MÁRCIUS

BÖJTMÁS HAVA

TAVASZELŐ – KIKELET HAVA

 

            Elnémult a zene. 
            Nincs többé tánc. 
            Készítsd fel lelked ember,
            A SZENTIDŐ téged vár!

            Ideje újra megfordulni! 
            Hamut szórni fejedre, 
            Hogy emlékezz mindig 
            Porrá váló nevedre.

                                Nézd a magányban küszködött. 
                                Olajfák hegyén könnye véres! 
                                Nem magáért verejtékezik. 
                                Érted! Ki oly vétkes.

                                Nézd a keresztet! 
                                A haldokló királyt.
                                Ki megfeszítve is, 
                                Áldotta Izrael fiát.

 / Tenger Szilárd /

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Március 7.

Nagyböjt 3. vasárnapja

Lk.13, 1-9 Mindennapjainkhoz hozzátartozik, hogy az emberi szenvedés, fájdalom, tragédiák láttán sokszor hagyja el az ember ajkát ilyen, vagy ehhez hasonló kijelentés: "Megverte az Isten!", "Hiába az Isten büntetését nem lehet elkerülni!", " Az Isten nem ver bottal!". Mit válaszol a keresztény ember az ilyen kijelentéseket hallván? Vagy a hívő ember is így beszél? Valóban büntető Isten a mi Istenünk? Embert verő Isten Ő? A keresztény ember így nem vélekedik! Aki teljesen átadja magát Istennek, hogy Ő nevelje, aki Isten pedagógiájától várja élete megoldását:- Istenem, "Te alakítsál és senki más!" abból az emberből lesz valaki. Isten remekműve!

 Március 14.

Nagyböjt 4. vasárnapja

Lk. 15, 1-3, 11-32 Az evangelista zeneszótól és tánctól hangos ünneplésről beszél. Hogyan jut el az ember ehhez a győzelemhez és érte kijáró ünnepléshez a bűn sötétjéből? Ahol a bűn éjszakájából visszatérhetünk az Atyai házba, ott magasodik a golgota dombja, és rajta Jézus keresztje. Ez a keresztfa az életre vezető út kapuja. Belőle nyerjük azt a kegyelmet, mely képessé tesz, hogy a hazavezető utat ne csak meglássuk, hanem végig is menjünk rajta. Így jutunk el az örök lakoma országába, ahol a "házigazda" így fogad:" Együnk és vigadjunk, mert ez a fiam... elveszett, de újra megkerült.

Március 19.

Szent József,

A Boldogságos Szűz Mária Jegyese

Lk. 2, 41-51 Szent Józsefről hosszú ideig megfeledkezett az egyház és sokan félreismerték. Pedig Ő mindig szoros kapcsolatban állott és áll Jézus Krisztus megtestesülésének szent titkával és üdvösségünk történetével. Mai időben sem tehetjük Őt a félreismert és elfelejtett szentek közé. Neki van mondanivalója, a mai mindent megkérdőjelező és mindenre magyarázatot kívánó ember számára is. Isten útjának és hívó szavának bátor követésére irányítja a figyelmünket. Azt sugallja, hogy merjünk Istenre hagyatkozni akkor is, ha olykor egyáltalán nem értjük Őt. József megmutatta, mit jelent a hitbeli engedelmesség.

Március 21.

Nagyböjt 5. vasárnapja

Jn. 8,1-11 Ahol szokásban van ezen a vasárnapon fekete kendővel lefedik a képeket, kereszteket. Akár tesszük, akár nem, a hívő ember nagyböjtben, húsvét felé közeledve egyre inkább átéli egy sötét esemény közeledését: az ember megöli az Istent. Ez a tragédia három viselkedési formát kínál fel mindenki számára: vagy a Keresztrefeszítetthez csatlakozik; vagy a keresztrefeszítők táborát növeli; vagy közömbösen nézi az eseményeket. Isten szava minden esetben feltárja előttünk a követendő utat. Életünk akkor halad a beteljesülés felé, ha semmiféle esemény nem szakít ki Jézus vonzásköréből.

Március 25.

Urunk születésének hírüladása

( Gyümölcsoltó Boldogasszony )

Lk. 1, 26-38 Életünk során Isten üzenete hozzánk is többször eljut. Ilyenkor dönteni kell, hogy továbbra is kitartunk-e hazug emberi bölcsességeink mellett: "ki-ki saját szerencséjének kovácsa" vagy Máriához hasonlóan elfogadjuk Isten ajánlatát és készek vagyunk együttműködni vele üdvözítő tervei megvalósításában. Egy ilyen beleegyező nyilatkozattal velünk is megtörténhet az, ami Máriával: valami új születik bennünk. Ugyanaz a Lélek, amelynek erejéből Mária gyermeket fogant és emberi életet adott Jézusnak, ugyanaz a Lélek a mi szívünkben is lakást vesz és megtermékenyíti azt a lélek gyümölcseivel.

Március 28.

Virágvasárnap,

az Úr Szenvedésének Vasárnapja.

Lk. 22, 14-23, 56 Az egységet Jézus a mai világunkban is meg akarja teremteni mindenfajta emberi közösségben. Csak így halad az emberiség a boldog beteljesülés felé. Ehhez azonban a vágynak kell megszületnie az emberi szívekben. Szeretném embertársaimat egyesíteni a szeretetben. Ezt a nagy cél érdekében vállalom azt is, hogy "Testemet üthessék, arcomat marcangolhassák", hogy megalázzuk magunkat és engedelmesek legyünk mindhalálig. Ez a magatartás Isten előtti olyan fokú kitárulkozás, hogy amikor már senki sem véd meg, akkor átéljük, azt a belső védelmet, amit Isten bennünk való jelenléte biztosít számunkra.

ÜNNEPEINK

MÁRCIUS 25.

GYÜMOLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY NAPJA

Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk születésének hírüladása egyik legrégibb és legjelentősebb egyházi ünnepünk. Ezen a napon az angyali üdvözletről emlékezik meg az Anyaszentegyház: Isten elküldte Gábriel arkangyalt, hogy hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság nagy titkát: a Megváltó születését. Beteljesedett Isten ígérete; valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével a Boldogságos Szűz Istenanyává lett.

Szűz Mária válasza az isteni megszólításra, a megváltás művének kezdete teszi jelessé e napot. Rómában a neve "Annuntiatio Domini" volt, azaz az Úr hírüladása, így az örömhírvivés ünnepe is ez.

MÁRCIUS 28.

VIRÁGVASÁRNAP

Virágvasárnap szerepe, hogy bevezesse a szent háromnap liturgiáját. Egyben a nagyböjti előkészület csúcspontja is, mert a Jeruzsálembe való megérkezést jelenti. A nagyhét előtti utolsó nap, a nagyböjt utolsó szakasza. Ezen a napon a pap a vértanúságot jelképező piros ruhát vesz fel. A misén Máté, Márk, Lukács evangéliumából olvassák fel a passiót, meghatározott rendben, minden évben másikat. Jézus világosan, előre látja szenvedését és halálát, sőt minden körülményt. Ezért gondoskodik előre a szamárcsikóról, az utolsó vacsora megszervezéséről, ezért siratja meg a vesztébe rohanó Jeruzsálemet, így jövendölheti meg Péter háromszoros tagadását. Ez az előrelátás erősíti meg hitünket: nem véletlenül, a körülmények és események következtében halt meg Jézus a kereszten, hanem nagy tudatossággal készült életét adni értünk.

 
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 
Hitoktatói tevékenység elismeréséért az Egri Főegyházmegye Pro Magnanimitate Tua ezüstérmét adták át két hitoktatónak február 10-én az egri Érsekségen. Nagy örömünkre szolgál, hogy az egyik kitüntetett a hevesi egyházközség óraadó hitoktatója, Szalainé Erzsike lett. Ternyák Csaba érsek a díjak átadása kapcsán kiemelte, hogy a jézusi missziós parancs teljesítése nemcsak a szolgálati papság feladata, hanem ebben tevékenyen részt vesznek a hitoktatók is. A Krisztus szolgálatában tevékenykedő ember nem magát állítja középpontba, hanem azt, akit szolgál. Ugyanakkor a hitoktatás igazi eredménye sokszor rejtve marad előttünk, mert az emberi lelkekben zajlanak le a folyamatok, Isten mindenkit külön utakon vezet. Kiemelte azt is, hogy a két díjazott képviseli a többi hitoktatót is, akiknek ezúttal is köszönetet mond szolgálatukért.
Erzsike férjével együtt 1991 óta végeznek hitoktatói szolgálatot. Az egri egyházmegyei hitoktatói tanfolyam elvégzése után általános és középiskolás diákok hitoktatását végzi. Szorgalmasan járt a hitoktatók számára szervezett lelki és szakmai képzésekre. Sajnálatos módon 2009-ben betegség miatt meg kellett szakítania hitoktatói szolgálatát. Őszintén reméljük, hogy csak ideiglenesen, és ez az elismerés is segít abban, hogy mihamarabb folytatni tudja szolgálatát mind a fiatalok, mind az egyházmegye nagy megelégedésére. Az elismerések átadásán jelen voltak a hitoktatási iroda munkatársai, valamint a hitoktatók plébánosai is. Szívből gratulálunk a méltán megérdemelt kitüntetéshez és jó egészséget kívánunk!

 

Csaba testvér nagyböjti gondolatai

Lelki nagytakarítás

Választásra készülünk ott kint a nagyvilágban, de lelkünk mélyén ki az úr? Vajon ott bent, nem kellene-e elkezdődjön egy nagyon komoly kampány?

Vajon a bennünket belülről irányító hatalmakat, erőket nem kellene alázattal, bölcs nyugalommal felülvizsgálni? Nézzük meg, hogy egyáltalán van kormánya, saját magam számára elfogadott elvekkel az életemnek? Vagy csak simán sodródok, játékszere vagyok a kinti világ pillanatnyi benyomásainak, kusza ösztöneinek?

Szerintem sem a politikai, sem a gazdasági reform nem fogja megoldani sem népünk, sem az emberiség, még kevésbé a magam gondjait, egy komoly belső lelki reform nélkül. Az ember önmagát, belülről kellene megreformálja!

Választásra készülve jó lenne elgondolkozni, hogy ott belül, lelkünk mélyén ki van a kormányon, milyen pártok, hatalmak....? A dölyfös, mindenkit leócsárló, letaposó, hatalom utáni vágyam?Az anyagelvű bírvágy? A kapitalizmus fogyasztás ösztöne?  Vagy az alkohol, a különféle élvezeti cikkek iránti olthatatlan szomjam? Mi vezet, lényem hajójában ki van kormányon? Bennem, ott legbelül a döntéseket ki hozza meg?

 Az ember hajlamos másokkal szemben nagyon kritikus lenni, és ez jól is van, de ebből a szigorúságból nem ártana, ha egy rész önmagunk felé fordulna.

Az általunk befogadott közel kétezer gyermek közül egy sem került hozzánk csak azért, mert a románok, cigányok, magyarok szétverték volna a családjaikat. Minden alkalommal a családot szétverő erő belülről jött: figyelmetlenség, naivság, alkohol, lustaság, bűnös kilengés és folytathatnám a sort. Sajnos a családjainkat szétverő döntések ott bent, a lélek mélyén születtek..  Persze jól esik hárítani, a felelősséget mások nyakába varrni, az iskola, a TV, stb. Tudom, hogy jó lenne a fáradságos belső kemény munkát kiszervezni, másokra bízni, egy vasárnap délelőtti szavazással mindent megoldani. Ne csapjuk be magunkat: soha nem volt ennél nagyobb szabadság a Kárpátmedencében, de talán soha nem volt ilyen kevés befelé fordulás, ilyen kevés önuralmuk az embereknek, mint most. Önmagát kellene féken tartsa az ember! Szomorú szívvel mondhatom, hogy a bennünk lévő bűnös vágyak, kapzsi ösztönök okozták az elmúlt húsz évben a legtöbb kárt saját magunknak és népünknek.

Az utolsó ítélet nem lesz más, mint amikor Isten felmutatja azt az embert, aki te lehettél volna. Nagy szelíden, csak annyit mond: "nézd, ez lettél volna, ha reggelente szépen, idejében felkelsz és a mindennapi munkádat szépen elvégzed, ezek lettek volna a te drága gyermekeid, unokáid, ha te bennem bízó lélekkel, vidáman, szépen, szorgalmasan, a jóban kitartva éled életed... Ilyen lettél volna, ilyen lett volna a családod, néped, a közösség melyből vétettél...., de sajnos, benned nem a józan ész, a szeretet, a jóság, a szorgalmas kitartás uralkodott, hanem a bűnös vágyaid, kapzsi ösztöneid, melyek aláásták önbizalmadat, életkedvedet, mely elnyelte életed megannyi drága percét, óráját". Isten nem fog senkit elítélni, egyszerűen mi mondjuk ki magunk felett az ítéletet azzal, hogy mindennapi döntéseinkben milyen erőket engedünk életünk kormányához... Ott belül mi választunk, döntünk, és ott bent is csak mi dönthetjük le a lelkünkre telepedett bűnös zsarnokot.

Milyen szép lenne, ha az elmúlt évek hibájából tanulva, egy hatalmas tavaszi nagytakarításban, minden szinten a selejtes, önző, kapzsi, bűnös erőket, le tudnánk cserélni alázatos, becsületes, tiszta, dolgos családjainkra, Istenre figyelő vezetőre...

Isten adja, hogy mindannyian, ott legbelül is megtartsuk szabad választásainkat.... Én a szeretetre, Istenre szavazok!

 
Kisebb testvéri szeretettel,

 
Csaba t.

Déva, 2o1o.  február

 

Keresztelések: 

Lászka Dóra

Házasságkötések: 

Ebben a hónapban nem volt

Temetések: 

özv. Fükő Józsefné Nagy Irén, özv. Tóth Istvánné Surányi Erzsébet, özv. Fehér Pálné Besenyei Mária, Bányik Gyuláné Perlaky Ilona