MÁRCIUS


GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

 

Március 2

Nagyböjt 4. vasárnap

Jn. 9,1-41 Abetegség a bűn követ-kezménye és alkalom arra, hogy megdicsőítsük Istent. Ne azt firtassuk, hogy ki miért lett beteg, hanem hogy mire lehet „jó” a betegség. Ha meggyó-gyulunk, akkor hálára Isten gyógyító szeretetéért, ha nem gyógyulunk meg, akkor pedig az elviselését tartsuk Isten különleges ajándékának és zúgolódás nélkül törekedjünk hordozni keresztünket.

 
Március 9

Nagyböjt 5. vasárnap

Jn. ll,l-45Félünk a haláltól. Jézus hirdeti a halálból való feltámadást és az örök életet. Nem rohan a rossz hír hallatára azonnal segíteni, mert biztos a dolgában, hogy mindig tud segíteni. Jézus nem Lázárt siratta amikor könnyezett, hanem  a gyászoló, síró embereket, akikről látta, hogy nem a feltámadás reménységével néznek szembe a halállal. A siratni való halál az a lelki halál, amiből már nincs feltámadás.

Március 16

Virágvasárnap

Mt. 26,14 - 27,66 Passió Jézus szenve-dése és halála volt a mi bűneink eltörlésének ára. Mennyire szeret minket Isten, hogy ami a szemünkben a legértékesebb, az életet, Fia életét áldozza fel értünk. Mióta Jézus meghalt tudjuk, hogy halálosan komoly dolog a bűn, mi is ilyennek, ennek érezzük bűneiket?

 
Március 23

Húsvétvasárnap

Jn. 20,1-9 A misztérium pusztán emberi értelemmel fel nem fogható titok, minden emberi tudományt, logikát meghaladó igazság. Nem azért titok, mert Isten el akarja rejteni előlünk, hanem azért, mert csak az előtt nyílik meg, aki alázattal, hittel, bizalommal közeledik hozzá. Ilyen Jézus Krisztus feltámadása is. Életünk legfontosabb, legbiztosabb ténye, amire rá kell tennünk életünket, ami meghatároz mindent életünkben.

  
Március 30

Húsvét 2. vasárnap

Jn. 20,19-31Az Isteni Irgalmasság vasárnapja Az Atya négyszeresen küldi a Fiút, hogy a megváltást munkálja. 1. Küldi a halálba 2. Küldi a békéjével, mert tele vagyunk félelmekkel 3. Küldi a feloldozás, a megbocsátás szolgálatával, hogy a gonosszal és a bűnnel megnyomorított embereket szabaddá tegye 4. Küldi a Szentlélekkel akinek erejében és bölcsességével szolgálhat a világban. Jézus pedig azt mondja nekünk: ”Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.”

 

Bibliáról, a Bibliai év jegyében!

 

Megkérdezzük híveinket, hogy:

    1. Mit jelent Önnek a biblia?

    2. Milyen gyakran fogja a kezébe?

Gondolatait egy kis papírra lejegyezve, néhány mondatban, név nélkül, csak a kor ill. férfi, -nő,- gyermek, -megjelöléssel, a templomba kihelyezett dobozba tegye bele!

A Szent háromnap és a húsvét:

 

A Názáreti Jézus halálának eseményét az evangéliumokból tudjuk elsősorban. Minden evangélista beszámol az utolsó vacsora eseményeiről, a perről és Jézus kivégzéséről. Jézus csütörtök este ülte meg tanítványaival a Pászka vacsorát. „Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához ..” /Jn 13,1/ Tudta azt is, hogy egy közülük el fogja árulni őt. Azon az estén, Jézus a legnagyobb titkot bízta rájuk. A kenyeret és a bort átváltozatta saját testévé és vérévé, s így szólt: „Ezt cselekedjétek emlékezetemre.” /Lk 22,19-20/ Vacsora után Jézus, tanítványival együtt felment az Olajfák hegyére és komoly beszélgetés közben felvilágosítást ad a tanítványainak saját halálával kapcsolatban. Szenvedésének fizikai előérzeteként Jézus vérrel verejtékezett, elmélyült imáját Júdás és az őrség csapatainak jövetele szakította félbe. Megkötözték és Annáshoz vitték. Annás volt Jézus igazi ellensége. Tanítványai, és tanítása felől kérdezte Jézust. Ő pedig magabiztosan, és logikusan válaszolt. Annás megkötözve, Kaifás főpaphoz vezettette Jézust. Kaifás megkérdezte tőle: Te vagy-e a Messiás? „Én vagyok!” A főtanács kihirdette a halálos ítéletet, az ügyet pedig Pilátusnak kellet lezárnia.

A korbácsolás a keresztrefeszítés kísérő büntetéseként is ismert volt. Ez az eszköz három bőrszíjból állt, aminek a végén ólomdarabok voltak. Ezzel a módszerrel félholtra verték Jézust. A katonák ezután tövisből egész fejét beborító koszorút tettek Jézus fejére és gúnyolni kezdték Őt. A keresztet az elitéltnek kellett vinni a vesztőhelyre. Jézus fizikai állapota olyan volt, attól féltek, hogy nem tudják végrehajtani az ítéletet. Ezért Cirenei Simont kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét. A kivégzés helyszíne a Golgotán volt. „Ott keresztre feszítették őt” /Jn19,18/  Jézus keresztje fölé táblát helyeztek el: A Názáreti Jézus a zsidók királya. Csak anyja, Mária, a szeretett tanítvány, János és néhány asszony siratta. Délután három órakor Jézus utolsó szava ez volt: „BETELJESEDETT” Fejét lehajtva, kilehelte lelkét. Halálát földrengés, az ég elsötétedése kísérte. Az ott álló százados, pedig megvallotta hitét: Ez az ember, valóban Isten fia volt. Az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, amelyből azonnal vér és víz folyt. Arimateai József kikérte Jézus holttestét, a keresztről levéve gyolcsba göngyölték, és egy új sírboltba temették. A sírt, pedig egy nagy kővel elzárták.

Jézus harmadnapra f e l t á m a d o t t!

Húsvét üzenete:

Húsvét azt jelenti számunkra, hogy a világba kiálthatjuk, hogy a mi Urunk valóban feltámadott a halálból! Ez a történelem legnagyobb eseménye. Isten szeretete győzedelmeskedik a hatalom és a gonoszság fölött. Ezt a feltámadást mi is remélhetjük. Ennek a feltámadásnak az örömhírét csak akkor vihetjük tovább, ha mi is feltámadunk a bűn, a megromlott erkölcsi élet rabságából.

 

Ismerjük meg…

         Cursillo (spanyol eredetű szó) magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is mérlegelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. A cursillo, egy rövid, intenzív, bentlakásos rendezvény. (csütörtök 17:30-tól vasárnap du-ig tart. Más-más időpontban férfiaknak és nőknek.) A cursillót a katolikus egyház szervezi, ahol papok és világiak a katolikus hit lényeges igazságait mutatják be, nemcsak előadással, hanem beszélgetésekkel, életpéldákkal.

Hazánkban már tízezer ember végezte el a cursillót. A cursillo inkább lelki élmény.  Az ember ráeszmél létének óriási értékére: hogy Isten gyermeke. A cursillót nem lehet könyvekből megtanulni, vagy megmagyarázni. Hogy mi a cursillo, azt csak az érti, aki átélte. A cursillo célja, hogy az erkölcs megerősítésével javuljanak a közállapotok, és Magyarország újra keresztény legyen. Szimbóluma a szivárványszínű hal. Jelentése: Isten és ember örök szövetsége. Köszönés: DE COLORES!  Jelentése – színes, pompás! Hevesen tíz éve működik Cursillos csoport, közel 25 fő tagja van. Minden hónap első és harmadik keddjén, este 6 órakor találkozunk a plébánián. Általában 10-15 fő szokott egy-egy alkalomra eljönni.

GYERTEK, HÍVUNK, VÁRUNK BENNETEKET! KRISZTUS ÉS MI IS SZÁMITUNK RÁTOK!                                               

DE COLORES!

Jelentkezési lapot a plébánián, v. dr.Kürtiné M. Annától lehet kérni .

 

PLÉBÁNIAI HÍREK

Lelkigyakorlat

A belvárosi templomban a húsvéti előkészítő lelkigyakorlatot idén Buzgán József füzesabonyi plébános atya tartja, március 13-án, 14-én és 15-én (csütörtök, péntek, szombat) esti 6 órai szentmise keretében. Minden testvérünket szeretettel várunk. Gyóntatás: a húsvéti szentgyónás elvégzésére is lesz lehetőség március 13 -15-ig, esténként 17 órától a szentmise végéig.

Virágvasárnap, március 16-án, a 8 órai szentmise előtt barkaszentelés lesz.

 

A Szent három nap liturgiája:

Nagycsütörtök: március 20-a szentmise 18 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékére. Utána oltárfosztás.

Nagycsütörtök, nagypéntek és nagy-szombat reggel 7 órakor Jeremiás siralmainak éneklése.

Nagypéntek: március 21. 18 órakor az Úr szenvedéseinek ünneplése, virrasztás a szent sírnál.

Irgalmasság rózsafüzér kilenced kezdete.

Nagyszombat: március  22. szent sír látogatása, és szentségimádás reggel 9 órától. Este 18 órakor húsvéti vigília szertartása, tűzszentelés, húsvéti gyertya bevitele, húsvéti örömének, igeliturgia, keresztvízszentelés, szentmise áldozati része, húsvéti feltámadási körmenet.

 

Húsvét vasárnap, húsvét hétfő:

szentmisék ünnepi miserendben.

Március 13-ánegész napos szentség-imádást tartunk a belvárosi templomban. Reggel 7 órától este 10 óráig.

 

Június második felében, vagy júliusban zarándokutat szervezünk. Az egyik: Szent Pál apostol nyomában, ez Bulgáriába és Görögországba lenne, a másik Szűzanya búcsújáróhelyekre, ez Felvidékre és Prágába lenne. Az kettő közül valószínűleg csak az egyik lenne, feltétele hogy megfelelő létszámú jelentkező legyen. Akik szeretnének részt venni a zarándokúton, azok bővebb felvilágosítást a plébánián kaphatnak, kérem, hogy minél előbb jelent-kezzenek, mert az út megszervezéséhez

legalább 2 hónap kell.


Várjuk jelentkezésüket!

 
Február hónapban  Meghaltak:

Drahos Sándor, Sallai Sándorné Varga Ida, Molnár Istvánné Ádám Anna, Török Lászlóné Adácsi Julianna, Nagy József, Nagy Katalin, Szántó Ervin, Balázs József, Király Sándor, Kerek Lászlóné Bendják Erzsébet