Április - Szent György hava

 

         A húsvéttól pünkösdig terjedő 50 (Cselekedetek 2,1) nap alatti vasárnapok jelentős része április hónapjára esik, vagy az egyházi szóhasználat szerinti Szent György havára. A Szent György legenda kifejezi azt a keresztény meggyőződést, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden alakjában legyőzi.

 

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

 

Április 6

Húsvét 3. vasárnapja

Lk.24,13-35 A mai evangéliumban a Feltámadott rejtett jelenlétének három féle módjával találkozunk: egy idegen vándor személyében, aki az emmauszi tanítványok mellé szegődött. Egy írástudó személyében, azt is mondhatnánk, hogy vándorprédikátorban, és végül egy pap személyében, aki úgy törte meg nekik a kenyeret, hogy abból az utolsó vacsorán történtek jutottak eszükbe. Csak a hit szemével ismerhetünk rá Jézus valóságos jelenlétére.

 

Április 13

Húsvét 4. vasárnapja

Jn.10,1-10  Aki a kapun jön be, az egyenes szándékkal jön, javunkat akarja. Ismeri juhait, mindegyiket név szerint, mert mind fontos számára. Előttük halad, először ő éli át, amit vár juhaitól. A juhok pedig követik őt, mert ők is ismerik őt, és megbíznak benne.  Rajtunk áll, hogy megismerjük és megszeretjük és követjük-e Jézust!

 

Április 20

Húsvét 5. vasárnapja

Jn.14,1-12   Ahogy meggyengül a hitünk, elbizonytalanodunk. Amikor kételkedni kezdünk a gondviselő Istenben, feltör bennünk a nyugtalanság. Neki pedig gondja van ránk, sőt, otthonunk van az atyai házban. Legyünk biztosak benne, hogy az Atya házában sok lakóhely van, Jézus előrement helyet készíteni nekünk és biztosan visszajön értünk.

 

Április 27

Húsvét 6. vasárnapja

Jn.14,15-21  A szeretet arra indítja istent, hogy olyan parancsot adjon nekünk, ami segít, hogy rátalálhassunk az igazi boldogságra, segít, hogy jobban meg tudjuk élni az ő szeretetét életünkben. A szeretet mélysége ott kezdődik, amikor az ember akkor is hisz és bízik a másikban, amikor nem egyértelműen látszik, hogy az út hová is vezet.

 

Bibliáról, a Bibliai év jegyében!

 

Továbbra is várjuk gondolataikat, élmé-nyeiket a Bibliáról, a Biblia év jegyében!

Megkérdezzük híveinket:

1./ Mit jelent számodra a Biblia?

2./ Milyen gyakran fogod a kezedbe?

Gondolataidat egy kis papírra lejegyezve, néhány mondatban, név nélkül, csak a kor ill. férfi, nő,- gyermek, megjelöléssel, a templomba kihelyezett dobozba tedd bele!

 

80. születésnapján köszöntjük Dr. Gál József atyát és ezen alkalomból kértük, hogy beszéljen életútjáról, hívatásáról:

Ózdon születtem, szüleim ötödik gyermekeként, mint utolsó gyermek. Talán azért is kaptam a keresztségben a József nevet, ami a héber nyelvben annyit jelent? Ráadás. Jákobnak már volt 10 fia, amikor megszületett a legkedvesebb, akit így nevezett: Isten hozzáadott még egyet.

Gyermekkoromban természetes volt a vallás gyakorlása. Vasárnapokon, az iskolaudvaron gyülekeztünk, télen benn az iskolában és onnan párba állva mentünk a templomba.

Akkor még szombaton is volt tanítás, sőt szombat délután a kántor úr tanította nekünk a másnapi éneket. Vallási élményeim megelőzik iskolás koromat.

Nagynéném, apám nővére (ők még 12-en voltak testvérek) Ózdon, a gyáron túl lakott. Igen buzgó asszony volt, de mivel neki nem volt gyermeke engem szinte ő nevelt, tartott. Minden reggel részt vettünk a kórház kápolnájában a 6 órakor kezdődő szentmisén.

Talán akkor szoktam meg a korai felkelést, mind a mai napig. 6 éves voltam, amikor ez a nagynéném elvitt az esperes úrhoz, hogy engedélyezze korai első áldozásomat.

(Még nem jártam iskolába, 1934-ben!) Kikérdezett, levizsgáztatott és attól kezdve gyakori áldozással növekedett bennem az Oltáriszentség iránti tisztelet és szeretet. Ez olyan meghatározó lett életemben, hogy ennek köszönhetem papi életem 56 esztendejének  minden örömét.

Visszatekintve életemre: számtalan esetben kézzelfogható, felismerhető a Gondviselés irányítása. A sok közül: Nem véletlen, hogy a 4. elemi osztály elvégzése után hiába kérvényeztük felvételemet az egri Dobó gimnáziumba: nem vettek fel.1 év múlva a ciszter gimnáziumba jelentkeztem: felvettek. Itt nem csak tanítottak, hanem neveltek is.

A háború idején hazaküldtek bennünket. Az ostrom után az alakuló ózdi gimnáziumban, 3 osztályban a matematikát tanítottam. Júliusban, a tanév végén ők is, és én is magánvizsgát

tettünk. Az érettségi után elöljáróim Pestre küldtek tanulni, az egyetemre. Az első évben majdnem megszöktünk, olyan nehéznek tűnt megfelelni a követelményeknek. 6 gyönyörű év: előkészület az „ÉLET”- re.

1951. dec. végén Egerben pappá szentelt Czapik érsek úr, de csak 53-ban kaptam kápláni beosztást, addig még tanulni kellett.

Első állomás: Püspökladány. Mindjárt az első őszön főnököm 3 hónapig a kórházban élt, a második őszön meghalt, megint magam maradtam 5 ezer hívő katolikus lelki gondozásának nagy felelősségégével. Gyermek énekkart szerveztem a hittanos gyerekekből. De szerették! 1955. februárban Nyírbátorba kellett költöznöm. Ott a kántor csak a korai misére tudott eljönni, a többi kántori feladat a kápláné. Passióéneklésre énekkart szerveztem, tanítottam, vezettem. Még ugyanebben az évben a matyó főváros: Mezőkövesd következett, egy kis kitérővel, ugyanis 56. január közepétől szept. közepéig ideiglenesen Hevesre küldött főpásztorom. Emlékezetes marad: 162 elsőáldozót tanítottam. Újtelepen minden házat megszenteltem vízkereszt utáni időben.

1956 őszén új kántort választottak a mezőkövesdi kis templomba. Mindjárt megalakítottuk az énekkart. Emlé-kezetesek a vasárnap esti dalolások, együttlétek, a farsangi táncmulatság, nyáron biciklis kirándulások…

Nagykáló következett. Város és tanyavilág, jólét és mérhetetlen szegénység, de komoly ragaszkodás a hithez, Egyházhoz. És végre elkészült a doktori értekezésem. 1958-ban vizsgáztam, megkaptam a diplomát. Az eredménye az lett, hogy Nyíregyházára küldtek káplánnak. Fiatal, velem, egykorú kollégákkal összeegyeztettük program-jainkat, beszédsorozatainkat. Teli a jó hívekkel a nagytemplom, szívesen jöttek. Itt is feladat: énekkar, passió,…

1959-ben-állítólag büntetésből-plébános lettem Tiszacsegén. 5-ször annyi református között egy kis katolikus közösség: 3 év. A templom bejáratához előcsarnokot építtettünk, hogy nappal is, aki arra jár, be tudjon menni imára.

Hejőkürt: 5 év, már a Tiszán innen. A vatikáni zsinat ideje alatt, szinte elsőként megvalósítottuk: szembemiséző oltárt állíttattunk. Mivel szüleim hozzám költöztek, szűk lett a hely, kértem nagyobb épületű plébániát. Erdőkövesdre helyeztek 7 évre. Itt meg kellett tapasztalnom a káplán tartás örömeit és gondjait. Egyikük ugyanis hívatásában annyira meggyengült, hogy tőlem elkerülve 1 év múltán elhagyta a zászlót. Azóta 8 gyermeke született, egy gyermeke papnak készül.

1974-ben meghalt az Ózd-bolyoki plébános. Temetésekor már tudták, érsek úr engem fog oda helyezni.

Azt hittem, 3-, 5-, és 7 éves váltások után 9 évig leszek plébános a negyedik helyemen. 32 év lett belőle. Léleképítés mellett templomrenoválás, szépítés: Takács István festőművész freskóival, és mivel kicsinek bizonyult a régi templom, ki kellett bővíteni.

Tavaly előtt mivel az érsek szerint öreg vagyok, adjam át a plébániát fiatalabbnak. Jót akaró kollégák nagyon ajánlották a papi öregotthont, de akkor elszakadtam volna a hívektől.

Az isteni gondviselés megint irányította az életemet, így kerültem ismét Hevesre.

Ha újra kezdhetném? Még nagyobb buzgósággal szeretnék mindenkit meggyőzni Isten szeretetéről, meg arról, hogy Jézus él, feltámadt! Nincs nagyobb papi öröm, mint az, ha megbizonyo-sodhatunk arról, hogy Isten elfogadta az ember szolgálatát.

Isten éltesse, és őrizze meg

közöttünk sokáig!

 

PLÉBÁNIAI HÍREK

Április 27-én búzaszentelés lesz.

Május első vasárnapján a ½10-es mise keretében köszöntjük az édesanyákat!

 

Kérjük testvéreinket, hogy hitük és bölcs belátásuk szerint döntsenek

adójuk 2x1 % -ról.

A jövedelemadójuk 1%-át.  Magyar Katolikus Egyháznak: technikai szám: 0011 adhatják. Akkor is rendelkezzenek, ha nem fizetnek személyi jövedelem-adót, mert fontos a szám, hogy hányan ajánlották fel 1 %-ukat a Katolikus egyháznak.

Míg a másik 1%-ot Plébániai alapítványunknak a Heves Egyházi Épületei Alapítványnak

adhatják, adószám: 18573288-1-10.

 

Június második felében, vagy júliusban zarándokutat szervezünk. Az egyik: Szent Pál apostol nyomában, ez Bulgáriába és Görögországba lenne, a másik Szűzanya búcsújáróhelyekre, ez Felvidékre és Prágába. A kettő közül valószínűleg csak az egyik lenne, feltétele hogy megfelelő létszámú jelentkező legyen. Akik szeretnének részt venni a zarándokúton, azok bővebb felvilágosítást a plébánián kaphatnak, kérem, hogy minél előbb jelentkezzenek, mert az út megszervezéséhez  legalább 2 hónap kell.

 

Várjuk jelentkezésüket!

 

Március hónapban keresztelkedtek:

Kovács Enikő Zsuzsanna, Patkó Noémi, Molnár Mária Aranka, Molnár Szilvia Magdolna, Csató Roland

 

Március hónapban elhunytak:

Balázs József, Bíró Zoltán, Lásztka Jánosné Szilágyi Ilona, Kis István, Besenyei Benedekné, Vasas Julianna, Csikós József, Bódi József.