FEBRUÁR

 GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

 

Február 3

Évközi 4. vasárnap

Mt 5,1-12 A nyolc boldogság a keresztény erkölcsiség alapokmánya. Jézus a boldogságokat mindig életfor-mához köti, amelynek jutalma mindig az Isten országával kapcsolatos. Ezek a boldogságok nem evilági élvezet-halmozások, hanem el nem veszíthető módon a lélek derűje és kiegyen-súlyozottsága. Ezek a boldog-ságok minden helyzetben elérhetők, de elérésük erkölcsi követelményekkel járnak.

 
Február 10

Nagyböjt 1. vasárnap

Mt 4,1-11 Három megkísértésünk. Első a fogyasztás kísértése, vásárolj, szerezz meg mindent magadnak. Második az önmegvalósítás kísértése. Mindenáron valósítsd meg magad, ez a legfontosabb, te vagy az első az életedben. Harmadik az evilági mennyország megteremtésének kísértése, ezután már nincs szükség az égre. Ezek mind az ördög hazugságai. Mi is jézus szavaival válaszoljunk rájuk.

Február 17

Nagyböjt 2. vasárnap

Mt 17,1-9 Jézus színeváltozásai. Karácsonykor a hatalmas isten kis gyermekként született közénk a földre. Ma hallhattuk, hogy megmutatta 3 tanítványának isteni dicsőségét. Nagycsütörtök óta minden szentmisében valóságosan megjeleni a kenyér és a bor színében. Azt várja tőlünk, hogy mi is törekedjünk megváltozni, magunkba fogadva és lehetőségeink szerint megélve Őt, az ő örömhírét megvalósítva.

 

Február 24

Nagyböjt 3. vasárnap

Jn 4,5-42 Jézus szomjas, de csak azért, hogy taníthasson, hogy felkeltse vágyunkat azután, amire igazán szomjaznunk kellene, az élő vízre, a csupa szeretetre, az örök szeretetre, az örök életre. Ezt az igazi szomjúságunkat csak az Ő kegyelme, segítsége, a Szentlélek elégítheti ki. Menjünk az igazi, kiapadhatatlan kúthoz, aki mindig mindenki előtt nyitva áll.

 
Bibliáról, a Bibliai év jegyében!

Hogyan olvassuk a Bibliát?

 

Csendben, elmélyülten!

A Bibliában található rövidítések értel-mezése a Szentírás végén megtalálhatók:

Pl: /1Kor 13, 1-3/ Szent Pál

Korintusiakhoz írt első levelének 13. fejezetének 1-től 13. versig tartó szakasza.

Feltesszük a kérdést.

Ki végzi a cselekvést, mit csinál, miről beszél, mit jelent amit mond, hogyan és miért teszi?

Tisztázzuk, hogy mi a fő gondolat, milyen korban hangzik el, és mit jelentett az akkor és mit jelent ma.

Szent Ágoston szavait idézve „Vedd és olvasd!” Igen, a Könyvek könyvét”. Krisztus testéhez hasonlóan kell magunkhoz vennünk, mert a Biblia az Isteni Ige teste. Kerüljön méltó helyre mindennapjainkban, hogy erőt adjon küzdelmeinkben és biztatást csügge-désünkben.   

 

Szűz Mária - A betegek gyógyítója

 

Jézus Krisztus az emberiséget és a kereszténységet anyjára bízta, hogy legyen nekünk is anyánk. A Szűzanya mind a mai napig teljesíti Fia kérését, nem hagy el bennünket. A föld számtalan országában megjelent, figyelmeztette őket, majd kérte gyermekeit az imára, az engesztelésre a háborúk, katasztrófák elkerülése érdekében.

150 évvel ezelőtt jelent meg Lourdes-ban a kis Soubirous Bernadettnek, ahol azóta sok ezer beteg gyógyulását esdekli ki évről évre Szent Fiától. Ezért ünnepeljük -február 11-én - a jelenés évfordulóján a betegek világnapját.

Ezen a napon kezdődnek a lourdes-i kilencedek imája, amelyekben meg-köszönjük az Istenanya közbenjárását és kérjük segítségét szeretett betegeink gyógyulásában.

         A hívő ember könnyebben átlendül a mélység, a szenvedés fölött, mert Isten közelségét naponta megtapasztalja. Fenntartás nélkül hagyatkozik Rá és bizalommal tud kérni tőle mint gyermek az  atyjától. Hitünk olyan kapaszkodó Isten felé mely megerősít és világosságot ad bármilyen sötétségben. Betegágynál a hit fényével és Jézus vigasztaló szeretetével tudunk reményt adni szenvedő testvéreinknek

         Szűz Mária végig kísérte Szent Fiát a keresztúton ezért ő tudja legjobban mi a szenvedés. Forduljunk bizalommal Máriához, mert ő meghallgatja kéréseinket. Mária közelsége örömet, bizalmat, biztonságot nyúlt minden szenvedő embernek. Bizalommal mondjuk: Szűz Mária betegek gyógyítója könyörögj értem és légy szószólóm Szent Fiadnál .  Amen

 

Február 2.

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után 40 nappal bemutatta Gyermekét a jeruzsálemi templomban. A szentmise előtt gyertyát szentel az egyház, amit liturgikus és családi ünnepeken meggyújtunk. A gyertya fénye Jézus Krisztus jelképe, az Úrhoz való tartozásunkra emlékeztet. Keresztség kiszolgáltatása alkalmából a keresztelő pap így adja át a gyertyát:

 

-Vegyétek Krisztus világosságát.

Csodálatos húsvét éjszakáján a húsvéti gyertyával a bevonulás „Krisztus világossága”

 

Hamvazószerda

 

Ezzel a nappal kezdődik el a 40 napos böjti időszakés ezzel készülünk húsvétra. Ez az önmegtagadás, a megbocsátás, bocsánatkérés, azaz a bűnbánat ideje. Isten béke jobbot nyújt nekünk, hiszen bűneink miatt halálra ítélt életünknek bocsánatot akar adni. A szentmisén a pap minden eléje járuló hívő embert megálld és a homlokát hamuval kereszt alakban megjelöli, ezekkel a szavakkal:

„Ember emlékezzél, porból vagy és porrá leszel”

Ezzel figyelmeztet, hogy a múlandó javak láttán ne felejtkezzünk meg a halhatatlan lelkünkről. A kereszt arra is utal, hogy Isten nem részvétlen az emberek szenvedésével, betegségével, hiszen emberré lett fiával Ő is szenvedi bűneink szomorú következményeit. Jézus a keresztfán megváltotta bűneinket, ezért szívből mondjuk minden keresztúton: „Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.”

 

Szent Balázs püspök

 

A korai kereszténység szentjei közé tartozik. Örmény születésű volt, eredetileg orvoslással foglalkozott. Példamutató keresztény életet élt ezért Sebaste hívő népe püspökké választotta. A IV. században –316 táján—még folytatódtak a keresztényüldözések.. Mivel ellenségei nem tudták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után siralomházba került. Vízbefojtás általi halálra ítélték de végül is lefejezték.

Rabságában is sok csodát tett. Egy haldokló gyermek Szent Balázs imádságára megszabadult a torkán akadt halszálkától. Sok csodás közbenjárásáért a 14 segítő szent közé számít. Orvosok, muzsikusok pártfogói.. Nevéhez fűződik a balázsáldás, amikor a pap a hívők álla alá két gyertyát tesz keresztbe, és imát mond. „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged a torokbajtól és minden más bajtól „

 

Ismerjük meg…

Keresztelő Szent János Kórus

 

Kórusunk 2006 őszén alakult jó hangú lelkes énekelni szerető hevesi nőkből és férfiakból. Célkitűzésünk az egyházi ünnepek gazdagítása és ünnepélyesebbé tétele, valamint a város zenei életében való tevékeny részvétel. Első bemutatkozásunk 2006 decemberi karácsonyi koncerten volt. A szorgalmas munka eredménye, hogy 2007 nyarán ünnepi koncerttel tisztelegtünk augusztus 20-án államalapító királyunk emlékének. Nagy megtiszteltetés volt számunkra a novemberi olaszországi meghívás, testvérvárosunkba Breganzébe, ahol sikerrel képviseltük városunkat és a magyar kóruskultúrát. A karácsony előtti időben több helyen is énekeltünk, zenében is megfogalmazva az ünnep örömét. Az idei év is eseményekben gazdagnak ígérkezik. Vegyeskarként működünk és ezúton is szeretnénk megszólítani és bátorítani azokat a nőket és főként férfiakat, akik csatlakoznának a nemes ügyhöz. Szeretnénk, ha minél több ember feladatának tekintené, hogy Kodály hazájában ne haljon ki az énekkultúra, és az éneklés örömét másoknak is tolmácsolhassuk. Tegyük mindezt Isten nagyobb dicsőségére. "Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett"- énekeljük a zsoltárossal.

A felnőtt kórus mellett működik a Scola Angelica is, mely az énekes gyerekeket gyűjti egybe. 2007 tavaszán kezdte meg működését és a heti próbákon a templomi énekes szolgálatokra készülünk fel. Karácsonykor a felnőtt kórussal együtt is énekeltünk. 2007 szeptemberében a jászberényi egyházi népénekes találkozón vettünk részt, nagy sikerrel. Jó hangú gyerekek jelentkezésére is számítunk további eredményes munkánk érdekében. "Dicsérjétek az Urat hangos énekszóval"

 

PLÉBÁNIAI HÍREK

Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap.Felnőtt Testvéreink, a 18 és 60 év közöttiek, ezeken a napokon csak háromszor étkeznek, ebből egyszer lakhatnak jól. Hamvazószerdán és nagyböjt minden péntekén hústól való megtartóztatással fejezzük ki böjtölésünket. A böjti fegyelem nem kötelezi azokat a Testvéreket, akiknek egészségi állapotuk nem teszi lehetővé a böjtölést. A böjti szent idő különösen alkalmas lelki megújulásunk biztosítására, szentgyónásunk elvégzésére. Nagyböjtben keresztúti ájtatosságot végzünk. Pénteken és Vasárnap a belvárosi templomban, szerdánként az újtelepi templomban.

Február 13-án egész napos szentség-imádást tartunk a belvárosi templomban reggel a 7. órai szentmisétől este 10 óráig.

Kérjük testvéreinket, hogy hitük és bölcs belátásuk szerint döntsenek adójuk 1 %-áról. Jövedelemadójuk 1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai szám 0011, adhatják, míg a második 1%-ot plébániai alapítványunknak,  a Heves Egyházi Épületei Alapítvány –nak, adószám: 18573288-1-10, adhatják.

 

Keresztelkedtek:

Dobóczi Annamária, Góbor Dávid és Nagy Bence.

Meghaltak: Nagy Miklós, Majorszki Gábor, özv. Molnár Ferencné Fodor Mária, Varga László, Kiskartali Illésné Slakta Júlia, özv. Lajer József,  Borsai Tiborné Vasas Emília, özv. Burkus Sándorné, Adácsi Lászlóné Balassa Erzsébet, özv. Sós ignácné Pataki Rozália.