NOVEMBER

SZENT ANDRÁS HAVA - ŐSZUTÓ - ENYÉSZET HAVA

 
Nyugaton, keleten
 
vörös az ég alja. 
Régről nem kelepel 
kéményen a gólya. 

 
Csóka- s varjúsereg
 
lepi el a fákat, 
véget a szél se vet 
a nagy csárogásnak.

 
Pedig fúj, ahogyan 
fújni tud november, 
birkózik a csupasz 
hegyekkel, vizekkel. 

Bömböl a szél, süvölt, 
dühében már jajgat: 
túlcsárogják dühét 
a csókák és a varjak. 

 
( Kányádi Sándor: November )

 

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

November 1.

Mindenszentek ünnepe

Mt.5,1-12 Már az Ószövetségben is halljuk: „Legyetek szentek, miként az Isten is szent!” A szentség a tökéletesség kulcsa. Jézus saját életét állította példának elénk. A nyolc boldogság Jézus bemutatkozása, ez Ő, ilyen Ő. Érdekes, hogy nem nagy aktivitásokat, hanem inkább lemondásokat kér. Így aztán minden ember képes arra, ha mégoly gyenge is. A lélekben szegények nem ragaszkodnak senkihez, semmihez, csak egy ügyük van, engedelmeskedni Istennek.

November 8.

Évközi 32. vasárnap

Mk.12,38-44 Jézus óvja tanítványait a vallásos köntösbe bujtatott álval-lásosságtól. Mikor adhatjuk tovább helyesen Isten üzenetét, ha belsőleg függetlenek (szabadok) vagyunk kortársainktól és csak Istentől függünk (szabadon). Milyen függőségektől óv Jézus? 1. A tömegek tetszésétől 2. Az egyházi hatóságoktól 3. A hatalmasoktól és a gazdagoktól 4. A földi javaktól való függéstől. Más szóval a hiúságtól, helytelen becsvágytól, képmutatástól, kapzsiságtól.

November 15.

Évközi 33. vasárnap

Mk.13,24-32 Két részre oszthatjuk a világban lévő dolgokat Mulandókra és múlhatatlanokra. Jézus a dolgok ideiglenességére figyelmeztet. Mik azok amikre nem érdemes építeni életünket? 1. Földi gazdagság, vagyon  2. Önmagunk ereje, bölcsessége  3. Másik ember  4. Üdülés, függetlenség  5. Eszem-iszom, élvezetek. Nem ismerjük sem a napot, sem az órát. annak, aki elkötelezte magát Isten mellett ez nem is igazán fontos, mert állandóan Neki akar élni.

November 22.

Évközi 34. vasárnap

Krisztus Király vasárnapja

Jn.18,33b-37 Mindenki szolgál vala-kinek, vagy valaminek. vágyainak, pénznek, pompának, szórakozásnak, tudománynak, hazának … vagy Istennek. Miért szolgának szolgálsz? Ha már szolgálsz, szolgálj annak, aki igazán úr, az Istennek. Istennek szolgálni nem megalázó, hanem felemelő. A földi királyoknak munkám, időm, tudásom, szabadságom, stb. kell, Krisztus személyemért jött.

November 29.

Advent 1. vasárnapja

Lk.21,25-28.34-36 A földi életünk a készület ideje. Virrasszatok = lelki éberség, istenben bízzunk elsőként. Imádkozzatok = Állandóan Isten jelenlétében éljünk, Istent imádjuk. Vigyázzunk, hogy szívünk el ne nehezüljön. Milyen veszélyek vannak: 1. Mértéktelen szív, csak a világgal teli.  2. Elbódult szív, szeretnénk enyhüléshez jutni. Lehet jól, bűnbánatban és rosszul pótszerekkel. 3. Lefoglalt szív, evilág rabságában élő.

ÜNNEPEINK

NOVEMBER 1-2.

MINDENSZENTEK, HALOTTAKNAPJA

Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk. Ez az ima és az elhunytak emlékének időszaka. A múltat nem feledhetjük – ez a visszatekintés és a jövő parancsa.

NOVEMBER 22.

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

A katolikusok fő ünnepei közül a "legfiatalabb" XI. Piusz pápa vezette be 1925-ben.

Quas Primas című enciklikájában. A pápa elhatáro-zásának háttere, hogy ebben az időben erősödni látta az ateista kummunizmus ésa szekularizmus eszméit

és ezt a Krisztustól és az egyháztól való elfordulás veszélyeként értékelte. 

                                        A filippiekhez írt levélben idézett himnusz a feltámadás által megdicsőült Krisztus méltóságát a királykoronázás mozzanataival írja le. Krisztus az utolsó ítélet bírája is. Ezt jelképezi, hogy a II. Vatikáni Zsinat után Krisztus király ünnepe lett az egyházi év jelképes vége.

Krisztusról mint királyról a liturgikus év folyamán többször megemlékezünk, ez az ünnep azonban más, hiszen nem csak kiemeli Krisztusnak a világmindenségre kiterjedő hatalmát, hanem az egyházi év végén előremutat a történelem végső, nagy napja felé, mikor mint Úr, s Király jön majd el megítélni mindeneket.

Az ünnep tartalmát kifejezi az ekkor tartott szentmisékben gyakran felhangzó himnikus latin röpima: "Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat", azaz Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik". Az ünnepen a megelőző vasárnapoktól eltérően, zöld helyett fehér ruhában miséznek a papok.

Ezen az ünnepen öltöznek be az első éves kispapok.

NOVEMBER 29.

ADVENT

AZ EGYHÁZI ÉV KEZDETE

Az egyházi év olyan isteni dolgokat bemutató cselekmény-sorozat amelyben az egyház „szemünk elé állítja a megfeszített Jézus Krisztust”, hogy az év ünnepi koszorúján keresztül a bűnbeesett ember arra a szellemi útra lépjen, ami felemeli őt. Felemeli és az anyagi világból kiemeli, az átistenülés folyamatába helyezi.

 Advent első vasárnapja

Időpontja évről évre változik, Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila: a templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyertya színe is lila.

Ádvent két jellemző "erénygyakorlata" a böjt és az ún. "rorate" mise, angyali mise. A böjt önuralmat követel, erőfeszítést, az (ilyenkor persze fokozottan jelentkező) éhség leküzdését követeli meg. Ez az erőfeszítés, ez az áldozat "ajándék" lehet Istennek, esetleg vezeklés az elkövetett bűnökért.

A roráté-misék kedvelt ideje a szombat hajnal (vagy reggel). A szombat ugyanis Szűz Mária-napja. (Hétfő az angyaloké, kedd Szent Antalé, szerda Szent Józsefé, csütörtök az Oltáriszentségé, péntek pedig Jézus Szívéé).  Örülnénk, ha minél többen készülnének így, szentmisével, a Karácsonyra!

PLÉBÁNIAI HÍREK

Temetői szertartások

Mindenszentek napján /vasárnap/ a temetői szertartások a következő képen kezdődnek:

       13 órakor az Újtelepi temetőben

       14.30-kor a Felső temetőben

Halottak napján /hétfőn/

       13 órakor az Alsó temetőben

       14.30-kor az alatkai templom

                  keresztjénél

       15 órakor az ötödrészi

                  haranglábnál

 
November 8-án
vasárnap este zenés szentmise lesz, egy debreceni vendég zenekar közreműködésével, melyet Pusker Imre vezényel. Énekel a Keresztelő Szent János Kórus. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

 
November 22-én a reggel 8 órakor hálaadó szentmise lesz a házasságuk 25. és 50. jubileumát ünneplő házaspároknak. Imádkozzunk értük!

 
Szintén ezen a napon, az esti szentmise keretében, 6 órakor történik az új egyházi képviselő testület ünnepélyes beiktatása.

 
November 30-án a reggel 8 órás szentmise az elsőáldozó gyerekek bemutatkozó szentmiséje lesz. Imádkozzunk értük és szüleikért!

 
Szeretettel hívjuk fel híveink figyelmét, hogy a temetőben kártyákat helyeztünk ki azon  sírokra, amelyekbe 1984-ben, vagy az előtt temettek utoljára,- és a  lejárt sírhelyek újbóli megváltására szólít fel. Olyan sírokra is került kártya, amely síremlékeken nem volt megállapítható az utolsó temetés dátuma, de rendezett, ebben az esetben szíves elnézését kérjük! Ha bármilyen okból tisztázásra szorul a megváltás, kérjük szíveskedjen jelezni a plébánián, hogy egyeztetni tudjuk a nyilvántartással. Segítségét köszönjük!

 A rorate misék november 30-án, reggel 6 órakor kezdődnek.

Keresztelések: 

Minyák Gizella, Szép Kristóf, Veréb Zoltán

Házasságkötések: 

Cziglédy Endre Balázs és Veréb Renáta

Temetések: 

özv. Nagy Sándorné Tóth Anna, özv. Lakatos János, Harnos Sándor, özv. Török László, Tari Tibor, Fekete Sándor, özv. Luzsi Istvánné Fehér Mária, özv. Majorszki Lajosné Balla Katalin, Sinkovics Sándorné Vasas Erzsébet, Kovács Ferenc, özv. Bencsik Sándorné Besenyei Margit, Bálint János