DECEMBER

KARÁCSONY HAVA - TÉLELŐ - ÁLOM HAVA

 

"Ádvent: a várakozás megszentelése.

 Rokona annak a gyönyörű gondolatnak,

 hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az

 után, ami a miénk.”

                                           (Pilinszky János)

 

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

December 6.

Advent 2. vasárnapja

Lk.3,1-6 Isten érkezése elé lelki módon kell utat készítenünk. A bűneinket nem tudjuk eltüntetni, de megbánni igen. A bűnbánat nemcsak visszatekintés, hanem előretekintés is egyszerre, őszinte szándék a javulásra. A mulasztásaink, hűtlenségeink, türelmetlenségeink, stb. völgyeit szeretettel kell feltöltenünk. Túlzásaink, mértéktelenségeink, helytelen szenvedélyeink halmait le kell hordanunk. Most van itt ennek az ideje, nem majd egyszer valamikor máskor!

December 8.

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe

Lk.1,26-38 Ennek a dogmának a gyökerei visszanyúlnak az egyházatyák korába, de csak 1854-ben lett ünnepélyesen kihirdetve. Az ünnepeljük ma, hogy a Szűzanya fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől. Ezért mondja az angyal, hogy kegyelemmel teljes. Ebben a kiváltságban a Fia, Jézus Krisztus miatt részesült, de kellett, hogy ő is teljesen együtt működjön Isten kegyelmével. Isten nekünk is megadja az elegendő kegyelmet üdvözülésünkhöz. Mi együttműködünk Vele?

December 13.

Advent 3. vasárnapja

Lk.3,10-18 Az igazi bűnbánat nem merül ki abban, hogy sajnálkozik az elkövetett rossz miatt, hanem előre néz. Mit tegyünk? A megtérés egy belső szellemi átalakulás. Az igazi erő önmagunk legyőzésében és az önzetlen szeretet megnyilvánulásokban van. Mindenkitől személyes megtérést vár Isten, személyre szabott tetteket, nem csak gondolatokat, nem egyszerűen csak a szenteket kell utánoznunk. Mi is gondolkodjunk el, hogy mit kell tennünk.

December 20.

Advent 4. vasárnapja

Lk.1,39-45 Szűz Mária határtalan ajándékban részesült, ezt nem tudja magában tartani, meg akarja osztani másokkal. Isten ajándékaiban mindig feladatok is rejlenek. Mária útra kelt, mert bár nem kérte mégis jelet kapott, mert mennyei öröm töltötte el, mert tudta, hogy szolgálnia kell Erzsébetet. Mária sietett, de más irányba mint mi. Mi a mások szolgálatától sietünk, hogy magunkkal foglalkozhassunk. Ő fordítva tette. Mária nem jött üres kézzel, a Megváltót vitte ajándékba magával.

December 25. Karácsony

Jézus Krisztus születésének ünnepe

Lk.2,1-14 A karácsony a találkozás ünnepe, a személyes találkozás lehetősége az Isten Fiával. Vajon keresi-e a mai ember az Istent? Úgy látszik, hogy csak kevesen. Vágyakoznak a lelki békére, az örömre, a barátságra, a szeretetre, de nem találják meg, mert nem tudják, hogy előbb Istent kell megtalálniuk. Isten nekünk ajándékozta ma magát, de a hitünket is kéri az ajándék felismeréséhez, elfogadásához.

December 27.

Szent Család vasárnapja

Lk.2,41-52 Egy gyermeket többféleképpen tudunk elveszíteni: megszökik, elcsatangol, kamaszodik, vagy mint a tékozló fiú bátyja, aki otthon van, de nincs igazán a családban. Ma halljuk, hogy Jézus is elveszett. tehát az elveszítés kockázata benne van az egészséges családi kapcsolatokban is. Ez az elszakadás egy szerető folyamat vége, az elengedésé. A szülőknek el kell engedni szeretettel gyermekeiket. Jézus ezután hazamegy és még 18 évet családjában tölt, de már másként, önállóként.

 

ÜNNEPEINK

December 6.

Advent második vasárnapja

Az adventi gyertyák közül a második, a békességet jelképezi. Ézsaiás próféta már 700 évvel Krisztus születése előtt megírta, hogy a bethlehemi csecsemő a mennyből érkezett Erős Isten, Örökkévaló Atya és Békesség Fejedelme. Színe a lila.  A lila a fegyelem, a bűnbánat és az össze-szedettség színe.

December 13.

Advent harmadik vasárnapja

Advent harmadik vasárnapját az „öröm vasárnapjának” nevezzük. Gaudete (örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a többi közül, advent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja. Az ember földi bajait az örök élet végleg meggyógyítja. Isten életet és örömet ígér, azért lehet benne reménykedni.

December 20.

Advent negyedik vasárnapja

Advent negyedik vasárnapján a karácsonyi készülődés a végéhez közeledik. Készítsük fel a lelkünket a szeretet fogadására. Nyissuk ki magunkat a jóakaratra, a jó cselekedetekre, mindenre, ami nemes.  Az ünnepre való várakozás alatt érjen meg bennünk az igaz, odaadó szeretet. Színe a bűnbánatot kifejező lila.

KARÁCSONY ÜNNEPE

Jézus születését már az Ószövetségben megjövendölték. A jó hír követét ígéri nekünk Izaiás próféta, aki „békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: királlyá lett a te Istened!”
A közeledő Megváltóról kiáltja nekünk a próféta: „Az Úr megvigasztalja népét, és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadulást szerez Istenünk!” Mindez megvalósult azon a betlehemi éjszakán, amikor nyomorúságos körülmények között megszületett egy kis gyermek, Jézus Krisztus. Krisztus ma jel számunkra is, hogy közelebb kerüljünk az üzenethez, és eljöjjön a megújulás, hogy a mi életünkbe is belépjen Krisztus. Meg kell az emberiségnek változni, hogy ne a rosszat, hanem a jót akarja. Ne a gyűlölet, széthúzás, hanem a szeretet uralkodjék a szívekben. Karácsony ünnepe mindig a béke üzenete! Karácsony éjszakáján az jött el közénk, akitől hatalmat kapunk, hogy életünk ne kerüljön zsákutcába! Ez a hatalom tesz képessé bennünket, hogy helyzetünket megváltoztassuk, hogy szabaddá válhassunk, hogy békére leljünk, akár a romok között is. Hatalmat kapunk, hogy befogadjuk, hogy újjászülessünk. Hatalmat kaptunk Tőle, hogy tanítása szerint a szeretet szabadságában alakítsuk életünket! De ez a hatalom egészen más, mint amit a világ ad.

Kegyelmekben gazdag békés karácsonyt és Istentől megáldott boldog új évet kívánunk városunk minden lakójának!

a szerkesztők

December 27.

Szent Család ünnepe


A karácsonyi ünnepkör két napot is szentel a családi közösség és a megfogant, de még meg nem született kisgyermekek érdekében, engesztelve emellett az ártatlanul megölt kisdedekért.
Isten folytonos jelenléte a hétköznapokban is boldoggá teszi az egymáshoz közel állók közötti kapcsolatokat, hiszen a lélek legbensőbb zugában érezhető, hogy az Úr kegyelméből fakadó önzetlen, tiszta szeretet olyan áldás, amely nem szűnik meg soha.

PLÉBÁNIAI HÍREK

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy egyházközségünkben lezajlott a képviselőtestület választás. A hivatalos eskü tétel november 22-én volt az esti szentmise keretében. Ekkor kapta meg mindenki a Dr.Ternyák Csaba érsek atya által aláírt kinevezését. A testület tagjai a következő testvéreink lettek: Fodor Endre, Dr.Kürtiné Melik Anna, Lányi József, id.Balázs Ferenc, Dr.Vidróczki Erzsébet, Szakál Benedek, Slakta József, Rab Béla, Szalai József, Nagy Erzsébet, Balázs István, Barna József, Csernóczki Béláné, Keresztesi Istvánné, Sinkovics János, Dávid László, Pusker János, Urbán Sándorné, id.Balázs József, ifj.Balázs Ferenc. 

Mindenkinek köszönjük a szavazatait és a szíves közreműködését a választás sikeres lebonyolításában!

 

Szeretettel hirdetjük, hogy minden szombat de. 1/2 10-órakor pásztorjáték próba lesz a templomban, melyre szeretettel várjuk a gyermekeket!

 A ma reggeli szentmisében felszentelésre került Pió atya szobratemplomunkban. A szobor megvásárlását sok testvérünk adománya tette lehetővé, melyet ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni. Isten fizesse meg!

"Szent Pió atya! Taníts meg bennünket is imádkozni! Mi is az evangéliumi kicsinyek közé számoltassunk, akiknek az Atya megígérte, hogy feltárja országának titkait." /II.János Pál/

 
Idén is lesz Szentcsalád-járás Kléczné Margitka néni és Fekete István vezetésével.

 
December 11-12-én (péntek-szombat) este 6 órakor lelkigyakorlat lesz templomunkban, melyet Szőke József tarnamérai plébános atya fog tartani. Előtte 5 órától gyóntatás lesz.

 
December 13-án délután 2 órakor lesz szentmise Alatkán, melyen a gyermek-kórus énekel karácsonyi énekeket..

 
Hagyományainkhoz híven, december 24-én az éjféli mise előtt pásztorjáték lesz, melyet az     újtelepi templomban karácsony másnapján fognak előadni a gyerekek.

 
Városunk önkormányzata a katolikus és a református egyházzal közösen, az adventi időben ünnepélyes gyertya-gyújtásra hívja a város lakóit. Az esemény advent minden vasárnapján du.

5 órakor kezdődik a polgármesteri hivatal előtt elhelyezett adventi koszorúnál. A negyedik vasárnapon Csáki Zsigmond polgármester mond karácsonyi köszöntőt.

 
December 31-én este 6 órakor év végi hálaadó szentmise lesz templomunkban.

 
CURSILLOS HÍREK

Novemberben ismét hevesre látogatott Gyergyócsomafalváról régi kedves ismerősünk Máthé Anna néni. Nagyon örültünk a viszontlátásnak és annak, hogy viszonozhattuk azt a szívélyes vendéglátást, amiben nekünk volt részünk pünkösdkor, a csíksomlyói búcsú alkalmából. A baráti családok igyekeztek emlékezetessé tenni az ittlétét, programokat, látogatásokat szerveztünk neki. Egyik ilyen esemény volt a Dr. Erdő Péter bíboros atyánál tett látogatásunk Budapesten a Prímási palotában. Ez a látogatás felejthetetlen élményt adott mindannyiunk számára. A szívélyes fogadtatás és a kellemes beszélgetés melyben részünk volt, nagyszerű emberről és nagyszerű papról tett tanúbizonyságot. Isten áldása kísérje őt! Ezután az utunk az Országházba vezetett, ahol megnéztük a Szent Koronát és az ülésterembe is bemehettünk. Utolsóként a Szent István Bazilikát néztük meg.

Keresztelések: 

Kozma István Erik, Szalkári Máté, Morvai Magdaléna

Házasságkötések: 

Ebben a hónapban nem volt

Temetések: 

Besenyei János, Makkos László Sándor, Szilágyi Sándor, özv. Kovács Ferencné Tóth Erzsébet, Szuromi István