JANUÁR

BOLDOGASSZONY HAVA - TÉLHÓ - FERGETEG HAVA

 

"Új esztendő, új világ,

Fehér hó és jégvirág.

Jöjj, Úr Jézus otthonunkba,

Hozz békét a családunkba!

 

Minden ember az új évben,

Éljen teljes szeretetben!

Úgy a földön, mint az égben

A szent béke dala zengjen!"

 

(Pál István: Új esztendő)

 

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Január 1.

Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe.

Lk 2,16-21 VI. Pál pápa rendelkezése szerint a mai ünnep egyben a Béke Világnapja. Így ez a nap a béke és békétlenség ellentétpárjának megszüntetésére, a béke útján való újrakezdés feladatára és küzdelmére hívja fel a figyelmünket. Krisztus mondja: "Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek" A világ békétlenségének előidézője nem más mint az emberi lelkek békétlensége. Nem hallják Jézus szavait: "Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket". Sajnos az emberek viselkedése olykor azt sugallja, mintha nem is akarnának békében élni. Ne tartozzunk közéjük.

Január 3.

Urunk Megjelenése (Vízkereszt)

Mt 2,1-12 Az Egyháznak egyik legrégebbi ünnepe. A Háromkirályok látogatása. A keresztény ember mindig újra meg újra útra kel Jézus nyomába. De útja, ha nehéz is, ha akadályokkal telített is mégis örömteli a felszabadult és vidám ember útja. Úgy figyeljünk oda Vízkereszt ünnepének szentírási szakaszaira, hogy azok segítségével megtanulhassuk, hogyan élhetünk abban az örömben, amely a napkeleti bölcsek útját is betöltötte. Engedjük, hogy ebben a zűrzavaros világban mi életünket is vezesse az a csillag, amely Istenre irányítja a figyelmünket.

 
Január 10.

Urunk Megkeresztelkedése

Lk 3,15-16,21-22  A  Vízkereszt utáni vasárnapra került ünnep jelzi, hogy befejeződött Jézus názáreti rejtett élete, mely munkás élet volt, és kezdődik nyilvános működése: Isten Országának hirdetése. Amikor a mai ünnepen ott látjuk Jézust a Jordán folyóban amint felveszi a János féle bűnbánati keresztséget, gondoljunk saját keresztségünkre is, az abból fakadó istengyermeki állapotunkra és a belőle következő kötelességeinkre is. Isten gyermekévé fogadott, kiválasztott bennünket és vigyáz ránk: "Én melletted állok". Isten tehát vigyáz választottjaira. Így rám is.

 
Január 17.

Évközi 2. Vasárnap

Jn 2,1-12 A földi élet legfájóbb valóságai közé tartoznak a kerékbe tört életek. Sokszor nem is tudjuk az okát. Persze ez nemcsak egyénekre igaz, hanem közösségekre is. Ez az igazság tárul elénk akkor is amikor Jézust meghívják Kánába egy menyegzőre. A "kerékbetörés" veszélye jelentkezik. Szűz Mária közbenjárására, Jézus első csodájának következtében azonban a veszély elmúlik. Isten ma is így tesz: nem engedi meg a fenyegető összeomlást, ha bízunk benne, és hajlandók vagyunk áldozatot hozni. Így is láthatóvá válik az Ő nagysága.

 
Január 24.

Évközi 3. Vasárnap

Lk 1,1-4, 4,14-21 Jézus a názáreti zsinagógában olvasásra jelentkezett. De nemcsak olvasta Izajás történetét, hanem magára is alkalmazta. Mindez azt fejezi ki,hogy az Atya üzenete és Jézus életprogramja tökéletesen megegyezik. Ezt Jézus másutt így fogalmazta meg:" Mert nem azért szálltam alá a menyből,hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött." Ilyen felismerésekkel a szentek életében is találkozhatunk:"Nyugtalan a mi szívünk,amíg meg nem nyugszik tebenned Istenünk!"(Szt. Ágoston)

Január 31.

Évközi 4. Vasárnap

Lk 4,21-30 A beszéd képességének lehetőségével az ember parancsot is kapott Istenétől, hogy mindig a szeretet nyelvét beszélje. A történelem tanúsítja,hogy a szeretet válaszfalakat képes lebontani, gyengéket erősíteni, elesetteket felemelni és  lelki sebeket meggyógyítani. Akkor miért nem ezt a nyelvet beszéli mindenki? Azért, mert az ember, embertársában, annak cselekedetei és szavai mögött csak az embert képes látni a természete miatt. A keresztény ember mindig a szeret nyelvét kell, hogy beszélje a meg nem értések és visszautasítások közepette is.

 
ÜNNEPEINK

Újévi gondolatok

Szilveszter éjszakája, újév első napja a nagy elhatározások időszaka. „Mostantól minden más lesz, új életet kezdek, kijavítom a hibáimat, más ember leszek” halljuk a fogadkozásokat. De elgondolkodtunk-e azon, hogy valóban ismerjük-e saját magunkat, képességeinket, jó és rossz tulajdonságainkat? Úgy ismerjük, ahogy Isten ismer bennünket: pártatlanul és szeretettel?

Ha elakadunk az önismerés útvesztőjében, figyeljünk a belső hangra, ahol Isten súgni fog. Csak azután javíthatunk hibáinkon, miután megismertük és elfogadtuk önmagunkat. Az elmélyült ismerkedés önmagunkkal elvezethet a reális célkitűzésekhez. Tudjuk-e, mi a feladatunk ebben a világban? Először is maradéktalanul lássuk el a vállalt és ránk osztott feladatokat a családban, iskolában, munkahelyen, közösségekben.

Mindenképpen szerepeljen terveink között a mosoly és a még több szeretet, mert ezekből soha nem elég! Célunk legyen: több kedves szó, együttérzés, és szeretet a gyermekeinkhez, szüleinkhez, kollégáinkhoz, osztálytársainkhoz, szomszédainkhoz, a „látásbólismerősök” -höz – a sor kifogyhatatlan. Vegyük észre mások problémáit és lehetőségünk szerint segítsük őket. Sugározzuk környezetünkre a boldogságot, vidámságot, hogy általunk mások is megtapasztalják, hogy Isten országa bennünk van.

Istentől megáldott boldog új évet kívánunk városunk minden lakójának!

a szerkesztők

JANUÁR 1.

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA

Mária Isten Anyja. A dogmát az efezusi zsinat fogalmazta meg 431-ben. Ünnepe január 1. A Boldogságos Szüzet a legnagyobbnak tartják a szentek között: ő a „kegyelemmel teljes”. Szűz anyasága öröktől fogva ott volt Isten megváltó tervében, s amikor elérkezett az idő, anya lett a szűz és fia született, Jézus.

JANUÁR 6.

VÍZKERESZT

Az epifánia  görög szó; magyarul: megjelenés, feltűnés. Vízkereszt, korábban Szentkereszt a latin egyház   Epiphania Domini, „az Úr megjelenése” elnevezésű, január 6-án tartott ünnepének magyar neve. Vízkereszt napja, a karácsonyi ünnepkör zárónapja, ezután veszi kezdetét a farsangi időszak. Háromkirályok napjának is nevezik, és a karácsonyfát is ezen a napon bontjuk le. Az egyház e napon emlékezik meg Jézus megkeresztelkedéséről, ekkor szentelik a vizet és a tömjént. A szentelt víz a templomokban is megtalálható, de a hívek vittek belőle otthonukba is. Széthintették a szobában, az istállóban, a földeken, hogy egészségesek legyenek, illetve a bő termés reményében, és hogy áldás legyen a házon. Öntöttek belőle a csecsemő fürdővizébe, vagy éppen meghintették vele az ifjú párt. Betegeknek általában a halántékát kenegették vele.

FARSANG

A farsang évenként ismétlődő, Vízkereszttől Hamvazószerdáig tartó időszak, amelyet évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes fölvonulások jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. A farsang három utolsó napja: farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd. A legtöbb népszokás ehhez a három naphoz fűződik.

PÁTER PIO

Mint már beszámoltunk róla, Pió atya szobrával gazdagodott templomunk. E szobor megvásárlásának lelkes szorgalmazója Szalainé Erzsike volt, melyről így számol be:

 1999. szeptember 23-án nagy lelkesedéssel indultunk el hatan Hevesről Nyírcsászáriba. Jeles eseményre érkeztünk ebbe a kis faluba: a világon itt épült fel az első templom Pió atyatiszteletére, és ezen a napon volt a templom szentelése.

Nagy öröm és hála volt a szívünkben e szép ünnepnapon. Pió atya iránti szeretetünk és tiszteletünk jele, hogy a következő esztendőben a templombúcsúra már 20-an zarándokoltunk el. Hála Istennek azóta is az eltelt 10 évben minden esztendőben képviseltük egyházközségünket. Pió atya segítő közbenjárását érezzük naponta. Aki Őt tiszta szívvel kéri imáiban, biztos segítséget tapasztalhat.

Pió atya tisztelői szerették volna, hogy legyen a szentet ábrázoló szobor a templomunkban is.

A hívek nagylelkű adományaiból ez valóra vált. Ezután is kérjük az Ő segítő közbenjárását egyházközségünkre, családjainkra, papjainkra, bízva abban, hogy azok a testvérek, akik nem ismerik még, hamarosan megszeretik és nekik is kedves szentjük lesz.

Szeretettel köszönjük minden testvérünk nagylelkű adományát, amivel hozzájárultak a szobor megvásárlásához! A jó Isten legyen mindenki jutalmazója!

 
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

December 30-án megtartotta alakuló ülését egyházközségünk újonnan választott képviselő testülete. Megválasztásra került az elnök, id.Balázs István és a gondnok, Lányi József személyében. Megalakult a temetői, gazdasági, liturgikus és a sajtó bizottság is.


A Szentcsalád-járás kilenced utolsó alkalmát hagyományaink szerint a plébánián tartottuk meg. Nagy örömünkre szolgált, hogy erre a szép eseményre  eljött hozzánk a Szent István Rádió és aznap este Hevesről közvetítette ezt az imádságot és a rózsafüzér imádságot is a hallgatóknak. Az ima végén a gyermek kórus énekelt karácsonyi dalokat, majd a Cursillo-s csoport szeretetvendégségben részesítette a jelenlévőket.


A püspöki kar a 2006-os évre engesztelő imaévet hirdetett a nemzetünk lelki megújulásáért. A felhíváshoz nemsokára egy millióan csatlakoztak. Az egész napos Szentségimádás azóta is folytatódik templomunkban minden hónap 13-án. Ne feledkezzünk meg erről, és ha lehet mindenki újítsa meg az egy óra hosszas ima vállalását!

Január 30-án /szombaton/ este hat órakor lesz a 10. jubileumi Keresztény bál. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők! Jegyek elő vételben kaphatók a plébánián és a kijelölt személyeknél.

Január 18. és 25. közötttartják a nemzetközi imahetet a keresztények egységéért. Lukács evangéliumának „Ti tanúi vagytok ezeknek" (Lk 24,48) mondata ihlette a jövő évi imanyolcad témáját.

 
A 2009-es év statisztikája:

Keresztelésben részesült: 54 fő

1 éven aluli gyermek 28 fő

1 éven felüli 25 fő

felnőtt 1 fő

Elsőáldozó volt 13 fő

Esküvő: 7 pár

Temetés 92 fő


Keresztelések: 

Varga Roland, Molnár Éva Stefánia, Molnár Zsolt, Molnár Kevin, Balog Georgina, Molnár Fruzsina, Molnár Anita, Balog Tímea, Farkas Klaudia

Házasságkötések: 

Ebben a hónapban nem volt

Temetések: 

Rédei László, Gál György, Gyarmati János, Kiss Balázs Sándorné Tatai Anna, Szabó Józsefné Szombati Anna, Szabó Sándor, Konkoly Aladár, Balázs Ferenc, Szatló Jánosné Tóth Erzsébet.