MÁJUS

PÜNKÖSD HAVA – TAVASZUTÓ ÍGÉRET HAVA

S a lepke, a virág, minden mi érez,

Fejedre, oh, anyám! áldást rebeg;

De egy, ki mindenét nyeré tetőled,

Nem tud szólni, csak hallgat gyermeked.

                                      /Eötvös Lóránd/

 
  
GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Május 3.

Húsvét 4. vasárnapja

Jn. 10,11-18 A mai ember nem akar senkit sem maga fölött elismerni., Isten igáját is le akarja rázni. Pedig ez az iga nem nehezebbé, hanem könnyebbé teszi életünket. Az én igám édes, az én terhem könnyű. Mivel igazolja Jézus, hogy Ő a jó Pásztor? 1. A teremtéssel, az Atya általa teremtett mindent, minket. 2. A kiválasztással, bensőséges közösségbe hív magával. 3. Az újrateremtéssel, halálával adott új életet nekünk. 4. Szüntelen gondoskodásával.

Május 10.

Húsvét 5. vasárnapja

Jn. 15,1-8 Szőlővesszők vagyunk, nem érünk semmit a tő nélkül. Tőle kapjuk értékünket. Ma sokféle hamis szőlőtő kínálja magát a világban, de csak egy az igazi. Jézus örök életet ad, élhetőbbé teszi az életet és összekapcsol a másik emberrel. ha jézushoz tartozunk, egymáshoz is tartozunk. csak a Jézusból kiinduló tetteink érdemszerzőek, nálam nélkül semmit sem tehettek.

Május 17.

Húsvét 6. vasárnapja

Jn. 15,9-17 A szeretet nem puszta szó, érzelem vagy vágyakozás, hanem parancs. Nem csak akkor kell tennünk, ha kedvünk van rá. Nagyobb áldozat akkor tenni, ha éppen nincsen. Jézus sem érzelmével szeretett minket a kereszten. Milyen volt Jézus szeretete? Maradandó, feltétel nélküli, életét is odaadó, egyetemes, örömet szerző. Úgy szeres-sünk amint Ő, kéri tőlünk.

Május 24.

Urunk mennybemenetele

Mk. 16,15-20 A mennyország már itt a földön elkezdődik. Mik a jelei: 1. Hirdetik az evangéliumot 2. Minden teremt-ménynek. 3. Új nyelveken beszélnek. 4. Ördögöket űznek ki. 5. A kígyók (kísértések) nem ártanak. 6. Betegekre teszik a kezüket és azok meggyógyulnak (nem csak fizikai gyógyulásról van itt szó)


Május 31.

Pünkösd

Ez az ünnep az Egyház születésének napja. A Szentlelket a missziós parancs: „menjetek az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden népnek” teljesítéséhez kapták az apostolok és mi is. Jézus nemcsak küld, hanem megerősít is bennünket a küldetésünkhöz. Jézus és a Szentlélek mindig együtt vannak velünk.

ÜNNEPEINK

 Május 1. A Munka ünnepe

Munkás SZENT JÓZSEF ünnepe:

Dávid házából való ácsmester, nevelt fia Jézus tőle vette át az ábrahámi örökséget, így vált az Ószövetségi jövendölések beteljesítőjévé. A jegyesek és iparosok védőszentje.

1870-ben IX. Piusz pápa az egyház védőszentjévé választotta.

József kétkezi munkásember volt, aki munkájával bizonyította tu­dását, és szívével emberségét. Ezért került úgy a köztudatba, mint a názáreti József, a munkás.

 
Május 3. Hívatások világnapja

XVI. Benedek pápa a hivatások 46. világnapja alkalmából, amelyet idén május 3-án ünneplünk, üzenetet intézett a pap testvérekhez és a hívekhez.

A papi és szerzetesi hivatások következő világnapja alkalmából, amelyet 2009. május 3-án, húsvét 4. vasárnapján ünnepelünk, arra hívom Isten egész népét, hogy „a bizalom Isten kezdeményezésében és az ember válasza” témáról elmélkedjünk. Az Egyházban folytonosan felidéződik, ahogy Jézus a tanítványokat buzdította: „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásba.” (Mt. 9,38). Kérjétek! Az Úr, sürgető felhívása kiemeli, hogy szakadatlanul és bizalommal telve kell imádkoznunk hivatásokért. A keresztény közösség ugyanis csak akkor tud tényleg „jobban hinni és remélni az isteni kezdeményezésben” (Sacramentum caritatis kezd. apostoli buzdítás, 26.), ha az imádságból él.


Május 24. Urunk mennybemenetele

Az emlékezés életünk fontos tartozéka. Amikor emlékezünk, egy pillanatra visszatekintünk, hogy meghatározzuk, most hol tartunk és nekilendülünk az előttünk levőknek.

Jézus mennybemenetele egy új korszak kezdete. Elkezdődött a Szentlélek és a missziós Egyház korszaka. Jézus mennybemenetele után az apostolok: „elmentek és prédikáltak mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott, a tanítást megerősítette, s csodajelekkel kísérte.”

Ma nekünk kell Jézus apostolaivá lennünk. Szent Pál apostol ezt mondja az első olvasmányban:

„Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, milyen reményre hívott meg titeket.”

 
Májusi eső aranyat ér, de a pünkösdi eső ritkán hoz jót. Tartja a hiedelem.

 
Május Mária hónapja, litániák ideje. Nemcsak az édesanyákat köszöntjük, hanem égi Édesanyánkat is. Hozzá intézzük a litánia gyönyörű fohászait.

 
„Máriát dicsérik a hívek,

A kis templomból szól az ének,

Mária, a mi menedékünk,

Szárnyal a könyörgés az égnek.

 

Keresztények segítsége,

Szomorúak vigasztalója,

S mintha az édesanyám hangja

A többi közül kizokogna.”

                            Juhász Gyula

  Bemutatjuk a

HÁZAS HÉTVÉGE KÖZÖSSÉGÉT

A katolikus egyház alapkövei a házasság és az egyházi rend. E két közösségalkotó szentség eltérő módon, de ugyanazt a célt szolgálják: Krisztus szeretetének meg-élését és továbbadását.

A Házas Hétvége a szentségi házasságban élő házaspárok, valamint papok és szerzetesek számára nyújt megújulási lehetőséget, hogy kapcsolataik nyitottá, új, dinamikus és a szentségeket a hétköznapokban is megélő szeretetteli kapcsolattá váljanak.

Abban segít, hogy férj-feleségként közelebb kerüljünk egymáshoz, kapcso-latunk felfrissüljön és elmélyüljön. Hogy felfedezzük, házastársi kapcsolatunk sok év után és a hétköznapokban is lehet ugyanolyan bensőséges, mint a házasságunk kezdetén volt. A Házas Hétvége célja:

Anyagelvű, rohanó világunkban sokszor elbizonytalanodunk a házasság értékeiben. Hajlamosak vagyunk arra, hogy beletörődjünk: elmúltak a mézes hetek, a mi házasságunk is elszürkült. Túlterheltek vagyunk, nem szánunk időt arra, hogy benső életünkről beszél-gessünk. Fáradt férj, feleségként érkezünk haza és még rengeteg tennivaló vár ránk. Sebeket hordozunk, de az évek során megtanultuk, a kényes, fájó dolgokról nem beszélünk. Nem akarjuk egymást bántani. Ha így teszünk, falak épülnek közénk, párhuzamosan egymás mellett, nem együtt halad az életünk. Kapcsolatunk formálissá válik: kifelé minden rendben, de belül nagyon is magányosak vagyunk. A házasságunk látszólag jó, de nem boldog. Pedig a Teremtő; Isten szándéka az, hogy az ember már itt a földön boldog legyen. Azért teremtett férfinak és nőnek bennünket, hogy egymást kiegészítsük, segítsük, boldoggá tegyük. Ez a boldogság az alapja az örömteli családi életnek és a gyermekek testi-lelki épségének, kiegyensúlyozott fejlődésének is.

Szalai József és Erzsike:

1996-ban egy lelkigyakorlaton hallottunk egy izgalmas „csodáról”. Egy atya mesélt nekünk egy olyan hétvégéről, mely megváltoztatja, átalakítja a házaspárok életét. Egy olyan hétvége, mely megtanítja a párokat az apró örömök észrevételére, az egymás feltétlen elfogadására, arra, hogy társamban Jézus arcát keressem, és szeressem egy életen át. Nagyon kíváncsi voltam erre a közösségre, szerettem volna részt venni egy ilyen hétvégén.

1997 februárjában teljesült ez a vágyam. Meghívót kaptunk férjemmel az egri Házas Hétvége alapozójára. Izgalommal és kis félelemmel érkeztünk meg az egri Lelkigyakorlatos Házba. Aggodalmunk és félelmünk már a Ház kapujában elszállt, olyan szeretettel fogadtak bennünket a „régi” párok. Mintha mindig is ismertük volna egymást. A hétvége két és fél napja olyan gyorsan elrepült, mintha hajtották volna az időt. A programokat három házaspár és egy lelkiatya tartotta. A hétvégén megtörtént velünk a „CSODA”. Házasságunk, eddigi életünk megváltozott. A SZERETET, mely nem más, mint ISTEN, köztünk van! A SZERETET csodákra képes. Türelmesebb, figyelmesebb vagyok társammal. Amit a világ sugall (hogy a szerelem elmúlik) csak még tartalmasabb, még szebb közöttünk.

A hétvégéről hazajövet elhatároztuk, hogy minél több párt meghívunk mi is az Alapozó hétvégére. A Szentlélek segítségével 1997 óta húsz pár és két lelkiatya végezte el az alapozót.

Közösségünk minden hónap második kedd estéjén találkozik a Plébánián. Az este imával kezdődik, majd következik a HÉM kör. Hogy Érzed Magad? Mindenki egyenként beszámol az elmúlt idő olyan eseményéről, amit szeretne megosztani. Mint tudjuk: a megosztott öröm dupla öröm, a megosztott fájdalom fele fájdalom! Örülünk egymás örömének, de ha baj van, igyekszünk segíteni egymáson. Majd egy házaspár készül minden alkalomra egy témából, s ezt megosztja velünk. Erről írunk dialógust, és megbeszéljük. Az este imával záródik.

Évente egy alkalommal közösen kirándulunk, és egyszer közös főzés is van. Közösségünk jeles eseménye, hogy immár kilenc éve mi szervezzük meg a hevesi Keresztény Jótékonysági Bált. Nagy izgalom, de még nagyobb öröm ez a számunkra. A bál bevételéből támogatjuk a hevesi hittanos gyerekek nyári táborozását, de adományoztunk már a templomuk javára, miseruhára, a plébániai közösségi terem hangosítására stb. Úgy gondoljuk, hogy kis közösségünknek nagy feladata van. Amikor a társadalomban nincs értéke a családnak, amikor a média család- és gyermekellenes világot propagál, a mi felelősségünk egyre nagyobb! Mindennapi életünkkel Krisztus lámpá-saként kell világítanunk, és megmutatnunk, hogy szent a család, szent a házasság, szent dolog a tisztaság, a becsület! Úgy kell élnünk, hogy másoknak is példa legyen Istenbe vetett bizalmunk, hitünk, életünk.

Gyarló emberek vagyunk, és tudjuk, hogy közösségünket a Szentlélek kell, hogy vezesse! Neki köszönhetünk mindent!

Kérünk Benneteket, hogy imádkozzatok értünk, hogy teljesíteni tudjuk feladatunkat!

  
PLÉBÁNIAI HÍREK

Május a Szűzanya hónapja, akit estéről estére litániákkal köszöntenek a hívek a katolikus templomokban.

Litánia:(görög) = Párbeszédes formájú, felszólításokból és válaszokból álló hosszú könyörgő ima, "litaneuó" - könyörgök, szóból származik. Az V. században jelentette azt a könyörgő imádságot, amellyel különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században kialakult már a ma is ismert formája: a szándék - hívek válasza.

 
Május első vasárnapjána belvárosi templomban a reggel 8 órai szentmise keretében a Cursillós csoport szervezésében köszöntjük az édesanyákat, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió, a helyi Galaxis rádió (97,9 MHz) pedig délelőtt 11 órakor fogja felvételről leadni. Minden testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk, különös tekintettel az édesanyákra, nagymamákra és gyermekekre!

 
Egyházközségünkben május 24-én, du. 4 órakor lesz a bérmálási szentmise, melyben a bérmálás szentségét Dr. Gonda Imre helynök atya osztja ki. Imádkozzunk a bérmálkozókért, szüleikért, bérma-szüleikért!

 
Egy kis csoport ismét zarándok utat szervez a pünkösdi Csíksomlyói búcsúra. A szállás testvértelepülésünk, Gyergyó-csomafalván élő barátainknál lenne.

Kereszteltek: 

Nagy Barnabás, Farkas Flórián, Burai Kamilla, Horváth Nóra, Molnár Kálmán, Keskeny Katalin, Balogh Emma

Házasultak:  

Balázs Gergely és Lajer Marianna

 Elhunytak: 

Laboda Lajos, Palla Sándor, Keskeny György, Balog Lajos