Június hó

(Szent Iván hava - Jézus szíve hónapja)

 

Ez az engesztelés ünnepe, jelképe Jézus töviskoszorús szíve, amelyből kereszt és lángok emelkednek ki.

A kereszt és a lángok jelzik, hogy Jézus, lángoló szeretettel szeret minket, a tövisek pedig a mi bűneink által okozott sebet jelképezik. Ezért ez a nap és minden hónap első péntekje az engesztelés napja. Az engesztelés kihúzza a töviseket Jézus Szent szívéből.

 
„Fába költözött Jézus - Jézus Szíve ünnepe - Tizenhárom fa tekint az ég felé kegyesen, az elsőn maga Jézus arca néz le ránk, kérgében töviskoszorú gyötrő emléke, mit természet faragott eső, vihar a szél nyomán. Hét ága van, hogy a bibliai szám is hét. Mögötte mind-mind apostol, köztük ott van Júdás,

szégyenkezve tekint a fa magasából,

s az árulkodások komor emlékébe ás.

Nem ember faragta, természet csodája ez,

Jézus szíve dobog mindörökre nekünk;

hitet ad ő a legsúlyosabb vészben

és jól tudjuk, hogy nélküle elveszünk.”

 

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

 

Június 1.

Évközi 9. vasárnap

Mt.7,21-27  Az evangélium, az Isten jelenlétében megvalósuló helyes életfelfogásra tanít bennünket. A mély és tiszta hitünket az Isten Szavával való azonosulásunkkal és felelősségünkkel valósíthatjuk meg. Isten tőlünk a megszokás helyett az élet konkrét valóságában megnyilvánuló hitvallást vár. Helyes döntésünk azért is fontos, mert végső sorsunkat éppen földi életünk fogja meghatározni.

Június 8.

Évközi 10. vasárnap

Mt.9,9-13   Isten és ember kapcsolatában mindig Istené a kezdeményezés, az első, a hívó szó. Az emberi válasz mindig csak a második lehet, de ez sem kis felelősség, mert másodiknak lenni kell! Látszólag méltatlan, a világ szemében sikertelen és értetlenségtől körülvetteket hív Jézus követőinek. Milyen nagy öröm ez számunkra, hogy Isten bennünket is hív, tökéletlenségünk és bűnös voltunk ellenére.

Június 15.

Évközi 11. vasárnap

Mt.9,36-10,8   Isten gondoskodik pászto-rokról, arató munkásokról. Tőle kell kérnünk, de nekünk is vállalnunk kell saját feladatunkat. Az Ország építéséhez kevés tizenkettő ember, de ezer vagy millió sem elegendő. Ezt a láthatatlan, csodálatos Országot ugyanis nem ember, hanem Isten maga építi a Szentlélek erejével. Az apostolokra és ránk is egyetlen mondat hirdetését és megélését bízta Jézus: „Elközelgett a mennyek országa.”

Június 22.

Évközi 12. vasárnap

Mt.10,26-33  A félelem gúzsba köt, passzívvá tesz. Jézus egy félelem nélküli életet ad nekünk. Ki az aki a testet és a lelket is a pokolba taszíthatja? Isten nem, mert Ő szeret és a javunkat akarja. A Gonosz Lélek sem, mert csak kísérthet, de nincs igazán hatalma felettünk. Csak mi vagyunk azok, ha tudatos és szándékos döntésünkkel ellentmondunk a Szeretetnek. Tehát csak magunktól kell félnünk, de aki Istenben él az nem ismeri a félelmet.

Június 29.

Szent Péter

és szent Pál apostolok ünnepe

Mt.16.13-19  „Ezek azok a szent férfiak, akik testben élve vérükkel öntözték Isten Egyházának vetését: kiitták az Úr kelyhét és Isten barátai lettek.”  Teljesen átadták magukat Istentől kapott feladatuknak. Ebből az evangéliumi részből tudhatjuk, hogy Pétert tette meg Jézus utódjának, Egyháza alapjának (Péter=kőszikla). Péter apostol utóda ma a római pápa. Imádkozzunk érte és fogadjuk el irányítását hit és erkölcsi dolgokban.

 

Bibliáról, a Bibliai év jegyében!

 

Továbbra is /egész évben/ várjuk gondolataikat, élményeiket a Bibliáról,

 a Biblia év jegyében!

 

Megkérdezzük híveinket, hogy:

    1. Mit jelent Önnek a biblia?

    2. Milyen gyakran fogja a kezébe?

 

Gondolatait egy kis papírra lejegyezve, néhány mondatban, név nélkül, csak a kor ill. férfi, -nő,- gyermek, -megjelöléssel, a templomba kihelyezett dobozba tegye bele!

Az előző számunkban idézett versben elírtunk egy szót, azt írtuk, hogy „csupa szomorúság a lelkem”. Ez helyesen így van „csupa szomjúság a lelkem” Elnézést kérünk az elírásért. Köszönjük kedves testvérünknek, hogy megosztotta velünk gondolatait!

 

Június 1-jén elsőáldozás lesz templomunkban, a ½ 10 órai

szentmise keretében.

Egyházközségünkben 26 hittanos gyerek veszi először magához az Úr Jézus Testét és Vérét.

Imádkozzunk értük, hogy lelkes, hű tagjai maradjanak egyházunknak,s e nap fénye ragyogja be további életüket.

 

Június 22-én, a 10 órai szentmisén templomunk búcsúját tartjuk. Védőszentje Keresztelő Szent János.

Keresztelő Szent János:

Augusztus császár uralkodásának és Heródes királysága alatt élt egy Zakariás nevű pap, és felesége Erzsébet. Már mind a ketten öregek voltak és nem volt gyermekük. Egy alkalommal az Úr angyala megjelent Zakariásnak és így szólt: a feleséged fiút fog szülni és Jánosnak fogod hívni a gyermeket.

Zakariás, nem mert hinni az angyalnak, és így szólt: hogyan lehetséges ez, hiszen mind a ketten idősek vagyunk már? Az angyal ezért megfeddte őt. Zakariás! Azért mert nem hiszed János születését, ezért megnémulsz, s addig nem beszélhetsz, amíg a fiad meg nem születik. És így is lett. A gyermek születése után a 8. napon nevet kellet adni a gyermeknek. A rokonok Zakariás nevet akartak adni. Erzsébet tiltakozott: Jánosnak kell hívni! Ezután Zakariás egy táblára ráírta: János a neve. Zakariás visszanyerte beszélő képességét és magasztalta az Istent. Áldott az Úr! Majd fia felé fordult és ezt mondta: Téged fiam a Magasságbeli prófétájának fognak hívni, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd útját!

Keresztelő szent János követőit különleges szertartással keresztelte meg, bűnbánat keresztségével. Ezért nevezték Keresztelőnek - Én vízzel keresztellek titeket, ám eljön az, aki Szentlélekkel fog titeket keresztelni! Bűnbánatra szólította fel a bűnösöket, a nép minden tagját és osztályát, még vezető köreit is kivétel nélkül. Bátran szemébe vágta Heródesnek: Nem szabad a feleséged testvérével élned!

Ugyanis Heródes elvált feleségétől és testvérének hitvesét, Heródiást vette maga mellé. Ezért

Heródes börtönbe zárta Jánost. Heródes saját születésnapjára ünnepséget rendezett. Heródiás és leánya Salome, örültek a nagy mulatozásnak. Salome tánca elbűvölte Heródest, és ő felajánlotta, hogy bármit kérhet, megadja neki. Anyjával megtárgyalta, hogy mit kérjen. Visszasietett a királyhoz és mondta: azt akarom, hogy mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét! Heródes lelkiismeretét felzaklatta, de nem szeghette meg szavát. A bakó elment János börtönébe, lefejezte és elvitte Saloménak. Heródiás

örült győzelmének, Heródes viszont megborzadt a fej láttán. János tanítványai a holttestet Heródes engedélyével elvitték és eltemették.

 

GYEREKSAROK

Min nem szabad nevetni?

 

Semmiképp mások gondjain, szerencsétlenségén, testi vagy szellemi fogyatékosságán Kiejtési hibáin. Vezetéknevén. Szüleinek szakmáján. Mások pénztelenségén, túl kicsi vagy túl nagy testmagasságán. Alapszabály: A család és a családi otthon, úgy a tiéd, mint a másoké, tabutéma. Előfordul, hogy a barátod kiönti előtted a lelkét, elpanaszolja szülei szigorúságát vagy értetlenségét. Hadd mondja, beszélje ki magából a bánatát. Te csak hallgasd, ne kommentáld! Ha jó tanácsot tudsz adni, óvatosan megpróbálkozhatsz vele. Viszont te soha ne kritizáld a szüleit! A barátod, bár most el van keseredve, a te kritikádat majd biztosan rossznéven veszi.

Ugyanez vonatkozik a „szerelmi bánatokra” is. Nem kell helyeselned a barátnődnek, hogy ez a fiú milyen neveletlen, a barátodnak, hogy ez a lány milyen üresfejű. Ők talán kibékülnek, a maguk kifogásait elfelejtik, a te kritikád meg a fülükben marad, és a végén még azzal is meggyanúsítanak, hogy féltékeny voltál! Soha nem gúnyolódunk azon, aki szerelmes. Se azon, hogy szerelmes, se azon – kibe.

Természetesen nem gúnyolódunk mások vallásán, meggyőződésén, bőrszínén, akcentusán. Az Úr Istennek tetszett nagyon sok színű világot teremteni, benne a sokféle embert – És hála érte Neki! Különben hogy unatkoznánk.

 

PLÉBÁNIAI HÍREK

Június 21-én

papszentelés lesz az egri Bazilikában.

Június 8-án

Cserkész fogadalomtétel a ½-10-es szentmise keretében.

Június 21-én, du. 5 órakor hangverseny, vendégkórus részvételével.

Június 22-én templomunk búcsúja és körmenet. A 10 órai ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Ferenc Károly kiskörei plébános.

Június 24-én, kedden búcsúi szentségimádást tartunk. 

Június 16 – 20-ig  hittanos tábort szervezünk.

 

Május hónapban keresztelkedtek: Kallman Lili Mária,  Nagy Regő Bendegúz,  Fehér Dóra,  Kőmíves Krisztián, Deák Tímea Mária, Kis Bálint, Kovács Lora Kinga, Kovács Zorka Anna, Magyar Zsolt Pál, Mikó Orsolya

 

Meghaltak: Erdélyi Istvánné Csordás Rozália, Ocsovai Károlyné André Katalin Ilona, Molnár István, Nagy Sándor, Poczók Lajosné Suha Katalin, Kovács Istvánné Bakos Margit, Györke gyuláné Csintalan (F) Mária, Kovács László.