JÚNIUS

Szent Iván hava - nyárelő hava

Sík Sándor SP: Mi éltetőnk.../ részlet /

 
Oh szállj le ránk Szentlélek Isten,

Vess lángot alvó szíveinkben,

Mely világít, tettre éget,

Oh szánd meg - ezt a tévedt népet!

Mert csüggedőnek nincs reménye -

Oh szállj le ránk Szentlélek fénye!

Hogy bízzanak - a jobbra várók,

Ébredjenek - az alvajárók -

Hogy szemünk lásson! ... agyunk értsen!

És gyávaságunk - ne kísértsen! ...

 

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Május 31. Pünkösd

Ez az ünnep az Egyház születésének napja. A Szentlelket a missziós parancs: „menjetek az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden népnek”teljesítéséhez kapták az apostolok és mi is. Jézus nemcsak küld, hanem megerősít is bennünket a küldetésünkhöz. Jézus és a Szentlélek mindig együtt vannak velünk.

Június 7.

Szentháromság vasárnapja

Mt. 28,16-20 „Tegyetek tanítványommá minden népet”!Világraszóló küldetés. A keresztelés és a tanítás által valósul meg. Nem elég csak a keresztség. Kell a tanítást feltételező életvitel is. Ez a küldetés nem csak emberi vállalkozás, teljesítmény. „Veletek vagyok minden nap”. Életünk példájával vonzzunk mindenkit Jézushoz, hogy Ő tanítsa őket.

Június 14. Úrnapja

Mk.14,12-16. 22-26 A kenyér Jézus Teste, a bor Jézus Vére. Ne az érzékszerveinkre, hanem a hitünkre hallgassunk Jézus nemcsak ünnepnapi, hanem mindennapi tápláléknak akarta adni magát nekünk. Akkor lesz igazán értékes az úrnapi körmenetünk, ha testünk és lelkünk monstranciájában fogjuk hordozni Krisztust.

Június 21.

Évközi 12. vasárnap

Mk. 4,35-41Jézus csodatételeivel nem elkápráztatni akart minket, hanem a belé vetett abszolút bizalomra hív. Isteni hatalma a tanításban, a gyógyításban és a természet erői felett is megmutatkozik. csodatevő ereje kiterjed az ember lelkére is. Csodái a belé vetett bizalom és hit növekedését szolgálják. A szeretet és a félelem nem  összeegyeztethető

szent János szerint.

Június 28.

Évközi 13. vasárnap

Mk. 5,21-43 Isten halhatatlanságra teremtette az embert. A sátán irigységéből jött a halál a világba. A halál elleni orvosság az élő hit. Isten szeretetének csak a hitetlenség vethet gátat. Az asszony hite szükségből fakadó, alázatos és minden akadályt legyőző hit volt. A hit láthatatlan erő, önmagában nincs ereje, de a gyenge emberi akaratot egyesíteni tudja Isten akaratával, életével.

A Keresztelő Szent János kórus és az Angelicus scóla bemutatása

A templom kórusa 2006 őszén alakult énekelni szerető hevesi nőkből és férfiakból. Célja a templomi liturgia szolgálata és a város rendezvényeinek színesebbé tétele, kulturális életének gazdagítása. A kitartó heti rendszeres munka eredményeként 2006-os kará-csonyi  koncerten hallhatták először kórusunkat.  A kezdeti kis csapathoz újabb tagok csatlakoztak. A tagjaink száma jelenleg 29 fő, mely vegyeskart alkot. Heti 2 alkalommal van próbánk.

A további lelkes munka egyre gazdagodó repertoárt és az egyházi év különböző ünnepköreire kiterjedő énekanyagot eredményezett. Templomunkban már harmadik éve igyekszünk igényes szép egyházzenét megszólaltatni ünnepeinken. Több felkérésnek is eleget tettünk a környék településein, karácsonyi, vagy más helyi ünnepen való éneklésünkkel. 2007-ben a testvérvárosi kapcsolatok révén jutottunk el Breganzéba olasz testvérvárosunkba Itt a katedrális méretű katolikus templomban, valamint a helyi színházban énekeltünk, öregbítve a magyar énekkultúra hírnevét. Az idén tavasszal Hevesen látta vendégül kórusunk a breganzei férfikart. A számunkra ritkán hallható csak férfiakból álló együttes maradandó élményben részesített minden hallgatót templo-munkban és a művelődési központban egyaránt. A felnőtt kórus mellet kell hírt adnunk a 2007 tavaszán szerveződött  templomba járó gyermekekből álló  Angelicus scóláról. Az ő fő feladatuk a szentmiséken a liturgiához szorosan kapcsolódó énekek előéneklése és a néppel váltakozva való megszólaltatása. Természetesen vannak koncertek, amikor együtt is éneklünk a felnőtt kórussal. Ennek egyik szép eseménye volt 2008 májusában  a Máriának fényes útján oratórium előadása, amiben a gyerekek hangjára irt kórusokat és szóló darabokat is igényesen szólaltattak meg. Nagy feladat előtt áll a scóla, mert a jövő hónapban a Szlovákiában rendezendő nemzetközi kórusfesztiválon veszünk részt, ami nagy kihívás mindenki számára. Mindkét kórusba várjuk újabb jó hangú énekesek jelentkezését, hogy még szebben zengjen az Istent dicsőítő ének.

                               /Pusker János kántor/

 
ÜNNEPEINK

Június 7. Szentháromság vasárnapja

A Szentháromság vasárnapja a kereszténység egyik nagyon lényeges ünnepe.

A keresztényeknek pozitív küldetésük van a világba. Jézus Krisztus után a keresztényeknek is tanúságot kell tenni az igazságról. A tanúságtétel közben azonban számolnunk kell a világ ellenkezésével,gyűlöletével,értetlenségé-vel, sőt az üldözésével is. A világban az emberi viszonyok mindig a hatalmasok és elnyomottak, erősek és kiszolgáltatottak viszonyában értelmezendők. Az isteni személyek közötti párbeszéd, sohasem a nagyobb és kisebb közötti párbeszédet jelenti. Az isten személyek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti párbeszéd egyenlők közötti párbeszéd, nem a bűnösök harcával és vetélkedésével megterhelt párbeszéd, hanem a szerető személyek egymás felé fordulása.

Június 14. Úrnapja

Anyaszentegyházunk a mai nap az Oltáriszentséget ünnepli. Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az egyházi évben - a Húsvéti időt lezáró - Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az ünnep eredete a XII. századi eucharisztia-kultusszal áll kapcsolatban, mely Jézus eucharisztikus jelenlétét hangsúlyozza. Mindenekelőtt az 1263-ban történt híres bolsenai eucharisztikus csodához kapcsolódik. Az Apostolfejedelem sírjához zarándokló cseh pap nem messze Rómától szentmisét mutatott be a bolsenai Szent Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétségek gyötörték afelől, hogy a kenyér és a bor valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e. Ekkor a pap megdöbbenve vette észre, hogy a megtört ostyából vércseppek hullottak a korporáléra. A nagy tisztelettel körülvett ereklyét 1264. június 19-én átvitték Orvietoba, abba a városba, ahol éppen IV. Orbán pápa tartózkodott. Ő hirdette ki Úrnapja ünnepét az 1264. szeptember 8-án kelt Transiturus bullával, melyben a Pünkösd nyolcadát követő első csütörtökre tűzte ki Úrnapja megünneplését. A szentmisében az "átváltoztatástól" kezdve Jézus teste és vére jelen van a kenyér és a bor "színében". Ez a jelenlét megmarad, ezért őrizzük a Szentostyát a Taber-nákulumban, és az örökmécs jelzi, hogy Jézus itt van velünk.

Június 19. Jézus szívének ünnepe

Jézus Szent Szívének ünnepén Isten emberszeretetét ünnepeljük, ami abban érte el csúcspontját, hogy Egyszülöttét adta nekünk, aki a végtelen szeretet eszközévé tett „emberi szívvel” szerette a világot.

Június 24.

Keresztelő Szt. János születése

Amikor egy szentet ünneplünk, a halála napjáról szoktunk megemlékezni. Ugyanis a halál napja, az illető szent megdicsőülésének az ünnepe, a mennyországi örök élet kezdete. Keresztelő Jánossal kivételt tesz az Egyház. Az ő nagyságát az is kiemeli, hogy nem csak a vértanúsága napját, hanem a születését is megünnepeljük. A szentek életéről könyveket szoktak írni, történeteket, legendákat mesélnek el. Keresztelő Jánosról a Könyvek Könyve, a Szentírás emlékezik meg, és az Úr Jézus előfutáraként mutatja be. Legfőbb jellemvonásaként ezt emelhetjük ki, hogy életének minden mozzanata az Úr Jézusra mutat. Keresztelő János születésének hírére összegyűltek a rokonok, szomszédok. Az ő ünnepén hasonlóképpen gyűlünk össze mi is s szentmisére, hogy tanuljunk tőle.

Június 29.

Szent Péter és Pál apostolok égi születése:

Az ünnep eredete igen ősi, hiszen mindketten a Néró-féle keresztényüldözés idején haltak vértanúságot, az Egyház pedig már a III. század közepétől megülte tiszteletüket ezen a napon. Életük szép példájából most csupán egyetlen momentumot szeretnék kiemelni, azt a momentumot, amely egész életüket meghatározta, ez pedig nem más, mint a tökéletes Istennek adottság, a tökéletes Krisztus-követés. Valaki egyszer azt mondta, hogy senki sem születik szentnek, hanem mindenkinek magának kell azzá válnia. Ismerjük Szent Péter és Pál apostolok életét. Tudjuk róluk, hogy mindketten buzgó, Istent kereső emberek voltak, ami akkor is igaz rájuk, ha Istent nem is mindig azon az úton keresték, amelyet az Úr kijelölt számukra. Isten azonban – ahogy azt egyik szentatyánk írja – a lehetőségek Istene, a folytonos újrakezdés Istene. Soha nem mond le az emberről, hanem újra és újra kopogtat szívünk ajtaján, egészen addig, míg be nem bocsátjuk Őt oda. Így tett Péterrel és Pállal is, akik miután végre megértették Isten valódi szándékát, az Ő üdvözítő szeretetét, képesek lettek arra, hogy életüket is odaadják ezért a szeretetért.

 
PLÉBÁNIAI HÍREK

Ami a  múlt havi számunkból kimaradt: Akik a házashétvégés csodában eddig részesültek: Szalai József és Erzsébet, Slakta József és Anna, Sinkovics István és Margit, Sinkovics János és Mária, +Lajer Lajos és +Edit,Tóth Miklós és Mónika, Kozma Tamás és Edit, Fodor Endre és Ilona, Péter István és Irénke, Dósa László és Veronika, Lukács István és Veronika, Bálint János és Ildikó, Dávid László és Zsuzsa, Csintalan István és Anna, Török Jenő és Edit, Szűcs Zoltán atya, Molnár József atya, Molnár László és Éva, Kökény László és Irénke, Gyarmati László és Zsuzsa, Tóth József és Györgyi, Molnár László és Erika.

Pünkösdre  útrakelt egy összeszokott kis csapat a csíksomlyói búcsúra. Az idén több ünnepi program várja az odalátogatókat, melyekről a Duna Televízió közvetít összeállításokat. Mindenki szíves figyelmébe ajánljuk!

Június 7-én elsőáldozás lesz templo-munkban a reggel 8 órai szentmise keretében. Imádkozzunk az első-áldozókért és szüleikért!

Június 14-én  de. ½ 10 órakor Úrnapi szentmise utána körmenet. Ezen a napon délután ½ 6 órától a Keresztelő szent János kórus koncertet ad templomban, utána ½ 7 órától szentmise lesz.

Június 29-én vasárnap 10. órakor lesz a templomunk búcsúja, ünnepi beszédet mond Szabó József az egri Szeminárium spirituálisa.

Június 20-án 10.órakor papszentelés lesz az egri Bazilikában, imádkozzunk a szentelendő kispapokért, a papokért és papi hivatásokért!

Kereszteltek: 

Besenyei Bálint és Barta Dorina

Elhunytak: 
Keskeny Kálmán, Bettembuk Jánosné Nagy Erzsébet, özv. Mata Sándor