AUGUSZTUS

KISASSZONY HAVA – NYÁRUTÓ – ÚJ KENYÉR HAVA

Szent István király

"Jól megjelölte ezt az ezredévet:

kereszttel írta rá kemény nevét,

mint halhatatlan győzelmi ék.

Alapkő lett, de kőnél súlyosabban

vetette el az épülő falakban

toronyszökkentő, férfias hitét."

 
                                                                               /Tűz Tamás/

István király árva népe,

Te is hajtsd meg homlokod,

Borulj térdre, szórd elébe

Minden gondod, bánatod!

A kereszt volt ezer éven

Reménységed oszlopa.

Most is Krisztus jele légyen

Jobb jövődnek záloga.

Krisztus kenyér, s bor színében

Úr s király a föld felett

Forrassz eggyé békességben

Minden népet s nemzetet. 

                                      /  Bangha Béla  /

 

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Augusztus 2.

Évközi 18. vasárnap

Jn.6,24-35 A földi kenyér megszaporítása elsősorban jel. Jézus nem szándékozik vég nélkül megszaporítani a kenyeret. Hanem jelet akar adni, hogy az Atya küldetésében jár, hogy benne az istent ismerjük fel. Végzetes félreértés csak Jézus szavaiban gyönyörködni, vagy csak testi segítséget keresni nála. Aki ezt teszi, mindig kielégületlen és éhes marad. Jézus önzetlenül szeret minket és ezt várja tőlünk is.

Augusztus 9.

Évközi 19. vasárnap

Jn.6,41-51 Jézus nem új vallást, hanem új szövetséget hozott. A 10 parancsot egyesítette a szeretet parancsban. Jézus nemcsak az Atya küldötte, hanem benne az Atya jött el hozzánk. A kenyeret igényelték volna az emberek, de a személyt már nem mindenki. Bár látták a csodát, a jelet, mégis újabbat kértek. Megbotránkoztak Jézusban. Jézus iránti hitetlenségük, az Atya iránti hitetlenségükből fakadt. Mi Jézusért fáradozzunk és ne haszontalanságokért!!

Augusztus 15.

Nagyboldogasszony ünnepe

Lk. 1,39-56 Nemcsak azt ünnepeljük, hogy a Boldogságos Szűz Mária teste nem volt alávetve a romlandóságnak, hanem azt is, hogy ő a halál felett diadalt aratott és egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak példájára az ő teste is megdicsőült a mennyben. Teljes diadalt aratott a bűn és minden következménye felett. Ha a földön követjük példáját, az égbe is követni fogjuk őt.

Augusztus 16.

Évközi 20. vasárnap

Jn. 6,51-58 Krisztus testét és vérét adja nekünk táplálékul. Ha nem esszük, nem lesz élet bennünk, az Ő élete. Nem magyarázkodik, hitet akar. Mi hiszünk ebben a jelenlétben? A kenyér és bor színében nem a halott Jézus teste és kiontott vére jelenik meg az oltáron, hanem a föltámadt és örökké élő Jézus Krisztusé.

Augusztus 20.

Szent István király ünnepe

Mt.7,24-29 Művét a történelem igazolta. Nem magának keres dicsőséget, hanem szolgál. Nem rövid távon gondolkodik. Nemcsak utat jelöl ki, hanem azon is jár. Új magyar eszményt teremt: munkával boldogulni,családot szeretni,tehetséggel országot gyarapítani. Korának szem-üvegén keresztül nézzük ő, életszentségét. Most rajtunk a sor!

Augusztus 23.

Évközi 21. vasárnap

Jn.6,60-69 Isten mindig választás elé állít minket, de azt is megmondja melyiket válasszuk. Azt kívánja tőlünk, hogy elsősorban ne a magunk értelmére hagyatkozzunk, hanem bízzuk rá magunkat. Ha a rossz mellett döntünk, visszaélünk szabadságunkkal. Ha élni akarunk, Jézus mellett kell döntenünk, Őt kell választanunk.

Augusztus 30.

Évközi 22.vasárnap

Mk.7,1-8.14-15.21-23 Isten előtt nem a külső a döntő, hanem az ember belső, rejtett énje. A farizeusok a törvények megtartásával nem Istent dicsőítették, hanem saját érdemeiket akarták növelni. A mi veszélyes tévedéseink:Elegendő a törvények csak külsődleges megtartása, és bűneink okai a külső körülmények. Pedig nem a rossz cselekedeteink tesznek bűnössé bennünket, hanem a bűnös lelkületünkből erednek a rossz cselekedeteink.

ÜNNEPEINK

 
AUGUSZTUS 15.

Nagyboldogasszony napja

Legrégibb Mária ünnepünk. Ezen a napon ünnepli az egyház Mária mennybemenetelét és egyben Magyarország oltalmazóját. Az ünnep első elnevezései "dormito"- elalvás vagy "pausatio"- elpihenés utal Szűz Mária halálára. Szent István királyunk volt az, aki az országot Szűz Mária oltalmába ajánlotta halálos ágyán, mivel nem volt a trónon utóda (Imre herceg ekkor már halott). Innen az elnevezés is Regnum Marianum azaz Szűz Mária országa. A Nagyboldog-asszony  elnevezés kizárólag a magyar nyelvben,magyar szóhasználatban létezik.

 AUGUSZTUS 20.

Szent István napja

Nemzeti ünnepünk, melyhez jelentős népünnepély is fűződik. Augusztus 20-án az alkotmányt és az új kenyeret köszöntjük, valamint megemlékezünk államalapító királyunkról is. István király a magyar történelem egyik legfontosabb személyisége, neki köszönhető, hogy a magyarság megvetette a lábát Európában, s onnan már 1100 éve a tatár, török, német támadások ellenére sem lehetett kimozdítani. István 1000-ben kapott koronát a pápától, s ezzel elkötelezte magát a kereszténységnek. Püspökségeket állított fel az ország különböző részein, s elrendelte, hogy a magyar nép vegye fel a keresztény vallást. Törvényeket alkotott az új rend és a magántulajdon megszilárdítására. A templomba járást azzal segítette, hogy vasárnapra tette a vásárt (vásárnap), helyét a templom mellett jelölte ki, s harangszóra beterelték a népet a templomba.

 
A Szent Jobb története

A Szent Jobb története Szent István király halála után trónviszályos, zűrzavaros idők következtek. Ekkor a fehérvári káptalan, féltve a bebalzsamozott és mumi-fikálódott holttestet a megszent-ségtelenítéstől, kiemelte a bazilika közepén álló márványszarkofágból - ahová 1038. augusztus 15-én temették el István királyt - és a bazilika alatt lévő sírkamrában rejtette el. Ekkor történt, hogy az épségben megmaradt jobb kezet leválasztották, mivel csodás erőt tulajdonítottak neki, és a bazilika kincstárába vitték.

 
A Szentatya üzenete a papság évére:

Papok éve 2009/2010: “Krisztus hűsége, a papok hűsége”

  
XVI. Benedek pápa egy nappal a papság évének megnyitása előtt üzenetet intézett a világ valamennyi katolikus papjához. A többoldalas levélben a pápa a papi hivatás ideáljaira emlékeztette a lelkipásztorokat. A Szentatya Jézus Szentséges Szíve napján, június 19-én vesperás keretében nyitotta meg az évet, ez alkalomra az arsi plébános ereklyéi Franciaországból az Örök Városba érkeztek. A 2010. június 19-ig tartó esztendő során Benedek pápa a világon élő valamennyi pap védőszentjévé nyilvánította Vianney Szent Jánost, A mai papoknak Vianney Szent János, az arsi plébános példája által kell megtanulniuk, hogyan azonosulhatnak teljesen saját feladatukkal – hangsúlyozza a pápa. A levélben a Szentatya a világiakkal való együttműködésre, a püspökökkel és a paptestvérekkel megélt egységre buzdítja a lelkipásztorokat. Ki kell használni az „új tavasz” lendületét is, amelyet a lelkiségi mozgalmak létrejötte jelent az egyházban. A pápa az egyházi személyek által elkövetett hibákról és mulasztásokról is szót ejt. Mint írja, az ilyen eseteket nem lehet eléggé sajnálni. Ezek leküzdéséhez nemcsak a gyengeségek beismerésére van szükség, hanem arra is, hogy a nagyszerű papok példájában örömmel ráismerjünk Isten ajándékára.

A pápa hangsúlyozza: a bűnbocsánat szentségét újra a lelkipásztorkodás középpontjába kell helyezni. „Az arsi plébános korában Franciaországban a gyónás nem volt sem egyszerűbb, sem könnyebb kérdés, mint napjainkban” – fogalmaz az üzenetben a Szentatya. Prédikációival és mindennapi jelenlétével Vianney Szent János mégis egyre több embert az egyházhoz tudott vonzani.

PLÉBÁNIAI HÍREK

 Haza érkezett az új orgona. Nemrégiben új lehetőség kínálkozott orgona vásárlásra. Igaz a tavalyihoz képest szerényebb felépítésű, de anyagiakban számunkra megfelelőbb, szép hangzású orgona. A németországi Eschenbach városának gyűjtésből és támogatásból egy teljesen új hangszer vásárlására nyílt lehetősége, így a régi orgonájukat áruba bocsátották.

Ez az orgona a mienkhez képest sokkal jobb állapotú, /az 1960-as években épült/- kis módosítással az elvárt feltételeknek megfelelően átalakítható. A kinti megtekintés után az egyháztanács egyhangúlag döntött megvásárlásáról. Az ára 9.500 Euró, azaz kb. Kettőmillió hatszáz hatvanezer forint volt, melynek kifizetését sokak támogatása, adománya tette lehetővé. Ezután került sor a lebontásra július 19 és 23-a között, melyet a kántor úr vezetésével Sveiczer Sándor, Mészáros Balázs, Keresztesi István és Pusker Máté végzett el. A szerencsés haza szállítás megtörtént, most már idehaza vár a beépítésre. Az anyagiak előteremtéséhez összefogásra van szükség, hogy minél előbb megszólalhasson Isten dicsőségére és a mi örömünkre az új orgona. Szeretettel kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten segítse e szép cél megvalósulását! Imádkozzunk érte!

Augusztus 14-ről 15.-ére éjjel szokott módon szentségimádás lesz az újtelepi templomban. Este 8 órakor szentmisével kezdődik. Hajnal 5 óráig tart. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a szentségimádásra.

Augusztus 20-án ½ 10 órakor ünnepi szentmise lesz templomunkban, melyen részt vesznek a testvértelepülések delegáltjai is. A misén a Keresztelő Szent János Kórus fog énekelni. A mise keretében az új kenyér megáldására is sor kerül. Ezen a napon kiállítás megnyitását tervezzük az plébánián. A papság évével kapcsolatban az utolsó évtizedekben itt szolgálatot teljesítő káplánokról szeretnénk fényképeket kiállítani.

Keresztelések: 

Bodor Bence, Burai Renáta, Vereb Jázmin

Házasságkötések: 

Ujvári Tibor és Dósa Ivett, Hliva Róbert és Vereb Krisztina

Temetések: 

özv. Viczán Ferencné Nagy Margit, özv. Erdélyi István, özv. Darázs Józsefné Lajer Anna, Tatai Andrásné Besenyei Katalin, Papp István, özv. Lászka Lászlóné Kerepesi Margit, özv. Kis Józsefné Boros Mária, özv. Kakuk Lászlóné Sallai Borbála, özv. Dorkó József