A régi hagyományhoz ragaszkodva ma is azok lehetnek máriás fiatalok, képviselhetik szoborvivőként településüket, akik tisztasággal, szüzességgel készülnek a házasságra.

Egyházközségünket is képviselték máriás lányok, Fekete István testvérünk vezetésével.

 

Keresztelések: 

Dobóczi  Fanni, Poczók  József

Molnár  Levente, Gál  Milán

Házasságkötések: 

Kovács  Gergő  -  Kocsis  Krisztina

Temetések: 

Farkas  András