JANUÁR

 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2008-as évet a Biblia évének nyilvánította. A Biblia, magyar jelentése Könyvek, más szóval Szentírásnak is mondjuk, az Isten írásba foglalt üzenete. Benne Isten szól hozzánk, ezért olvassuk különös szeretettel és figyelemmel. Január 13-án a fél 10 órai szentmise keretében templomunkban ünnepélyesen kihelyez-tük a megáldott Szentírást, hogy ezután még nagyobb hangsúlyt kapjon mindennapi életünkben. Szent Jeromos mondja:„Aki nem ismeri a Szentírást, az nem ismeri Krisztust.”

 
GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

 
Január 6.

Urunk megjelenése (Vízkereszt)

 

Mt.2,1-12  A napkeleti bölcsek meg-értették a hívó szót, követték az égi jelet és megtalálták az Istenhez vezető utat. Sok áldozatot vállaltak, mégsem tekintették magukat hősnek, hanem boldogok voltak, hogy megajándékoz-hatták az újszülött királyt.

 

Január 13.

Urunk megkeresztelkedése

Mt.3,13-17 Jézus első nyilvános tette megmutatta, hogy miért jött: meghalni értünk. A keresztségben meghalunk a bűnnek és új, istengyermeki életre támadunk. Első szavai, jelmondata életére: „teljesítsük mindazt ami igazságos.” Mindig az Atya akaratát kereste és tette.

 
Január 20.

Évközi 2. vasárnap

Jn.1,29-34 Keresztelő szent János az Istenre mutató férfi. Jézus az életed értelme, kincse, magyarázata, Ő az Isten Báránya. Hivatásunk hasonló Jánoséhoz. Ne magunknak gyűjtsünk tanítványokat, követőket, hanem Jézusnak barátokat.

 

Január 27.

Évközi 3. vasárnap

Mt.4,12-23 Jézus megtérésünket kéri. Ez nemcsak azt jelenti, hogy forduljunk el a bűnöktől, hanem inkább azt, hogy értékeljük át egész életünket, élet-felfogásunkat, életszemléletünket Jézus evangéliuma szerint.

 

Nagy Gáspár

Belátás

 

Nem lehet a világot Isten nélkül fölnevelni,
nem lehet a világot Isten nélkül megérteni,
nem lehet a világot Isten nélkül szóra bírni,
illetve lehet,
csak az olyan rémült magánkaland
melyet a kétségbeesés kormányoz
s végkimenetele fölöttébb kétséges.

 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK  ÉVES BESZÁMOLÓJA:

 
Egyházközségünk 2007-es éve Szent Erzsébet év jegyében telt el.

 

2006. novemberében az ünnepélyes év megnyitása alkalmából az oltárkép helyére  Szent Erzsébetet ábrázoló képet tettünk.

 

         Az év folyamán ünnepeinket és jelentősebb eseményeinket a Keresztelő Szent János Kórus énekével tette ünnepélyesebbé.

 

2007. január 31-én az ifjúsági csoport felvette Don Bosco nevét.

 

Március 24-én Szent Erzsébet életéről szóló előadást mutattak be jászapáti fiatalok.

 

Március 29-30-31-én nagyböjti lelki-gyakorlatot tartott Bukovenszki Zoltán káplán atya

 

Április 21-én Kuklay András atya tartott előadást Szent Erzsébetről, fotókiállítás szent Erzsébet ábrázolásokból. 

 

Húsvét óta az énekek szövegét kivetítőn láthatjuk,

 

Május 6-án volt a cserkészavatás, május 20-án bérmálás és június 3-án elsőáldozás.

 

Június 24-én volt templomunk búcsúja.

Június 30-ánaz alatkai kápolna felújítási ünnepségét Baranyák Béla atya tartotta.

 

Augusztus 20-án Szent István király tiszteletére énekkari koncert hangzott el.

 

Szeptember 15-én Ifjúsági lelki nap volt.

 

Október 6-án és 23-án az aradi vértanukra emlékezve, ill. az 56-os hősök tiszteletére az önkormányzattal közösen tartottunk ünnepségeket.

 

November 18-án a Szent Erzsébet év ünnepélyes bezárása az esti szentmise keretében.

 

Krisztus Király vasárnapján a 25 és 5o évet jubiláló házasok köszöntése szentmisében.

 

December 9-én az újtelepi templom búcsúját tartottuk.

 

Egyházközségi hírlap és az internetes honlap is elindult.

 

December16-án Alatkán, ezenkívül Hevesen is karácsonyváró koncert hangzott el.

 

December 19-én volt a Szentcsalád-járás befejezése a plébánián.

 

December 20-23között egyházunk tagjai karácsonyi élelmiszer ajándékcsomagokat osztott szét, egyedülálló, idős, beteg rászorulóknak A csomagok tartalma adományokból  jött össze. Köszönjük a jószívű adakozást. Isten áldása legyen minden ajándékozóra, mert sok családnak megédesítették a karácsonyi ünnepüket.

 

Egyházközségünk statisztikája:

 

Keresztelés: 63

Házasságkötés: 12

Temetés: 91, ebből sajnos csak

21-en részesültek a betegek kenetében.

Bérmálkozás: 42

Elsőáldozás: 19

A 2007-es esztendő Szent Erzsébet éve volt. A fiatalon meghalt Szent Erzsébet példamutató élete sok embert megérintett. Többek között, egy egyszerű, jóérzésű, szerény asszonyt is, aki saját versében fejezte ki érzéseit Szent Erzsébet iránt.

 

Szent Erzsébet

 

Pannónia őskirályi Árpád-háza

Szenteket adott Hazánk szolgálatára

Erzsébet, Árpád-házi liliomvirág,

Anyja Gertrúd,  atyja András

magyar király

Négy éves mikor elhagyja Pannóniát,

Új hazájának rendelték Thüringiát

Német szokás szerint kívánták nevelni,

De az etikettet nem bírta viselni.

Vidáman játszott a szegény gyerekekkel,

Szíve nyitott volt sok szeretettel..

Gyakran vágyta látni Honát, Pannóniát,

Kápolnában térdelt, mondott sok imát.

Bánk bán megölte édesanyját, Gertrúdot,

Hat évesen már gyászolt, anyát siratott.

Eljegyezték Thüringia őrgrófjával,

Wartburg várba vitték kincses hozománnyal.

Tizennégy évesen Lajossal egybekeltek,

Fényes menyegzővel hét napig ünnepeltek.

Férjével szeretetben éltek, megvolt mindenük,

Szerelmük gyümölcse lett három gyermekük.

Lajos megértette nejét nézetekben:

Meglátta Krisztust a leprás betegekben.

Ura elindult harcolni a Szentföldért,

Ruháján viselte lovagok keresztjét

Erzsébet egyedül vezette grófságát,

Éhínség,  árvíz sújtotta országát.

Eladta gyöngyös ruháit, ékszereit,

Ispotályban gyógyította szegényeit.

Özönlöttek hozzá éhezők, betegek,
Saját kézzel szőtt, ruhát, osztott kenyeret.

Kiürültek a grófság nagy magtárai,

Tékozlónak tartották férje rokonai.

Több volt neki Krisztus töviskoronája.

Mint földi királyok gyémánt koronája.

Sógora, Henrik egyszer feltartóztatta,

Látni akarta mit sejt Erzsébet kosara.

A kosár teli volt illatos rózsával,

Kenyérből rózsa-ez felért egy csodával!

Év múltán hoztak hírt szentföldi csatáról,

Könnyek közt értesült férje haláláról.

Felvette ferencesek daróc kámzsáját,

Téli hidegben hagyta el Wartburg várát.

Huszonnégy évese fejezte be földi létét,

Magyarul dalolta utolsó énekét.

Gergely pápa ünnepélyesen

szentté avatta,

Örökké ragyog dicső, fényes alakja!                                          Jné.

 

GYEREKSAROK

 

         Biztosan tanultátok már az iskolában, hogy régen a kenyeret nem a kenyérgyárakban sütötték, hanem a gazdasszony sütötte meg a családjának a saját termésű búzájukból, amit bizony fáradságos munkával takarítottak be. A dagasztás és sütés is igen nehéz munka volt. A frissen sült kenyeret a gazda felvágás előtt megáldotta Krisztus jelével, kereszttel. A gyerekek nem hagyták meg a kenyér egyetlen morzsáját sem, ha leesett egyetlen darabja is a földre, felvették és megcsókolták. A kenyér tehát jelképe a fáradságos, nehéz munkának és Jézusnak is aki a következőt mondja: "Én vagyok a mennyből alászállt kenyér... Aki a kenyérből eszik, örökké él."

Jézus nem testi táplálékunk, hanem lelki eledelünk. Azért rendelte Jézus testét, hogy nekünk örök életünk legyen. Ő a mi "táplálékunk", ha elgyengülnénk a "hosszú úton", amely Isten országához vezet.

A következőkben egy bajor népmese is arra tanít bennünket, hogy becsüljük meg a kenyeret!

         Egyszer egy gazdag, büszke földbirtokosnak a lánya, aki atyjához hasonlóan rátarti és gőgös volt, fiútestvéreivel együtt a táncházba igyekezett szórakozni. A lány a legdrágább ruháit vette fel, és ékszerekkel kirakott cipőt húzott a lábára. Útközben azonban hatalmas záporeső lepte meg őket. Egy tölgyfa sűrű lombja és óriási esernyőjük megvédték őket az elázástól. Néhány perc múlva kisütött a nap, s ők vidáman sietve folytatták útjukat, nehogy lekéssenek a mulatságról.

         A hegyek és a környékbeli dombokról azonban továbbra is szinte zúdult lefelé az esővíz. A kisebb hajlatokban egész szélességben keresztbe folyt az utakon a víz. A két legény nagy ugrásokkal segített magán, a lány azonban nem volt olyan ügyes, mint ők, s pityeregve megállt az elő nagyobb tócsánál.

         - Bár volna valami kő, hogy ráléphetnék! Csupa sár lesz a cipőm!

         Alkalmas követ sehol sem látott a közelben. Eszébe jutott, hogy számítva a mulatság elhúzódására betett a kosárba egy óriási, frissen sült kenyeret. Kivette gyorsan a kosárból, és bedobta a sár közepébe, aztán mintha az kődarab lenne, rá akart lépni, hogy átugorjon a tócsa másik oldalára.

         Amikor azonban a lány kenyérre lépett, hirtelen süllyedni kezdett, mintha feneketlen kútba lépett volna, midőn testvérei hátranéztek, a leány teljesen eltűnt szemük elől.

         Napjainkban egy márványtábla figyelmezteti az arra járókat, hogy becsüljék meg a mindennapi kenyeret.

         (Bölcsesség iskolája c. könyvből)

 

PLÉBÁNIAI HÍREK

 

Az év folyamán minden csütörtökön 18 órakor biblia órát tartunk a plébánián.

Február 2-án, este 6 órától Keresztény Jótékonysági Bál lesz a plébánián.